گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

رایگان برای دانلود

نوع فایل :

شناسه محصول و کد فایل : 1516

سفارش انجام پاورپوینت به صورت آنلاین

توضیحات محصول گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

Sand Cone Test

 

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

درراهسازی ، فرودگاهها ، سدهای خاکی ، جاده های درجه 1 و2 وحتی در ساخت پی ابنیه های ساختمانی ، بدلیل اینکه نیاز به بستری محکم می باشد انجام آزمایش میزان کوبیدگی  الزامی می باشد طبق آیین نامه می بایست حداقل تراکم راههای اصلی 95 درصد وحداقل تراکم راههای روستایی 85 درصد بوده واگر خاکی این قدرت را نداشته باشد ،  خاک ضعیف تلقی شده واز محل خارج شده وبجای آن خاکی با  قابلیت تراکم پذیری مقبول جایگزین می شود

تاریخ انجام آزمایش :

تاریخ تحویل:

 

 

مقدمه

هدف از تعیین وزن مخصوص خاک، تعیین درصد کوبیدگی محل است. در واقع هر چه کوبیدگی بیشتر شود، نفوذپذیری کم و مقاومت بیشتر می شود.  وزن مخصوص خشک خاک عبارت از نسبت وزن مخصوص مرطوب خاک در محل به در صد رطوبت همان خاک به اضافه 1 می باشد با تعیین وزن مخصوص خشک خاک می توان با انجام آزمایش تراکم در آزمایشگاه میزان قابلیت کوبیدگی خاک را درمحل بدست آورد .

درراهسازی ، فرودگاهها ، سدهای خاکی ، جاده های درجه 1 و2 وحتی در ساخت پی ابنیه های ساختمانی ، بدلیل اینکه نیاز به بستری محکم می باشد انجام آزمایش میزان کوبیدگی  الزامی می باشد طبق آیین نامه می بایست حداقل تراکم راههای اصلی 95 درصد وحداقل تراکم راههای روستایی 85 درصد بوده واگر خاکی این قدرت را نداشته باشد ، خاک ضعیف تلقی شده واز محل خارج شده وبجای آن خاکی با قابلیت تراکم پذیری مقبول جایگزین می شود

نکته ای که می بایست به آن توجه کرد این است که در آزمایشگاه برای انجام آزمایش تراکم می بایست همان انرژی که در محل به خاک وارد می گردد، در آزمایشگاه برای خاک مورد نظر وارد گردد

طریقه بدست آوردن درصد رطوبت با توجه به حالتهای قبلی، بیشترین وزن مخصوص خشک را تعیین می کند. ولی چون در کارگاهها معمولاً آن درصد رطوبت بصورت دقیق و با وزن مخصوص خشک کمتر ( و گاهی بیشتر ) از وزن مخصوص خشک ماکزیمم بدست می آید، لذا از آزمایش ماسه ای استاندارد استفاده می کنیم.

نکته : منظور از ماسه استاندارد این است  که دانه بندی آن یکنواخت باشد یعنی اندازه تمام ذرات آن یکسان بوده ومیزان ریز دانه در آن زیاد نباشد این ماسه باید از الک نمره 40 عبور کرده وروی نمره 50 باقی بماند

 

تئوری آزمایش

برای تعیین  صحرایی از سه روش زیر استفاده می شود:

 • ماسه ای

 • بادکنکی ( بالنی )

 • هسته ای

در دو روش اول، حجم خاک محل گمانه مشخص می شود.

در روش ماسه ای دستگاه بطری ماسه ای از یک بطری که قیف شیرداری برای ریزش ماسه در آن قرار دارد، تشکیل شده است که دارای دو مدل شیشه ای و فلزی می باشد.

اندازه گیری دانسیته ماسه از تقسیم کردن وزن ماسه که در حجم معلومی ریخته شده است به آن حجم آن بدست می آید.

W1             : وزن ظرف

W2             : وزن ماسه به همراه وزن ظرف

V            : حجم ظرف

 اندازه گیری دانسیته خاک باید بوسیله تقسیم جرم به حجم صورت پذیرد. حال با داشتن دانسیته ماسه اگر وزن معادل حجم مجهولی را بدانیم می توانیم حجم آن را بدست آوریم. در نتیجه دانسیته خاک بدست می آید.

برای بدست آوردن دانسیته خشک خاک نیز با بدست آوردن رطوبت خاک و یا خشک کردن خاک و استفاده از روابط زیر می توان به مقصود رسید.

یا

وسایل مورد نیاز

 • دستگاه sand bottle

 • ماسه استاندارد ( یکنواخت )

 • ترازو

 • شلف

 • چکش و قلم

 • ظرف برای خاک (مثلا کیسه پلاستیکی)

 • oven

 

نکته : برای محاسبه وزن ماسه هم حجم خاک خارج شده از گودال آزمایش از اختلاف وزن ماسه استفاده می کند که باید توجه کرد که وزن مخروط ماسه ای باید از آن کم شود، که وزن آن از یک بار محاسبه کردن وزن مخروط بدست می آید.

 

شرح آزمایش

 • مرحله اول : در آزمایشگاه

ابتدا یک ظرف استوانه ای با حجم ووزن مشخص را برمی داریم و آنرا پر از ماسه می کنیم سپس وزن آنرا اندازه می گیریم سپس وزن مخصوص خشک ماسه را بدست می آوریم .استوانه به قطر 15.21cm و ارتفاع 11.69cm  می باشد .

وزن ظرف ماسه  :         6600 gr

حجم ظرف :                  2124 cm3

وزن ماسه + ظرف :               9775 gr

حال از بطری ماسه ای که انتهای آن به صورت قیف می باشد استفاده می کنیم به این صورت که در آن مقداری ماسه ریخته آنرا وزن می کنیم  سپس آنرا در روی صفحه ای فلزی قرار می دهیم سپس پیچ را باز می کنیم تا کاملا قسمت مخروطی آن پر از خاک شود سپس پیچ را می بندیم آنراوزن می کنیم بدین ترتیب وزن خاک هم حجم مخروط بدست می آید

 • مرحله دوم : آزمایش در محل :

 

صفحه دستگاه را در محل قرار داده وداخل آن را بوسیله قلم وچکش حفر می کنیم عمق این چاله می بایست 2 برابر قطر سوراخ صفحه دستگاه باشد . خاک کنده شده را در داخل کیسه یا قوطی دردار می ریزیم سپس دستگاه را که مجددأ از ماسه پر کرده بودیم ووزن کرده بودیم ، را روی صفحه و روی چاله قرار می دهیم دریچه دستگاه را باز می کنیم تا ماسه داخل حفره را پر کند پس از اینکه سطح ماسه درون دستگاه ثابت ماند ، دریچه دستگاه را بسته ومجددأ دستگاه را وزن می کنیم در محاسبه  وزن ماسه ای که در چاله ریخته شده ، باید به این نکته توجه داشت ، وزن دستگاه وماسه داخل ظرف می باشد وحال آنکه ماسه ریخته شده قیف را نیز پر کرده است .

قرائت ها :

وزن ظرف + خاک برداشته شده :       1390 gr

وزن ظرف :                                            296.6 gr

وزن ظرف + خاک خشک شده :       1272.4 gr

وزن ماسه اولیه :                                     6060 gr

وزن ماسه باقیمانده :                               3206 gr

وزن ماسه خارج شده  :                        2854 gr

 

محاسبات

وزن ماسه هم حجم چاله :                     1019 gr

وزن خاک مرطوب :                             1093.4 gr

وزن خاک خشک :                              975.8 gr

حال می توان وزن مخصوص مرطوب خاک را بدست آورد :

حال رطوبت خاکی را که در داخل ظرف ریختیم اندازه می گیریم :

حال که در صد رطوبت  را بدست آوردیم می توان وزن مخصوص خشک را بدست آورد .

تفسیر نتایج

با توجه به مراحل انجام آزمایش و تئوری آن توانستیم مقدار عددی دانسیته را بدست آوریم که بنحوی بیانگر تراکم کنونی خاک است.  که می تواند معیاری باشد از اینکه آیا خاک از تحکیم نسبی برخوردار است یا نه.

منابع خطا

 • چسبیدن مقداری ماسه به جداره قالب بدلیل روغنی بودن قالب جهت تعیین وزن مخصوص که خطا در وزن کردن ایجاد می نماید.

 • سرعت ریختن ماسه در قالب یکسان ( تقریباً ) با سرعت ریختن ماسه در بطری ماسه ای نبوده است که باعث خطا در وزن مخصوص بدست آمده در دو حالت می شود.

 • خطا در وزن کردن و خطای ترازو

 • از دست رفتن مقداری از رطوبت خاک در حین حفاری و بوجود آمدن خطا در وزن مخصوص

 • دور ریخته شدن برخی از خاک حفر شده باعث بروز خطا می گردد.

 • باید اندازه دانه های ماسه یکنواخت بوده وماسه دارای دانه بندی یکسان باشد زیرا در صورت یکسان نبودن دانه بندی ، وزن مخصوص ماسه در نقاط مختلف دارای مقدار یکسان نمی باشد

 • حداقل عمق چاله ایجاد شده می بایست 1.5 برابر قطر صفحه باشد در غیر این صورت نتیجه خوبی نخواهیم داشت

 • ماسه مورد استفاده در آزمایش بدلیل مرطوب بودن یا ریزدانه داشتن براحتی جریان نمی یابد.

 • دانسیته ماسه نادرست است . ممکن است مراحل کالیبراسیون با دقت انجام نشده یا نوع ماسه عوض شده است.

 • سینی کف روی سطح زمین تراز نیست.

 • جداره ها و ته گودال شامل بیرون زدگی یا تورفتگی های تیز است . این حالت ممکن است برای خاکهایی که شامل قسمت عمده ای از درشت دانه است غیر قابل اجتناب باشد.

 • خاک هنگام حفاری گودال هدر رود یا گودال خیلی کوچک باشد.

 • تجهیزات مخروط ماسه روی سینی بدرستی قرار نگیرد . خطاهای دیگر شامل نادرست بودن جرم اولیه و نهایی تجهیزات مخروط ماسه و اینکه زمان کافی برای ریزش ماسه درون گودال صرف نکنیم.

 • هنگام انجام آزمایش ارتعاش موجود باشد و باعث شود ماسه متراکم تر شود و حجم چاله بدرستی محاسبه نشود.

 • ماسه از طریق ترکها یا حفرات به درون خاک برود و در نتیجه حجم گودال زیاد بدست آید.

 

کاربرد

ابتدا گمانه می زنیم و خاک را شناسایی می کنیم و نوع خاک را در هر لایه مشخص می کنیم.  برای جاده ها، میزان کوبیدگی 95%، برای جاده درجه سوم 75% به بالا است. در هر فاصله ای که تکرار گمانه زنی داریم.در عرض جاده در ابتدای عرض و میانی و انتهای عرض جاده گمانه می زنیم. ( خاک طبیعی بکر 65% کوبیدگی دارد ) . با بدست آوردن دانسیته بیشینه از آزمایش درصد بهینه رطوبت و دانسیته فعلی خاک می توان درصد کوبیدگی خاک را بدست آورد.

درصد کوبیدگی خاک =

 

نتیجه گیری

با  توجه به اینکه خاک باید جوابگوی فشارهای وارده از سازه روی آن باشد نتیجه گیری از اینکه خاک فعلی جوابگو است یا نه را می توان از درصد کوبیدگی آن تشخیص داد و دریافت که آیا این خاک نیازمند تحکیم است یا نه؟

با محاسبه درصد کوبیدگی خاک مورد آزمایش در می یابیم که این خاک برای احداث جاده درجه یک از تراکم لازم برخوردار نیست.

منابع

دستور العمل آزمایش های مکانیک خاک دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران

ASTM D1556 , D2419

 

 

 

 

پیش نمایش توضیحات محصول گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!ظاهرا یک قسمت یا تصویر به درستی دانلود نشد Reload 🗙