تو پروژه | 2pro.ir | کافه پاورپوینت
180560 نقشه و دتیال
130560 کاربر
1969600 دانلود فایل

شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / / آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

شناسه محصول و کد فایل : 1513

نوع فایل :

پشتیبانی 09164470871


پشتیبانی 09164470871

با یک خرید میتوانید 25 نقشه پلان جزییات و ... را بین 180560 نقشه به مدت 30 روز دانلود کنید

سفارش انجام نقشه کشی بهترین طراحی - کم ترین زمان و هزینه 09170547167

توضیحات محصول آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)

آزمایش برش مستقیم

آزمایشگر:

تاریخ انجام آزمایش :

تاریخ تحویل:

 

 

 1. مقدمه

یکی از قدیمی ترین آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاکهای تحکیم شده چسبنده ، آزمایش برش مستقیم است در این آزمایش تنشهای وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش مستقیما کنترل می شود دستگاه برش مستقیم اساسا مرکب از یک قوطی  که در جهت افقی به دو قسمت تقسیم شده است قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته وبدون حرکت است در حالیکه  قسمت بالایی آزاد است ومی تواند در هر دو جهت افقی و قائم حرکت کند که مقدار حرکت را می توان بوسیله گیج اندازه گیری نمود

 1. تئوری آزمایش

در خاکهای  ماسه ای  متراکم  نمودار صعود  می کندبعد به یک نقطه پیک می رسد که بعد  از این  نقطه  خاک نرم می شود  ونزول می کند هر چه  ماسه  متراکم تر  باشد  شیب نمودار بیشتر می شود. چون سختی آن بیشترمی شودپس خاک ماسه ای متراکم تمایل به اتساع (dilation) دارد. اتساع یعنی افزایش حجم ناشی  ازتنش برشی .خاک متراکم وقتی تحت برش قرار می گیرد ابتدا  یک مقدار متراکم می شود امابعد دانه هاشروع به راندن یکدیگر می کنند (مثل شخصی که میخواهد ازجمعیتی عبور کندپس بایدبه اطراف فشار بیاورد)پس تمایل به افزایش حجم پیدا می کند و اصطکاک کمتر می شود و با افت مقاومت برشی مواجه هستیم وخاصیت نرم شوندگی از خود نشان می دهد. پس خاک ماسه ای متراکم تمایل به اتساع دارد. درخاکهای ماسه ای شل وقتی تحت برش قرار می گیردمتراکم می شود وکاهش حجم می دهد. (compaction)

آزمایش جعبه برش به دو طریق می تواند انجام شود :

 1. با کنترل تنش : با مساوی بودن نیروی برشی ،تغییر شکل را در مراحل مختلف اندازه می گیرند

 2. با کنترل تغییر شکل : تغییر شکلها را اعمال می کنند ونیروی برشی نظیر هرکدام را بدست می آورند .

 

 اشکالات آزمایش برش مستقیم :

محاسن آزمایش برش مستقیم :

 1. شرایط و وسایل مورد نیاز

 2. دستگاه برش مستقیم

 3. ترازو

 4. اون

 5. کولیس

 6. الک 4

 1. شرح انجام آزمایش

ابتدا جعبه برش ومخزن آب آنرا در جای خود سوار می کنیم وبعد بین دو نیمه جعبه برش را بایک لایه نازک گریس پوشانده وبوسیله میخهای مخصوص روی هم ثابت می کنیم تا دیگر هیچ جابه جایی ولغزش بین آنها انجام نشود با دقت نمونه را داخل جعبه برش قرار داده وجعبه را از آب اشباع می کنیم صفحه سربار را که مجهز به سنگ متخلخل می باشد روی نمونه گذاشته وقاب مخصوص بارگذاری قائم را روی آن قرارمی دهیم معمولا حد فاصل این قاب وصفحه سربار یک گلوله فلزی قرار می گیرد ویا اینکه مستقیما قاب در شیار صفحه سربار جای داده می شود گیج مخصوص اندازه گیری نشست قائم نمونه را روی صفحه سربار نصب کرده نیروی قائم را باتئجه به شرایط آزمایش وبا افزودن وزنه های مناسب روی قاب بارگذاری اعمال می کنیم سپس میخها را بیرون می آوریم وجعبه برش را بیرون می آوریم نمونه آماده برای برش است نیروی برش به صورت افقی وبوسیله موتور الکتریکی با دور معینی اعمال می شود این نیرو بوسیله حلقه نیرو سنج وجابه جایی بوسیله گیج تغییر شکل افقی اندازه گیری می شود بارگذاری را آنقدر ادامه می دهیم تا اینکه نیروی برش ثابت بماند مادراین آزمایش از 200g ماسه استفاده کردیم . سطح قاب 36cm2  می باشد بارقائم را یک بار 18kg  و بار  دوم  36kg قرار می دهیم.

 1. محاسبات

بار قائم

قرائت نیروی برشی از روی گیج

نیروی برشی kg

کرنش افقی

تغییر مکان افقی (cm)

نیروی برشی ماکزیمم از روی نمودار

18

0

0.000

0.000

0

0.680

0.185567

0.007007

62

0.214

0.004

0.04

120

0.414

0.008

0.08

158

0.545

0.010

0.1

183

0.631

0.012

0.12

193

0.666

0.020

0.2

197

0.680

0.030

0.3

یب لسیبل سیبل سیب لسیب

بار قائم

قرائت نیروی برشی از روی گیج

نیروی برشی kg

کرنش افقی

تغییر مکان افقی (cm)

نیروی برشی ماکزیمم از روی نمودار

36

0

0.000

0.000

0

1.094

0.371134

0.011275

73

0.252

0.004

0.04

145

0.500

0.008

0.08

201

0.693

0.010

0.1

250

0.863

0.012

0.12

283

0.976

0.020

0.2

317

1.094

0.030

0.3

  Kg/cm2669/0 = مدول برشی

 

 1. تفسیر نتایج

با توجه به اینکه نمونه ما ماسه ای بوده و اصولا ماسه نیروی چسبندگی کمی دارد یا اصلا ندارد، میزان بدست آمده برای چسبندگی قابل قبول بوده و علاوه بر آن همانطور که در مورد این آزمایش می دانیم سطح شکست نمونه چیزی برخلاف صفحه شکست اجباری افقی ای است که ما تعیین کرده ایم.

 

 1. خطاهای موجود در آزمایش

 2. در خاکهای غیر چسبنده به علت وجود خاصیت جذب سطحی بین آب ودانه های خاک مقداری چسبندگی کاذب بوجود می آید اگر این چسبندگی بین 0.1 تا 0.2 باشد از آن صرفنظر می شود ولی اگر مقدار آن بیشتر باشد واز آن صرفنظر شود خطا بوجود می آید

 3. گیجهای اندازه گیری نیرو وتغییر شکل به درستی تنظیم نشده باشند

 4. عمل زهکشی به درستی صورت نگیرد

 5. امکان دارد سرعت دستگاه متناسب با خاک تنظیم نشده باشد

 6. در تهیه نمونه های دست نخورده دقت کافی صورت نگیرد وفشردگی ودست خوردگی صورت گیرد

 7. در نمونه های دست نخورده از اتاق مرطوب استفاده نشود ودر نتیجه تغییر در میزان رطوبت را شاهد خواهیم بود

 8. در قراعت گیجها اشتباه صورت گیرد

 1. کاربرد آزمایش در محل

هرگاه در اجرای یک سازه مجبور باشیم بر روی یک خاک ماسه ای پی را اجرا کنیم، باید بدانم که آیا این بستر تحمل برش وارده را دارد یا نه. چون حتی اگر در حالت استاتیکی سازه دچار مشکلی نشود، امکان دارد در زمان وقوع زلزله با افزایش فشار آب حفره ای میزان برش قابل تحمل از حالت عادی نیز کمتر شود و باعث فرو رفتن یا کج شدن سازه گردد.

حال میتوان با اندازه گیری میزان برش قابل تحمل خاک منطقه که از روش آزمایش برش مستقیم بدست می آید علاوه بر اینکه اطلاعات کاربردی برای طراحی پی بدست آورد، در مورد زهکشی کردن آن خاک نیز به نتیجه ای رسید.

 1. نتیجه گیری

هنگامی که  نیروی قائم وارد بر یک نمونه افزایش یابد ،همانند محصور شدگی در بتن، تحمل خاک در برابر نیروها و تنش های عمود بر آن محصورشدگی ،که نوعی فشار به نمونه وارد میکند، افزایش مییابد. در این آزمایش علاوه بر اینکه مدول برشی خاک را با بارگذاری های مختلف محاسبه کردیم این خاصیت خاک نیز مشاهده شد.

در مورد مدول برشی نیز چون خاک ماسه ای بود، انتظار چسبندگی زیادی نباید داشت که عملا نتیجه آزمایش این را نشان می دهد.

 

 1. منابع

 2. دستور العمل آزمایش های مکانیک خاک دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران

  ASTM 3080

 


فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!

پاور پوینت بتن خود تراکم (کد1530)

پاور پوینت بتن خود تراکم (کد1530)

تو پروژه
پاورپوینت کامل بتن ریزی در شرایط هوای گرم و سرد (کد1529)

پاورپوینت کامل بتن ریزی در شرایط هوای گرم و سرد (کد1529)

تو پروژه
ایمن سازی در سدهای قوسی  (کد1528)

ایمن سازی در سدهای قوسی (کد1528)

تو پروژه
پاور پوینت و فایل وورد لودر (کد1527)

پاور پوینت و فایل وورد لودر (کد1527)

تو پروژه
ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت (کد1526)

ماشين آلات آسفالت تراش و بازيافت (کد1526)

تو پروژه
پاور پوینت سایدبوم (کد1525)

پاور پوینت سایدبوم (کد1525)

تو پروژه
پروژه ماشین الات مبحث تراکم (کد1524)

پروژه ماشین الات مبحث تراکم (کد1524)

تو پروژه
جزوه کامل مکانیک خاک (کد1523)

جزوه کامل مکانیک خاک (کد1523)

تو پروژه
پاور پوینت آزمایش های  مکانیک خاک   (کد1522) 

پاور پوینت آزمایش های  مکانیک خاک   (کد1522) 

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه  Sand Equivalent Test (کد1519)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

تو پروژه
گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

تو پروژه
آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

تو پروژه
آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

تو پروژه
پروژه کامل کارافرینی تولید لوله های پلی اتیلنی  (کد1512)

پروژه کامل کارافرینی تولید لوله های پلی اتیلنی (کد1512)

تو پروژه
پاورپوینت کامل شرکت های دانش بنیان (کد1511)

پاورپوینت کامل شرکت های دانش بنیان (کد1511)

تو پروژه
طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد کد1510

طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد کد1510

تو پروژه
پروژه احداث کارخانه تولید شیشه دوجداره و کار افرینی ان (کد1509)

پروژه احداث کارخانه تولید شیشه دوجداره و کار افرینی ان (کد1509)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه ایزوگام وکارآفرینی آن (کد1506) به صورت (word (*.docx

دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه ایزوگام وکارآفرینی آن (کد1506) به صورت (word (*.docx

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسيس کارگاه تیرچه و بلوک سیمانی وکارآفرینی آن (کد1505) به صورت (word (*.docx

دانلود پروژه مراحل تاسيس کارگاه تیرچه و بلوک سیمانی وکارآفرینی آن (کد1505) به صورت (word (*.docx

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه اجر سه گل و کارآفرینی آن (کد1504)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه اجر سه گل و کارآفرینی آن (کد1504)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارگاه موزاییک سیمانی و کارآفرینی آن (1503)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارگاه موزاییک سیمانی و کارآفرینی آن (1503)

تو پروژه
دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه سیمان و کارآفرینی آن (کد1502)

دانلود پروژه مراحل تاسیس کارخانه سیمان و کارآفرینی آن (کد1502)

تو پروژه
کارآفرینی خط تولید اسفالت رایگان (کد1501)

کارآفرینی خط تولید اسفالت رایگان (کد1501)

تو پروژه
پاورپوینت کامل مقاوم سازی سازه های بتنی (کد1500)

پاورپوینت کامل مقاوم سازی سازه های بتنی (کد1500)

تو پروژه
دانلود پروژه پایان نامه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد (1496)

دانلود پروژه پایان نامه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد (1496)

تو پروژه
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمّیّت و نقش تربیت در زندگی از دیدگاه اسلام (کد14464)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمّیّت و نقش تربیت در زندگی از دیدگاه اسلام (کد14464)

تو پروژه
دانلود رایگان کتاب رهیافتی بر شناخت مدل ها و تکنیک های مکان یابی ارائه خدمات شهری (کد 1433)

دانلود رایگان کتاب رهیافتی بر شناخت مدل ها و تکنیک های مکان یابی ارائه خدمات شهری (کد 1433)

تو پروژه
دانلود پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري (کد 1431)

دانلود پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري (کد 1431)

تو پروژه
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشور در سال 1394 تاسیس گردیده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران نقشه برای دانلود قرار داده شده

با افتخار تو پروژه ساخته شده با وب اسمبلی

لوگو اینماد لوگو اینماد لوگو اینماد
ظاهرا یک قسمت لود نشد صحفه را مجدد لود کنید