دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با حسابداری پیشرفته (کد9646)

تومان25,000

دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با حسابداری پیشرفته

نوع فایل : پاور پوینت / ppt / pptx / powerpoint

عنوان قبلی  :  حسابداری پیشرفته

تعداد اسلاید : ۳۶۸ اسلاید

 دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با حسابداری پیشرفته

عنوان قبلی : حسابداری پیشرفته

عنوان های پاورپوینت  : 

فصل اول

مقدمه:

محا سبه نسبت تقسیم سود وزیان جدید :

ورود شریک جدید وخروج شریک قدیم:

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

1

حساب سرمایه شرکا

حساب سرمایه شرکا

218267

ارزش سرمایه جدید ب                    1259067

ارزش سرمایه جدید ج                                                         9629533

ارزش سرمایه ب بعد از تعدیلات    1092800

وجوه نقدی که باید وارد شرکت نماید:166267

شرکت تضامنی ب وشرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ 10/1/2*

فوت شریک

در جریان فوت شریک قائم مقام متوفی می تواند حق حقوق شریک فوت شده را دریافت نماید و رقم پرداختی به او به شرح زیر تعیین می شود:

-مانده حساب سرمایه شریک فوت شده بر اساس اخرین ترازنامه شرکت

-سود تضمین شده سرمایه تا تاریخ فوت پرداخت می گر دد

-سهمی از سر قفلی شرکت به وی پرداخت می شود

-سهمی از تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها به وی پرداخت می شود

-بخشی ازاندوخته عمومی وسود شرکت از تاریخ اخرین ترازنامه تا تاریخ فوت به وی تعلق می گیرد

-سهمی از بیمه عمر شرکا که به وی مربوط می شود

-حقوق و دستمزدی که به او تا تاریخ فوت تعلق می گیرد

بیمه نامه عمر مشترک

این بیمه نامه را می توان برای هر یک از شرکا و یا تمام شرکا اخذ کرد حساب بیمه نامه عمر مشترک را می توان در یکی از حالات زیر تهیه نمود :

روش اول : در این روش حساب بیمه عمر مشترک نگه داری نمی گردد

سندهای روز نامه بیمه عمر مشترک  چنین است:

روش دوم :

سند های روزنامه ان چنین است :

روش سوم :

روش سوم :

روش اول:

حساب حق بیمه پرداختنی

روش دوم

حساب بیمه عمر مشترک

روش دوم

حساب بیمه عمر مشترک

روش سوم

حساب بیمه عمر مشترک

حساب  اندوخته بیمه عمر مشترک

حساب  اندوخته بیمه عمر مشترک

حسابداری پیشرفته (1)

انحلال شرکتهای تضامنی ،ترکیب فروش وتبدیل آنها به شرکتهای سهامی

تصفیه امور شرکت

روش تدریج

تقسیم وجوه نقد در تصفیه تدریجی (روش مازاد سرمایه)

شرکت تضامنی اردشیر و شرکاء

تراز نامه

به تاریخ1/2/5x

تقسیم وجوه نقد به روش تدریجی بین شرکاء براساس تقسیم سود و زیان شرکاء (روش حداکثر زیان ممکن)

انحلال شرکت در اثر ورشکستگی تمام شرکاء

ترکیب شرکتها

دلایل ترکیب

بستن دفاتر شرکتهای ترکیبی

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

فصل ششم

مقدمه

ضرورت و الزام حق العمل کاری

تعریف

اصطلاحات و واژه های مهم

پیش پرداخت

حساب فروش

کمیسیون

اعتباری یا نسیه

الف ) ثبت حسابداری برای عملیات حق العمل کاری به روش بهای تمام شده در دفاتر آمر

ارزش کالای فروش نرفته (به بهای فروش ) یا موجودی کالای پایان دوره کالای امانی نزد حق العمل کار

ب) ثبت حسابداری برای عملیات حق العمل کاری (کالای امانی) به روش سیاهه

محاسبه موجودی کالای امانی پایان دوره :

حسابداری خسارت و ضایعات حاصله از کالای امانی

.ضایعات و خسارات عادی

. ضایعات و خسارات غیر عادی یا فوق العاده

ارزش موجودی کالای امانی پایان دوره :

روش ستونی ( آماری )

برگشت کالا از حق العمل کار به آمر

حسابداری کالای امانی به صورت سیستم دایمی

محاسبه ارزش موجودی کالای امانی پایان دوره

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

آشنایی کامل با حسابداری پیشرفته

۲pro.ir

 

نام درس : حسابداری پیشرفته (۱)

فصل اول

 

شرکت تضامنی

 

مقدمه:

کناره گیری شریک بدان معنی است که وی علاقه خود را نسبت به حضور در شرکت ازدست داده که این امرمنجر به انحلال شرکت تضامنی ویا تجدید نظر در اساسنانه ویا در شرکتنامه خواهد شد .

 

 

یک شریک به طرق زیر می تواند از شرکت خارج شود :

۱- با تراضی تمام شرکا

۲- با توافق نامه قبلی

۳- با اعلام اخطار کناره گیری ویا خروج از شرکت به سایر شرکا به شرطی که اختیار این کار را داشته باشد

تعدیلاتی که موقع کناره گیری ویا خروج شریک لازم است :

۱- تعدیل سود وزیان تقسیم نشده یا انباشته

۲- تجدید ارزیابی در داراییها وبدهیها

 

 

۳- تعدیل سرقفلی شرکت

۴- محاسبه نسبت تقسیم سود وزیان جدید

۵- محاسبه مبلغی که باید به شریک خارج شونده پرداخت گردد ونحوه شرایط پرداخت

تعدیل درباره اندوخته ها وسود تقسیم نشده:

لازم است تمام سود توزیع نشده یا اندوخته ها بین تمام شرکا به نسبت تقسیم سود زیان قبلی تقسیم گردد،ثبت آن در دفتر روزنامه چنین است.

حساب اندوخته عمومی یا سود تقسیم نشده   ***  حساب سرمایه شرکا ****

 

مثال ۱-۲- الف وب در یک شرکت تضامنی که تناسب تقسیم سود وزیان بین آنها ۵/۳ و۵/۲ می باشد شریک اند ترازنامه آنها در تاریخ ۱/۱/۱* به شرح زیر می باشد:

 

مثال ۲-۲-احمد و رضا و جواد در یک شرکت تضامنی شریکند تناسب تقسیم سود و زیان انها در شرکت به تر تیب ۲/۱و۳/۱و۶/۱ می باشد ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۲* به شرح زیر می باشد.

تعدیلات سرقفلی

ارزش سرقفلی ممکن است برطبق مفاد شرکتنامه ویا اساسنامه شرکتهای تضامنی انجام پذیرد.

در این حالت هم مانند روش ورود شریک جدید با یکی از روشهای زیر صورت می پذیرد.

 

ب) موقعی که سرقفلی در دفاتر از قبل وجود داشته باشد:

مثال ۳-۲-الف وب وج شرکای یک شرکت تضامنی می باشند که سرمایه انها به ترتیب ۱۰۰۰۰۰و۸۰۰۰۰و۶۰۰۰۰ ریال می باشد نسبت تقسیم سود وزیان انها به تر تیب ۳ و ۲ و۱ می باشد در تاریخ ۲۹/۱۲/۱* شریک ب از شرکت کناره گیر ی می کند برای این مقصود سر قفلی شرکت ۱۸۰۰۰۰ ریال ارزش دارد.

 

 

مطلوبست ثبت سند های مربوط به موارد زیر و هم چنین تعیین رقمی که باید به شریک ب  پرداخت شود

۱.کل سر قفلی در دفتر ثبت و باقی بماند

۲.کل سر قفلی در دفتر ثبت ولی به وسیله شرکای باقیمانده برداشت شود

 

 

۳.فقط سهم سر قفلی ب در دفتر منظور گر دد اما بعدا از دفتر حذ ف شود

۴.ب سهم سر قفلی خود را بگیرد بدون انکه حساب سر قفلی منظور گر دد

 

محا سبه نسبت تقسیم سود وزیان جدید :

 

مثال ۵-۲-الف و ب وج در یک شرکت تضامنی که سود و زیان را به نسبت  5و3و2 تقسیم می کنند شریکنند نسبت جدید را در شرایط زیر محا سبه کنید:

۱.الف کناره گیری می کند و ب و ج به عنوان شرکای شرکت تضا منی ادامه فعالیت را به عهده می گیرنند

 

 

۲. ب کناره گیری می کند  و الف وج ادامه فعالیت را به عهده می گیر نند

۳.ج کناره گیری می کند  و الف و ب فعالیت را ادامه می دهند.

چنانچه هیچ توافق نامه ای بین شرکا درباره نسبت جدید تقسیم سود وزیان نباشد شرکا با همان نسبت یعنی درست با همان نسبتی که شرکا قبل از کناره گیری شریک سود و زیان را تقسیم می کر دند.

 

مثال ۶-۲-در یک شرکت تضامنی نسبت تقسیم سود وزیان احمد و محمو د و حامد به ترتیب ۲و۳و۱ می باشد احد از شرکت خارج می شود و محمود و حامد سهم احمد را به نسبت ۳و۲ خریداری می کنند نسبت تقسیم سود و زیان جدید جقدر است ؟

 

 

مثال ۷-۲-حسن وحسین و محسن  در یک شرکت بازرگا نی شریکنند نسبت تقسیم سود و زیان به تر تیب 2و2و1 میبا شد حسن سهم خود را در شرکت را به مبلغ 60000 ریال می فروشد که حسین ومحسن به تر تیب با پر داخت 48000و12000 ریال به وی ان را خریداری می کننند مطلوبست تعیین نسبت تقسیم سود وزیان جدید

۵=۱+۲+۲

سهم حسن                            5/2=5/2*1

سهم حسین                           5/2=5/2*1

سهم محسن                          5/1=5/1*1

حسین ومحسن سهم حسن را به نسبت ۴۸۰۰۰و۱۲۰۰۰ ریال خریداری می کننند که نسبت انها به ترتیب ۴=۱۲۰۰۰/۴۸۰۰۰و۱=۱۲۰۰۰/۱۲۰۰۰ می باشد

 

۵=۱+۴

نسبت حسین                   5/4=5/4*1

نسبت محسن                  5/1=5/1*1

 

 

 

سهم جدید حسین    25/18=5/2+25/8=5/2+5/2*5/4

 

سهم جدید محسن                        25/7=5/1+25/2=5/1+5/2*5/1

 

محاسبه مبلغی که باید به شریک خارج شونده پرداخت کردبر اساس ارقام زیر محاسبه می گر دد :

الف) رقم مانده سرمایه او در اخرین ترازنامه

ب) تناسبی از سود وزیان تجدید ارزیابی

ج) سهمی از حساب سر قفلی

د)سود تضمین شده سرمایه تا تاریخ  کناره گیری

 

 

ه)حقوق ودستمزد شریک خارج شونده اگر قابل پرداخت باشد

و)حصه ای از سود و زیان گذشته شرکت

ز) سهمی از سود تا تاریخ کناره گیری او

ح)برداشتهای وی از رقم قابل پرداخت باید کسر گردد

 

 

ورود شریک جدید وخروج شریک قدیم:

موقعی که یک شریک از شرکت خارج شده یا کناره گیری می کند نیاز مالی شرکت به وجوه نقد زیاد می شوداز اینرو گاه شرکای ادامه دهنده احساس کمبود شریک خارج شونده را می کنند و به جای او یک شریک جدید وارد می نمایند.

 

با رقمی که شریک جدید به عنوان سهم سر قفلی می پردازد می توان مبلغ پرداختی به شریک خارج شونده را تامین نمود اما ورود و خروج شریک به طور همزمان نیاز به اصول حسابداری ندارد.

 

مثال ۱۰-۲- الف وب در یک شرکت تضامنی که سود وزیان را به نسبت مساوی تقسیم     می کنند ،شریکند.در پایان سال 1* الف تصمیم میگیرد که از شرکت کناره گیری نماید لکن شرکا تصمیم می گیرند به جای او ج را به عنوان شریک جدید در1/1/2* وارد شرکت نمایند واو در 3/1 سود وزیان شریک باشد. ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/1* به شرح زیر می باشد.

 

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

۱. سرقفلی به رقم ۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش یابد.

 

 

۲. ب وج سرمایه کافی به شرکت می آورند تا بتوانند سهم الف را که از شرکت خارج می شود، بپردازند .از این رو ۱۴۷۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه در گردش تعیین می گردد به طریقی که سرمایه شرکای حجدید به تناسب تقسیم سود آن را تامین نمایند.

 

 

 

۳. شریک جدید می خواهد که سرقفلی به عنوان دارایی باقی بماند.

۴. الف وسایط نقلیه را به ارزش دفتری بر می دارد.۵. ارزش زمین وساختمان به رقم ۱۶۵۶۰۰ ریال افزایش یابد.

شرکا سرمایه را در تاریخ ۱۰/۱/۲* به شرکت می آورند.

مطلوب است :

تهیه حساب بانک و حسابهای شرکا همراه با ثبت عملیات در دفتر روزنامه ضمنا ترازنامه شرکت جدید را تهیه نمایید.

 

 

 

حساب سرمایه شرکا

حساب سرمایه شرکا

۲۱۸۲۶۷=۱۴۷۰۰+۴۸۳۰۰۰+۱۸۶۰۰۰+۹۶۶۶۰۰+۴۰۰۰۰۰=داراییهای جدید

 

۱۸۸۸۶۰۰=۲۹۴۰۰۰- ۲۱۸۲۶۰۰=جمع سرمایه شرکا=خالص داراییها

نسبت تقسیم سود وزیان جدید بین شرکا      3/2=ب             3/1= ج

 

 

 

 

سهم سرمایه جدید ج               629533=3/1* 1888600

سهم سرمایه جدید ب               1259067 =3/2*1888600

 

ارزش سرمایه جدید ب                    1259067

 

ارزش سرمایه جدید ج                                                         9629533

 

ارزش سرمایه ب بعد از تعدیلات    1092800

وجوه نقدی که باید وارد شرکت نماید:۱۶۶۲۶۷

 

شرکت تضامنی ب وشرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۱۰/۱/۲*

فوت شریک

در جریان فوت شریک قائم مقام متوفی می تواند حق حقوق شریک فوت شده را دریافت نماید و رقم پرداختی به او به شرح زیر تعیین می شود:

 

-مانده حساب سرمایه شریک فوت شده بر اساس اخرین ترازنامه شرکت

 

-سود تضمین شده سرمایه تا تاریخ فوت پرداخت می گر دد

-سهمی از سر قفلی شرکت به وی پرداخت می شود

 

 

-سهمی از تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها به وی پرداخت می شود

-بخشی ازاندوخته عمومی وسود شرکت از تاریخ اخرین ترازنامه تا تاریخ فوت به وی تعلق می گیرد

-سهمی از بیمه عمر شرکا که به وی مربوط می شود

-حقوق و دستمزدی که به او تا تاریخ فوت تعلق می گیرد

بیمه نامه عمر مشترک

این بیمه نامه را می توان برای هر یک از شرکا و یا تمام شرکا اخذ کرد حساب بیمه نامه عمر مشترک را می توان در یکی از حالات زیر تهیه نمود :

 

 

 

 

 

روش اول : در این روش حساب بیمه عمر مشترک نگه داری نمی گردد

سندهای روز نامه بیمه عمر مشترک  چنین است:

روش دوم :

در این روش ارزش باز خریدی بیمه در هر سال به حساب منظور می گردد حق بیمه های پرداختی به عنوان یک دارایی تلقی می گردد و حساب بیمه عمر مشترک بدهکار می شود.

 

 

سند های روزنامه ان چنین است :

روش سوم :

در این روش حساب بیمه عمر مشترک و همچنین حساب اندوخته بیمه عمر به ارزش بازخریدی نگه داری می شود سندهای روز نامه ان چنین است:

 

روش سوم :

در این روش حساب بیمه عمر مشترک و همچنین حساب اندوخته بیمه عمر به ارزش بازخریدی نگه داری می شود سندهای روز نامه ان چنین است:

 

مثال ۱۴-۲-الف وب در یک شرکت تضامنی که نسبت تقسیم سود وزیان انها ۵و۳ می باشد شریکند شرکت یک بیمه نامه عمر مشترک به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال از اول سال به مدت ۲۰ سال با پرداخت حق بیمه ۲۲۰۰۰ ریال سالانه با شرکت دانا منعقد می نماید ارزش باز خریدی در سالهای زیر به صورت ذیل تعیین شده است :

 

 

سال ۱*           ———

سال ۲*           5000 ریال

سال ۳*         12000 ریال

سال ۴*         20500 ریال

 

در تاریخ ۲۵/۵/۴* ب فوت می کند و غرامت در تاریخ ۲۵/۵/۴* از شرکت بیمه دریافت می گردد  مطلو بست نشان عملیات در دفتر با هر یک از روشها

 

 

 

روش اول:

 

 

حساب حق بیمه پرداختنی

 

روش دوم

حساب بیمه عمر مشترک

روش دوم

حساب بیمه عمر مشترک

 

روش سوم

حساب بیمه عمر مشترک

 

حساب  اندوخته بیمه عمر مشترک

حساب  اندوخته بیمه عمر مشترک

 

 

حسابداری پیشرفته (۱)

انحلال شرکتهای تضامنی ،ترکیب فروش وتبدیل آنها به شرکتهای سهامی

 

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:

الف) تمام شدن ماموریت شرکت

– ورشکستگی

– صدور حکم قطعی دادگاه

ّب) تراضی تمام شرکاء

ج) درخواست یکی از شرکاء‌ به انحلال

د) فسخ یکی از شرکاء

ه) ورشکستگی یکی از شرکاء

و) فوت یا محجوریت یکی از شرکاء

تصفیه امور شرکت

تصفیه یعنی متوقف شدن عملیات و فعالیت شرکت.

وظایف مدیران تصفیه به شرح زیر می باشد:

۱. خاتمه دادن به فعالیت تجاری

۲. فروش داراییها و تبدیل به نقد کردن آنها

 

۱ : کلیه مطالبات شرکت به  کسر مبلغ 15000 ریال وصول گردید .

۲: اثاثه اداری به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به وسیله الف برداشت شد .

۳: ساختمان و موجودی کالا به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال فروخته شد .

 

۴ : کلیه بدهی های  شرکت به استثنای مبلغ 100000 ریال که قابل پرداخت نمی باشد ، پرداخت گردید .

۵ : هزینه های تصفیه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شد .

مطلوب است : ثبت عملیات تصفیه آنی در دفتر و نشان دادن حساب سرمایه شرکاء

 

 

 

روش تدریجی

شرکاء با تراضی یکدیگراقدام به انحلال شرکت نموده و در فرایند تصفیه آنها نسبت به فروش داراییها و وصول حسابهای دریافتنی و اسناد در یافتنی و سایر مطالبات اقدام می نمایند و مابه التفاوت فروش و یا وصول مطالبات با ارزش دفتری به حساب سرمایه منتقل می گردد.

 

مثال۲-۳- تراز نامه شرکت تضامنی حسین و شرکاءدر تاریخ۲۹/۱۲/۱x در دست است . شرکاء سود وزیان را به نسبت3و2و1بین خود حسین و حسن و محسن به ترتیب تقسیم می نمایند .شرکاءدر آن تاریخ اقدام به تصفیه شرکت نموده وآن را منحل می نمایند . امور تصفیه یک سال طول می کشد.

 

 

۱/۲/۱  – xفروش اثاثه اداری به مبلغ 65000ریال

۱۸/۵/۱x- فروش موجودی کالا300000ریال

۱۸/۵/۱x- وصول حسابهای دریافتنی و اسناد

دریافتنی جمعا ۳۵۰۰۰۰ریال

۲۰/۷/۱x- فروش وسائط نقلیه به مبلغ 120000ریال

۱۸/۹/۱x- پرداخت کلیه بدهیهای شرکت پس از کسر 15000ریال

 

۱/۱۱/۱x- پرداخت هزینه های تصفیه به مبلغ 18000 ریال

۱۷/۱۲/۱x- مانده وجوه نقد بین شرکاء تقسیم گردید و تسویه نهایی صورت گرفت.

مطلوبست ثبت عملیات فوق الذکر به روش تصفیه تدریجی .

 

 

 

تقسیم وجوه نقد در تصفیه تدریجی (روش مازاد سرمایه)

بعضی اوقات شرکاء شرکت تضامنی ممکن است تمایل داشته باشند از محل فروش اموال شرکت که به صورت قلم به قلم صورت می گیرد پس از پرداخت کلیه قروض، وجوهی را که به تدریج از محل فروش اموال بدست می آورند .

 

مثال ۵-۳- اردشیر، پیروز، فیروزو بابک شرکاء یک شرکت تضامنی میباشند که نسبت تقسیم سود وزیان آنها در شرکت به ترتیب به تناسب ۱۰/۳، ۱۰/۲،

۱۰/۱و ۱۰/۴ میباشند . تراز نامه شرکت در تاریخ ۱/۲/۵  xبه شرح زیر می باشد و در آن تاریخ شرکت را منحل می نمایند. در شرکتنامه آمده چنانچه

یکی از شرکاء دچار افلاس و اعسار گردد مانده حساب وی به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم شود .

 

شرکت تضامنی اردشیر و شرکاء

تراز نامه

به تاریخ۱/۲/۵x

 

 

داراییهای زیر به تدریج به وجوه نقد می گردد:

۱۰/۲/۵  (xفروش بخشی از موجودی کالا   150000ریال

۱۸/۲/۵x) وصول قسمتی از مطالبات         91000ریال

۳/۳/۵x) فروش سر قفلی                        65000ریال

۲۱/۳/۵x) فروش زمین و ساختمان            240000ریال

۲۵/۳/۵x) وصول قسمت دیگری از مطالبات  17000ریال

۳۱/۳/۵x) فروش بقیه موجودی کالا            92000ریال

۱۵/۴/۵  (xفروش ماشین آلات                  218000ریال

۳۱/۴/۵x) وصول باقیمانده مطالبات            11700ریال

۳۱/۴/۵x) فروش اثاثه اداری                   60000ریال

 

 

شرکاء تصمیم دارند پس از پرداخت قروض شرکت، کلیه وجوه نقد را که از محل فروش اموال و وصول مطالبات حاصل میشود بلا فاصله بین خود تقسیم کنند.

هزینه های واقعی تصفیه بالغ بر ۱۴۰۰۰ریال است که در تاریخ ۳۰/۰۴/۵xپرداخت شد .

 

مطلوب است :طرز تقسیم تدریجی وجوه بین شرکاء، تهیه سود و زیان تصفیه ،حساب صندوق و سرمایه شرکاء.

 

 

۴۵۰۰۰=۴/۱۸۰۰۰۰

سرمایه اردشیر  135000=3*45000

سرمایه پیروز   90000=2*45000

سرمایه فیروز   45000=1*45000

 

 

۳۵۰۰۰=۲/۷۰۰۰۰

جمع سرمایه اضافی   210000=6*35000

 

تقسیم وجوه نقد به روش تدریجی بین شرکاء براساس تقسیم سود و زیان شرکاء (روش حداکثر زیان ممکن)

دراین روش جنبه احتیاط کاملا رعایت می شود.

بدین ترتیب،هر دفعه که قسمتی از داراییها به فروش رسید و وجوه نقدی نصیب شرکت گردید.

 

 

چنین تصور خواهد شد که بقیه داراییها فاقد ارزش

می باشند و باید این زیان احتمالی به نسبت تقسیم سود

و زیان بین شرکاء منظور گردد.

مازاد اضافی وجوه نقد به نسبت سهم سود و زیان

شرکاء بین آنها تقسیم می گردد.

 

انحلال شرکت در اثر ورشکستگی تمام شرکاء

در این حالت نحوه تصفیه چنین است:

۱.حساب تصفیه باز می شود و تمام داراییها به حساب تصفیه انتقال می یابد و مانده حساب تصفیه به حساب سرمایه شرکاء انتقال می یابد.

 

۲.وجوه نقد شرکت و دریافتیهای نقدی از داراییهای خصوصی شرکاء بین طلبکاران تقسیم می شود و همچنین هزینه های تصفیه پرداخت می شود. به هر حال مانده بدهیهای پرداخت نشده به حساب کسریها انتقال می یابد.

۳.مانده حساب سرمایه تمام شرکاء به حساب کسریها انتقال می یابد،بدین ترتیب دفاتر بسته می شود.

 

مثال: الف و ب شرکای تضامنی هستند که سود و زیان را به نسبت مساوی تقسیم می کنند. ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱x به شرح زیر می باشد:

ماشین آلات       12000          بستانکاران          32000

اثاثه اداری           3000          سرمایه شرکاء

بدهکاران           5000           الف           4000

موجودی کالا    4000         ب          (10200)

وجوه نقد         1800                           (6200)

جمع داراییها    25800       جمع بدهی و سرمایه  25800

 

داراییها به شرح زیر فروخته شد:

ماشین آلات ۶۰۰۰ ریال، اثاثه اداری ۱۰۰۰ ریال،

بدهکاران ۴۰۰۰ ریال وصول شد، موجودی کالا ۳۰۰۰ ریال فروخته شد.

هزینه های تصفیه به مبلغ ۱۴۰۰ ریال پرداخت شد. داراییهای

خصوصی شریک الف برای پرداخت بدهیهای شرکت کافی

نمی باشد.

در صورتی که داراییهای خصوصی ب فقط کفاف ۱۴۰۰ ریال را دارد که به شرکت میپردازد .

مطلوبست:نحوه ثبت عملیات در دفتر و بستن حساب شرکت.

 

 

ترکیب شرکتها

اگر دو یا چند شرکت مستقل که در یک رشته از تجارت فعالیت می نمایند ، تمام عملیات خود را به یک شرکت جدید انتقال دهند، این روش را اصطلاحا ‍(ترکیب شرکتها) نامند .

دلایل ترکیب

تحصیل منابع اقتصادی داخلی و خارجی تولید برای اینکه سود شرکتها را حداکثر نمایند .

انحصاری نمودن یک رشته خاص تجارت

جلوگیری از بروز تنگناهای موجود دراثر رقابت

رسیدن به حجم فعالیت گسترده تر

 

۵. رسیدن به کارآیی بالاتر در نتیجه ترکیب افراد و کارکنان با مشخصه های متفاوت

۶. کاهش هزینه های غیر ضروری از جمله آگهی و تبلیغات

۷. تبدیل به یک شرکت بزرگتر با افزایش سرمایه

۸. برای رسیدن به تولید انبوه با بهای تمام شده پایین تر

بستن دفاتر شرکتهای ترکیبی

موقعی که داراییها به شرکت جدید انتقال می یابد:

حساب شرکت جدید                ***

حساب داراییهای مختلف        ***

۲. موقعی که بدهیها به شرکت جدید انتقال می یابد :

حساب بدهیها            ***

حساب شرکت جدید          ***

 

۳. داراییها و بدهیها یی که به شرکت جدید انتقال

نمی یابد :

الف) حساب سرمایه شرکاء        ***

حساب داراییها            ***

این ثبت به نسبت سرمایه شرکاء صورت می گیرد.

ب) حساب بدهیها           ***

حساب سرمایه شرکاء         ***

این ثبت هم به نسبت سرمایه شرکاء صورت می پذیرد.

 

۴. حساب سرمایه شرکاء مشخص می گردد تا با بدهکار شدن آنها و بستانکار شدن شرکت جدید بسته شود .

۵. در دفاتر شرکت جدید :

حساب داراییهای مختلف       ***

حساب بدهیهای مختلف        ***

حساب سرمایه شرکاء          ***

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی دو طریق وجود دارد:

بدون تهیه دفاتر جدید

تهیه دفاتر جدید و انحلال شرکت تضامنی .

مثال۱۱-۳ ترازنامه شرکت تضامنی خورشیدی و شرکاءبه شرح زیر در دست است

وجوه نقد                                               400000

حسابهای دریافتنی        10000000

ذخیره م.م                   (200000)

۹۸۰۰۰۰۰

موجودی کالا                                          1200000

جمع داراییهای جاری                                                                   11400000

داراییهای بلند مدت

زمین و ساختمان         4000000

استهلاک انباشته ساختمان (۱۰۰۰۰۰۰)

۳۰۰۰۰۰۰

ماشین آلات                                           7000000

جمع داراییهای بلند مدت                            10000000

جمع داراییها                                                                              21400000

 

حسابهای پرداختنی                                                5400000

اسناد پرداختنی                                                      2000000

۷۴۰۰۰۰۰

سرمایه شرکاء

خورشیدی                         9000000

نادری                               5000000

جمع سرمایه شرکاء                                                 14000000

 

 

 

 

جمع بدهیها  و سرمایه                                              21400000

 

درشرکت تضامنی ، شرکاء سود و زیان را به نسبت

۶۰% خورشیدی و ۴۰% نادری تقسیم می کنند .

شرکاء تصمیم گرفتند در تاریخ ترازنامه آن را به شرکت سهامی تبدیل نما یند . بنابراین درخصوص موارد زیر بین شرکاء توافق شد:

 

 

الف) شرکت سهامی جدیدی تشکیل شود. تعداد سهام مجاز شرکت ۲۵۰۰۰سهم عادی ۱۰۰۰ریال باشد.تعداد سهام متبادله برای تحویل داراییهای خالص شرکت تضامنی ۱۲۰۰۰سهم عادی به استثنای وجوه نقد شرکت تضامنی باشد.

 

ب) ارزش موجودی کالا ۱۸۰۰۰۰۰ریال و استهلاک انباشته ساختمان به ۱۸۰۰۰۰۰ریال افزایش یابد .

ضمنا قیمت ماشین آلات به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ریال کاهش یابد و ارزش سایر اقلام دارایی به ارزش دفتری باشد.

 

ج) تعداد۱۳۰۰۰سهم عادی شرکت سهامی در بازار در تاریخ تبدیل به ارزش هر سهم ۱۱۰۰به فروش رسید.

مطلوبست : تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی در روش بدون استفاده از دفاتر جدید .

 

 

 

۷) وجوه نقد                   14300000

سهام عادی                                    13000000

صرف سهام                                   1300000

۱۳۲۰۰۰۰۰=۱۱۰۰*۱۲۰۰۰=ارزش بازار سهام

۶۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۰۰۰۰+۱۸۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰۰۰=ارزش خالص داراییها

۱۲۹۰۰۰۰۰=(۲۰۰۰۰۰۰+۵۴۰۰۰۰۰+۱۸۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰)-

۳۰۰۰۰۰=۱۲۹۰۰۰۰۰-۱۳۲۰۰۰۰۰=ارزش خالص داراییها – ارزش بازار سهام =سرقفلی

 

فصل ششم

 

حسابداری حق العمل کاری

مقدمه

 

در عصر حاضر و جدید شرکتها و تولید کنندگان سعی و تلاش دارند که با تولید انبوه ، فروش محصولات خود را با تمام امکانات و طرق مختلف به حداکثر ممکنه برسانند . بدین ترتیب فروش محصولات یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم صورت می پذیرد. تولیدکنندگان در مورد فروشهای محصولات به طور مستقیم ، فروشندگانی منصوب می کنند تا کالاها را به فروش برسانند ، که به آنان نمایندگان فروش یا بازاریاب می گویند. روش دیگر فروش محصولات این است که شرکتها یک شخص حقیقی یا حقوقی را بر اساس پرداخت حق العمل انتخاب می نمایند و کالاها را بین آنها توزیع تا به فروش برسانند.

این سیستم غیرمستقیم فروش را سیستم حق العمل کاری نامیده اند و حسابداری آنرا « حسابداری حق العمل کاری » می نامند .

ضرورت و الزام حق العمل کاری

 

تولیدگنندگان کالا چون شرایط بازار را نمی دانند و شناختی از اوضاع و احوال منطقه ندارند ، نمایندگانی را بر اساس پرداخت حق العمل در اقصا نقاط مختلف برای فروش محصولات منصوب می نمایند. چون این اشخاص بومی و محلی می باشند. بنابراین محصولات بیشتری را می توانند به فروش برسانند.

نمایندگان فروش می توانند محصولات جدید را در بازار با شرایط بهتر به فروش برسانند و تمایل بیشتر دارند تا با انگیزه بیشتر این کار را انجام دهند.

تولید کنندگان با هزینه هنگفتی می توانند محصولات خود را مستقیماً در بازار به فروش برسانند ، پس اقتصادی تر آن است که کالا را برای حق العمل کار ارسال نمایند.

تولید کنندگان می توانند برای نمایندگان خود در کشورهای خارجی کالا ارسال نمایند تا آنرا به فروش برساند. این روش برایشان مقرون به صرفه است.

تعریف

 

حق العمل کاری یعنی توزیع یا ارسال کالا برای نمایندگان جهت انبار کردن و فروش . شخص ارسال کننده کالا را « آمر» و اشخاص حقیقی یا حقوقی که کالاها را دریافت می کند « حق العمل کار» گویند.

حق العمل کار کالاها را طبق قرارداد می فروشد و از بابت فروش درصدی را دریافت می کند که به آن               «حق العمل » گویند.

کالاهای ارسالی نزد حق العمل کار تا مادامی که به فروش نرسد در اختیار و مالکیت آمر باقی می ماند.

اصطلاحات و واژه های مهم

 

پیش فاکتور: موقعی که آمر کالاها را برای حق العمل کار ارسال می نماید همراه ارسال این کالاها یک صورتحساب برایش ارسال می نماید که در آن مشخصات  کالا مانند کیفیت ، کمیت ، قیمت ، بسته بندی و غیره را نشان می دهد. که به آن پیش فاکتور یا سیاهه مقدماتی گویند.

پیش پرداخت

 

گاهی آمر از حق العمل کار درخواست می کند که قبل از فروش کالا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت برای او بفرستد . حق العمل کار ممکن است یک چک یا سفته در قالب پیش پرداخت برای آمر ارسال نماید.

آمر می تواند سفته یا چک را نزد بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر فروش دین نماید و وجوه آنرا دریافت کند.

رقم کارمزد مکسوره را می توان به حساب کالای امانی و یاحساب هزینه بدهکار نمود. پیش پرداخت مذکور از حساب فروشهای کالا کسر می گردد.

ارزش نقدی دارایی مشخص نباشد. اول قیمت وکارمزد را پیدا کنیم .حساب دارایی با قیمت نقدی بدهکار خواهد شد.در صورت مشخص نبودن قیمت نقدی ،کارمزد از آخرین سال

 

آخرین قسط پرداخت گردد. اما عملیات واقعی ، فروشنده ، فروش خود را تحت این سیستم مانند فروش معمولی .

فروشندگان سندهای زیر را صادر ودر دفاتر ثبت می کند.

یا قیمت فروش ثبت می گردد.

الف) به بهای تمام شده

فروخته شود برای پیدا کردن ومحاسبه سود واقعی سندهای انجام می پزیرد.بدین ترتیب مازادها نسبت به بهای تمام شده در تاریخ

انجام می پذیرد. تا سود از عملیات وداد

 

 

 

 

 

 

حساب فروش

 

در فواصل معین یا موقعی که کالاهای امانی بوسیله حق العمل کار فروخته شد، حق العمل کار یک صورتحساب برای آمر ارسال می کندکه به آن صورتحساب فروش گویند دراین صورتحساب ، مبالغ دریافتی حاصل ازفروش ،      هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار،کمیسیون فروش ، پیش پرداختها و مانده حسابی که آمر باید در سررسید دریافت کند و میزان موجودی کالای فروش نرفته ، نشان داده خواهد شد. آمر ازروی

آمر ازروی این صورتحساب فروش ، سندهای روزنامه در ارتباط باکالای امانی صادر و ثبت و نگهداری می کند. اوهمچنین می تواند سود و زیان ناشی از معملات را معین نماید.

کمیسیون

 

آمر حق العمل فرد حق العمل کار را نسبت به فروش پرداخت می کند حق العمل را نسبت به درصد ثابتی از فروش طبق شرایط و قرارداد منعقده پرداخت می کند. این حق العملها ممکن است ساده یا عادی ، خاص یا پوششی و یا اعتباری باشد .

حق العملهای عادی یا ساده در هر مرحله از انجام فروش بوسیله آمر پرداخت می گردد و معمولاً نسبت به فروش انجام می گیرد ، انگیزه بیشتری را برای افزایش فروش در بردارد . حق العمل خاص یا پوششی موقعی پرداخت  می گردد که رقم قابل ملاحظه ای فروش صورت گرفته باشد.

اعتباری یا نسیه

 

حق العمل کار انتظار ندارد که کالاها را بصورت اعتباری یا نسیه به فروش برساند ، اگر آمر اجازه فروش نسیه را داده باشد ، هرگونه زیان و ضرری که ناشی از مطالبات سوخت شده یا مشکوک الوصول حاصل شود ، هزینه ها باید از سوی آمر جبران شود. برای اجتناب از چنین هزینه هایی حق کمیسیون فوق العاده ای به حق العمل کار به نام حق تضمین پرداخت خواهد شد که او مسئولیت جبران چنین هزینه هایی را بنماید. در چنین مواردی آمر فروش ناخالص را دریافت می کند که ممکن است پوششی یا غیر پوششی باشد. این حق العمل روی کل فروش محاسبه  می گردد.

الف ) ثبت حسابداری برای عملیات حق العمل کاری به روش بهای تمام شده در دفاتر آمر

 

آمر در این رابطه دو چیز را می خواهد بداند که عبارتند از :

مشخص و معین بودن سود یا زیان حاصله از عملیات حق العمل کاری که بوسیله حق العمل کار انجام می شود.

تسویه حساب با حق العمل کار یعنی رقمی که باید به عنوان بدهی به آمر بپردازد.

ارزش کالای فروش نرفته (به بهای فروش ) یا موجودی کالای پایان دوره کالای امانی نزد حق العمل کار

 

اگر تمام کالاهای ارسالی از سوی آمر بوسیله حق العمل کار تا پایان دوره مالی بفروش نرسد ، کالای فروش نرفته به حساب آمر منظور می شود. کالای فروش نرفته در اختیار حق العمل کار باید به بهای تمام شده یا قیمت بازار ، هر کدام که کمتر باشد، ارزش گذاری  گردد .

بهای تمام شده شامل کلیه هزینه های غیرتکراری متحمل شده بوسیله آمر و حق العمل کار می باشدونحوه محاسبه آنها به شرح ذیر می باشد:

الف: به تناسب تعداد فروش نرفته از بهای تمام شده

ب: به تناسب هزینه های انجام شده بوسیله آمر و حق العمل کار وارد انبار حق العمل کار می گردد.

موجودی کالای پایان دوره نزد حق العمل کار = بهای تمام شده آن + تناسبی از هزینه های غیر تکراری

 

مثال ۱-۶- آقای الف در تهران ۱۰۰ دستگاه دوچرخه که بهای تمام شده آن ۹۰۰۰ ریال است برای حق العمل کار خود در آبادان براساس قرارداد حق العمل کاری ارسال می کند .آقای الف مبلغ ۱۳۰۰۰ریال هزینه حمل و ۳۰۰۰ریال هزینه بارگیری و ۴۰۰۰ ریال بیمه آنرا پرداخت نمود.

حق العمل کار آقای ب مبلغ ۱۰۰۰ ریال بابت بارگیری و هزینه تخلیه به مبلغ ۵۰۰ ریال آنها را پرداخت نمود . دوچرخه ها در انبار نگهداری می شود و ماهیانه ۱۰۰۰ ریال اجاره انبار را می پردازد . در پایان دوره مالی ۲۰ دستگاه دوچرخه فروش نرفته است . قیمت فروش دوچرخه در آبادان  000/10 ریال می باشد.

مطلوب است : محاسبه قیمت موجودی کالای پایان دوره نزد حق العمل کار.

 

مثال ۲-۶- آقای کاشانی کالاهایی را به ارزش ۰۰۰/۲۵ ریال برای حق العمل کار خود ،نظری ، در اصفهان فرستاد. او بابت حمل ، بیمه و سایر هزینه های دیگر ۱۵۰۰ ریال پرداخت نمود ، حق العمل کار یک سفته ۹۰ روزه به ارزش ۰۰۰/۲۰ ریال برای آمر صادر نمود . آمر سفته دریافتی را نزد بانک با پرداخت کارمزد ۱۵۰ ریال نقد نمود ، آقای نظری صورتحسابی برای آقای کاشانی ارسال کرد که کلیه کالاهای امانی به ارزش  35000 ریال فروخته شده . او بابت کالاها 700 ریال پرداخت و حق العمل کاری معادل 20% روی فروش از آن کسر و ما بقی را طی یک چک بانکی برای آمر فرستاد .

مطلوب است : سندهای روزنامه و دفتر کل در دفاتر آمر و حق العمل کار.

ب) ثبت حسابداری برای عملیات حق العمل کاری (کالای امانی) به روش سیاهه

 

آمر به عوض ارسال کالابه حق العمل کار با بهای تمام شده ممکن است آن را به بیشتر از بهای تمام شده سیاهه و ارسال نماید که این قیمت را سیاهه یا قیمت فروش نامیده اند. قیمت اضافی یا مازاد نسبت به بهای تمام شده معمولاً برای اقدام زیر باید محاسبه شود:

موجودی کالای امانی آغاز دوره

کالای ارسالی برای حق العمل کار

کالای برگشتی به آمر توسط حق العمل کار

موجودی کالای امانی پایان دوره

 

مثال ۳-۶- آقای جلالی ۱۰۰ دستگاه اتومبیل اسباب بازی به طور امانی برای حق العمل کار خود آقای طاهری در هرمزگان ارسال نمود. بهای تمام شده یک اتومبیل اسباب بازی ۰۰۰/۱۵ ریال می باشد و قیمت سیاهه ۰۰۰/۲۰ ریال است. آقای جلالی ۰۰۰/۶ ریال بابت هزینه حمل و ۰۰۰/۲ ریال بابت بیمه آنها می پردازد.

آقای طاهری یک چک به آقای جلالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت پیش پرداخت ارسال نمود . ضمناً صورتحساب فروشی برای آمر فرستاد که نشان می داد ۸۰ اتومبیل اسباب بازی به ارزش ۰۰۰/۲۲ ریال فروخته شده است.

هزینه هایی که آقای طاهری پرداخته :۵۰۰/۲ هزینه باربری ، ۵۰۰/۷ هزینه تخلیه و بارگیری ۰۰۰/۵۰ ریال هزینه اجاره انبار ، ۰۰۰/۳۰ ریال هزینه آگهی .آقای طاهری حق العمل ۵% نسبت به فروش دریافت می کند.

مطلوب است : ثبت عملیات فوق در دفاتر آقای جلالی و آقای طاهری .

محاسبه موجودی کالای امانی پایان دوره :

 

بهای تمام شده ۲۰ اتومبیل اسباب بازی به ارزش هر کدام ۰۰۰/۲۰ ریال      000/400

اضافه می شود: تناسبی از هزینه های غیر تکراری:

حمل توسط آمر                                                000/6

بیمه توسط آمر                                               000/2

هزینه باربری توسط حق العمل کار                  500/2

هزینه باربری توسط حق العمل کار               500/7

جمع هزینه                                                      000/18

برای ۲۰ اتومبیل اسباب بازی                                             20* 000/18   3600

موجودی کالای پایان دوره                                        600/403

حسابداری خسارت و ضایعات حاصله از کالای امانی

 

زمانی که آمر کالاهائی را برای حق العمل کار خود ارسال می کند ممکن است در خلال عملیات خسارات و یا ضایعاتی نسبت به کالاهای ارسالی بوجود آید. و چنین خساراتی در روی حسابهای آمر تأثیر می گذارد و هیچ تاثیری بر روی حسابهای حق العمل کار ندارد، بدین ترتیب آمر لازم است سندهائی صادر نماید تا بتواند این زیانها را تعدیل کند.

این ضایعات و خسارات دو نوع می باشند:

ضایعات و خسارات عادی

ضایعات و خسارات غیر عادی   یا فوق العاده

.ضایعات و خسارات عادی

 

گاهی کالاها بطور عادی دچار خسارت خواهند شد اما در بعضی از موارد این نوع خسارات اجتناب   نا پذیرند، مانند ضایعات و خسارات حاصله از تبخیر، کسری ، شکستگی ، کاهش و افت وزن این ضایعات را ضایعات عادی و معمولی نامند و بخشی از بهای تمام شده کالا را تشکیل می دهد. بدین ترتیب تعداد کالای خسارت دیده ازکل واحدهاکسرمی شود.موقع محاسبه بهای تمام شده کالاهای فروش نرفته این هزینه های عادی و معمولی را باید مدخلیت داد .

یعنی بهای تمام شده کالای فروش نرفته به طور متناسب در اثر این نوع خسارت و ضایعات حادث شده افزایش می یابد.

 

زمانی که خسارات و ضایعات عادی و معمولی وجود دارد، موجودی کالای امانی پایان دوره به شرح زیر محاسبه می گردد.

 

ارزش موجودی کالای فروش نرفته                                                                               تعداد موجودی کالای فروش نرفته

و یا می توان به طریقه زیر محاسبه کرد:

 

ارزش موجودی کالای فروش نرفته                                                                             تعداد موجودی کالای امانی پایان دوره

برای خسارات و ضایعات عادی و معمولی سندی صادر نمی شود و از بابت آن ثبتی در دفاتر صورت نمی گیرد.

 

مثال  4-6- آمری کالائی به وزن 500 کیلوگرم به ارزش هر کیلوگرم 200 ریال را برای حق العمل کار خود ارسال می کند. وی بابت هزینه حمل و بیمه 000/40 ریال پرداخت می کند . حق العمل کار 300 کیلوگرم آن را از قرار هر کیلوگرم 350 ریال فروخت و مبلغ 000/10 ریال بابت هزینه تخلیه و بارگیری آن و مبلغ 000/20 بابت اجاره انبار و 000/10 ریال به عنوان هزینه های فروش و آگهی  پرداخت نمود . ضایعات عادی و معمولی در اثر کسری 50 کیلوگرم است .

مطلوب است محاسبه موجودی کالای فروش نرفته که در دفاتر آمر باید ثبت گردد.

 

ارزش موجودی کالای فروش نرفته :

بهای تمام شده ۵۰۰ کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم ۲۰۰ ریال                                                              000/100

اضافه می شود: هزینه های غیر تکراری :

هزینه حمل و بیمه                           000/40

هزینه تخلیه و بارگیری                000/10

جمع کل هزینه ها                                                                       000/50

۰۰۰/۱۵۰

مقدار واقعی آماده برای فروش : ۴۵۰ = (کیلوگرم ضایعات ۵۰ – 500 کیلوگرم )

جمع ارزشی کالای ارسال شده

ارزش موجودی کالای فروش نرفته                                                                      تعداد موجودی کالای امانی پایان دوره

تعدادی کالای دریافتی سالم توسط حق العمل کار

 

ارزش موجودی کالای فروش نرفته                                  150 = 000/50

حساب موجودی کالای امانی پایان دوره ۰۰۰/۵۰             تعداد کالاهای فروش نرفته         150= 300- 450

حساب کالای امانی                   000/50

. ضایعات و خسارات غیر عادی یا فوق العاده

 

زمانی که ضایعات یا خسارات به کالاها ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و یا دور از انتظار باشد ، چنین خساراتی را معمولاً خسارات غیر عادی یا فوق العاده گویند مانند زیان حاصله از آتش سوزی ، سیلاب ، زلزله ، جنگ و غیره .

این هزینه ضایعات در محاسبه موجودی کالای فروش نرفته محاسبه می شود و به حساب کالای امانی بستانکار و به حساب زیان های غیر مترقبه بدهکار خواهد شد . آنگاه مانده این هزینه ها به حساب سود و زیان انتقال می یابد.

بعضی از تجار برای جبران خسارات ناشی از این حوادث سیاست بیمه ای را برای کالای ارسالی انتخاب می کنند و بیمه در قبال این حوادث جبران خسارت می نماید.

 

مثال ۵-۶- کالای ارسالی بر اساس قرار داد حق العمل کاری برای حق العمل کار ۱۰۰۰ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۱۰۰ ریال می باشد . هزینه های پرداخت شده به وسیله آمر عبارتست از هزینه حمل ۰۰۰/۵ ریال و بیمه ۰۰۰/۳ ریال و ۲۰۰ کیلوگرم از کالاها در راه در اثر تصادف دچار حادثه شد و خسارت دید. از شرکت بیمه ۰۰۰/۱۵ ریال ادعای خسارت شد. حق العمل کار ۷۰۰ کیلوگرم آن را از قرار هر کیلوگرمی ۲۰۰ ریال فروخت و هزینه تخلیه ۰۰۰/۲ ریال ، اجاره انبار ۰۰۰/۵ ریال و هزینه فروش ۰۰۰/۳ پرداخت نمود .

مطلوب است : ثبت سندهای روزنامه در ارتباط با موجودی کالای فروش نرفته و در راه در دفاتر آمر

ارزش موجودی کالای امانی پایان دوره :

 

بهای ۱۰۰ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۱۰۰ ریال                                                      000/100

اضافه می شود: هزینه های غیر تکراری قبل از خسارت

حمل                            000/5

بیمه                           000/3

جمع هزینه ها                                                                                000/8

جمع بهای تمام شده ۱۰۰۰ کیلوگرم                                                000/108

کسر می گردد: رقمی که در ارتباط با ۲۰۰ کیلوگرم مفقود شده است                     (600/21) = ـــــــــ   000/108

اضافه می شود : هزینه های غیر تکراری بعد از خسارت (هزینه تخلیه ):                000/2

بهای تمام شده ۸۰۰ کیلوگرم                                                                                       400/88

کالای فروش نرفته                                                 100= (200 + 700) – 100

بهای تمام شده کالای فروش نرفته                          100   400/88            050/11 ریال

روش ستونی ( آماری )

 

روش ستونی انتظامی یک ترکیبی از روش بهای تمام شده و روش سیاهه است . تحت این روش ؛ دو ستون در هر طرف حساب کالای امانی وجود دارد.

این دو ستون برای ثبت بهای تمام شده و سیاهه برای کالای ارسالی و موجودی های کالای آغاز دوره و پایان دوره است. ستون فوق العاده و اضافی برای قیمت سیاهه در نظر گرفته می شود که معروف به ستون انتظامی است.

از نظر حسابداری این ستون مهم نمی باشد و فقط برای این تهیه می شود که سود هر فقره را نشان دهد در صورتیکه حساب کالای امانی به قیمت سیاهه ثبت شود.

 

مثال ۶-۶- آقای الف ۵۰۰ عروسک برای حق العمل کار خود آقای ب ارسال می کند و صورتحسابی برای او ارسال میکند که نشان می دهد قیمت هر عروسک ۴۰۰ ریال است در صورتیکه بهای تمام شده آن ۳۵۰ ریال می باشد.

آقای الف ۷۵۰۰ ریال هزینه حمل و بیمه برای آن پرداخت می کند . در راه ۵۰ عروسک مفقود شد و آقای ب ۹۰% بهای تمام شده عروسکها را از شرکت بیمه خسارت دریافت کرد. آقای ب ۴۰۰ عروسک را با قیمت سیاهه فروخت و ۳۰۰۰ ریال هزینه های فروش آنرا پرداخت نمود او پس از کسر ۲۰% حق العمل روی فروش بقیه صورتحساب را پرداخت نمود .

مطلوب است : تهیه حساب کالای امانی ، حساب موجودی کالای امانی پایان دوره ، حساب کالای خسارت دیده در دفاتر آمر به روش ستون انتظامی.

 

ارزش موجودی کالای  پایان دوره ی و زیان حاصله از کالای خسارت دیده              قیمت سیاهه                   بهای تمام شده

۵۰۰ عروسک از قرار هر عروسک ۴۰۰ ریال                                                                000/20                           —

۵۰۰ عروسک از قرار هر عروسک  350 ریال                                                                —                          000/175

اضافه می شود: هزینه های غیر تکراری                                                                      500/7                             500/7

قیمت ۵۰۰ عروسک                                                                                                   500/207                         500/207

قیمت کالا ( عروسکهای خسارت دیده )

۵۰۰/۲۰۷=  ــــــــ     500/207                        کالای خسارت دیده                        750/20                           250/18

۲۵۰/۱۸ =  ـــــــــــ    500/182                  موجودی کالای پایان دوره               750/20                           250/18

 

۵۰ = ( ۵۰ + ۴۰۰(۵۰۰ = تعداد موجودی کالای فروش نرفته

برگشت کالا از حق العمل کار به آمر

 

اگر تمام و یا قسمتی از کالاهای ارسالی به حق العمل کار به آمر عودت و برگشت داده  شود ، باید به حساب بهای تمام شده در دفاتر آمر ثبت گردد و تمام هزینه های انجام شده از قبیل هزینه حمل و بیمه ، تخلیه و بارگیری و بسته بندی باید به عنوان هزینه های از دست رفته تلقی گردد.

در این صورت در دفاتر آمر چنین سندی صادر می گردد.

حساب کالای ارسالی                             ***

حساب کالای امانی                        ***

برگشت به بهای تمام شده ( کالای ارسالی )

حسابداری کالای امانی به صورت سیستم دایمی

 

در این روش هنگام ارسال کالا برای حق العمل کار سندهای زیر صادر می گردد:

 

مثال ۷-۶- آقای محسنی ۱۰۰ دستگاه نجاری به ارزش ۰۰۰/۵۰۰ ریال برای حق العمل کار خود آقای افشار به بهای تمام شده به اضافه ۲۰% سیاهه نمود آمر ۰۰۰/۵۰ ریال هزینه حمل پرداخت نمود آقای افشار هزینه هایی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال هزینه های راه آهن ، ۵۰۰ ریال هزینه باربری تا انبار خود را پرداخت و کالاهای ارسالی را دریافت نمود. او یک صورتحساب فروش برای آمر فرستاد که در آن :

۲۰ دستگاه بخاری را به مبلغ  000/120 ریال نقد فروخت .

۵۰ دستگاه بخاری را هرکدام ۶۵۰۰ ریال بطور نسیه فروخته است .

۱۰ دستگاه بخاری برای خودش به ارزش هرکدام ۶۱۰۰ ریال منظور نمود.

حق العمل کار پس از کسر ۵% حق العمل روی صورتحساب فروش و ۱۵% برای مازاد فروش بیش از قیمت سیاهه ، حق العمل دریافت خواهد کرد .

مطلوب است ثبت عملیات در دفاتر آمر.

محاسبه ارزش موجودی کالای امانی پایان دوره

 

بهای ۲۰ دستگاه به ارزش هر یک ۶۰۰۰ ریال                                                              000/120

اضافه می شود : تناسبی از هزینه ها

هزینه های آمر                               50000 *                                                       000/10

هزینه های حق العمل کار           000/55 *                                                     100/1

جمع ارزش موجودی کالای امانی پایان دوره                                                100/131

محاسبه حق العمل

فروش  80 دستگاه بخاری

نقدی                                                                                   000/120

نسیه             50 * 6500                                                       000/325

فروش          10 * 6100                                                       000/61

جمع فروش                                                                         000/506

صورتحساب ۸۰ دستگاه هر کدام  6000 ریال                        000/480

ریال ۳۹۰۰ = ۱۵% * ۰۰۰/۲۶                                                  000/26

 

۲۷۹۰۰ = ۳۹۰۰+ ۰۰۰/۲۴                                             000/24 = 5% * 000/480

با تشکر از توجه شما

تو پروژه

۲pro.ir

 

 

۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی /  پایان نامه/  مقاله ( کتاب ) های اماده   به صورت رایگان میباشد

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

5 مگابایت

تعداد اسلاید

بیشتر از 300 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با حسابداری پیشرفته (کد9646)”