دانلود پاورپوینت کامل شواهد حسابرسی (کد1975)

قیمت فایل تومان10,000

دانلود پاورپوینت کامل شواهد حسابرسی

نوع فایل : پاور پوینت / ppt / pptx / powerpoint

تعداد اسلاید : 44 اسلاید

حجم فایل : 2 مگابایت

دانلود پاورپوینت کامل شواهد حسابرسی

30 تا 70 درصد پروژه /  پاورپوینت /پاور پوینت / سمینار /  پایان نامه/  مقاله های اماده   به صورت رایگان میباشد

عنوان های پاورپوینت  : 

فرض تایید پذیری و حسابرسی:
:FASB
فرض تایید پذیری و شواهد حسابرسی:
ویژگی های کیفی صورتهای مالی که می توان در مورد آن ها شواهد جمع آوری کرد:
ارزش بازخورد و ارزش پیش بینی
به موقع بودن
ارائه صادقانه
دقت وعدم اطمینان
بی طرفی
شواهد حسابرسی ومدارک موید
ویژگی های فلسفی
شواهد ” حقیقت و معرفت
شواهد در زمینه های مختلف
ماهیت شواهد
این دیگاه را می توان در جمع بندی ذیل نشان داد:
انواع شواهد در حسابرسی
تئوری شناخت (معرفت)
پنج راه شناخت
سندیت یا مرجعیت
اشراق
خودگرایی یا منطق گرایی
تجربه گرایی
عمل گرایی یا پراگماتیسم
شک گرایی
ویژگی مدارک موید
قضاوت در مورد مدارک موید در حسابرسی
مهارت های چند گانه حسابرس در ارتباط با شواهد به شرح زیر است:
آزمون قضایای حسابرسی
مفهوم ریسک حسابرسی
ریسک حسابرسی به سه شکل مطرح می شود:
یت و حسابرس
فرآیند حسابرسی
اثر نسبی اهمیت
آزمون حسابرسی
ارزیابی کنترل های داخلی
بررسی صورتهای مالی
گزارش حسابرسی
گزارش های حسابرسی مشروط
سایر گزارش های حسابرسی
کلیات
مفهوم شواهد حسابرسی
شواهد حسابرسی کافی و مناسب
روشهای کسب شواهد حسابرسی
پرس‌وجو
تاییدخواهی
روشهای تحلیلی

 


تکه های از این پروژ :

شایستگی حسابرس معمولا به عنوان پیش فرض است و قوانینی وجود دارند که انتخاب حسابرسان را از بین حسابداران حرفه ای ذی صلاح الزامی  می کنند . از سوی دیگر اگرچه موضوع تاییدپذری در قوانین وضوابط مربوط به گزارشگری شرکتها کمتر مورد توجه قرار گرفته اما در طول چند دهه اخیر به وسیله صاحب نظران و خط مشی گذاران حرفه ای به خوبی مطرح و حمایت شده است. آنها اطلاعات و گزارشهای مالی را به عنوان موضوع های قابل حسابرسی و احتمالا قابل گواهی (شهادت دهی)توصیف کرده اند.
مشکل اصلی نداشتن استاندارد هایی تعریف شده و مورد قبول برای این منظور است که انجام موفقیت آمیز حسابرسی را به عنوان کنترل کیفیت استفاده از صورتهای مالی (انطباق استفاده از صورتها ی مالی با تصمیمات استفاده کنندگان) دشوار می سازد.
مربوط بودن به این معنی است که اطلاعات گزارش شده می بایست قادر باشند که انتظارات گذشته استفاده کننده از وضعیت مالی وعملکرد مالی شرکت را تایید یا اصلاح گنند و استفاده کننده را در پیش بینی وضعیت مالی وعملکرد آتی شرکت کمک کند.
قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده به این معنی است که اطلاعات گزارش شده به صورت عینی وصادقانه رویدادها و خصوصا ماهیت اقتصادی آنها را منعکس نمایند. حسابرس باید مدارک مویدی را که منعکس کننده ماهیت اقتصادی رویدادها است مشخص نماید تا بتواند در مورد این موضوع شواهد
برای اینکه اطلاعات گزارش شده قابل اعتماد باشند حسابرس نباید به هیچ تصمیمی یا نتایج تصمیم مشخصی تمایل جانبدارانه داشته باشد.
مشکل قابل توجه حسابرسان در هر یک از حالتهای مزبور این است که آنها باید با اتکا بر دانش و تجربیات مشخص خود نسبت
دارک مؤید:ابزار های مختلفی که حسابرس بر مبنای آنها به شواهد لازم برای اظهارنظر دست پیدا می کند.
شواهد:مبنای کلی برای گزارشگری و حسابرسی
استدلال منطقی:اغلب آنچه ما به آن باور داریم،مستقیماً ناشی از مشاهده شواهد طبیعی یا ساختگی نمی باشند.ایده ها اغلب به طور منطقی از شواهد مشاهده شده حاصل می شوند و برای ما درست به نظر می رسند،اما برای رسیدن به حقایق مشاهده شده و نتایجی که ذهن ما آنها راتایید می کند تلاش ذهنی نیاز است.

حقایق انتزاعی : تنوع و پیچیدگی زیادی دارند.حقایق انتزاعی غیر ریاضی به خاطر ماهیتشان به سختی قابل درک و اذعان هستند.
1)ادعاهای مندرج در صورتهای مالی که شواهد مجاب کننده دارند که عبارتند از:
وجود اقلام فیزیکی و عینی ” مقادیر کمیت های ساده و ادعاهای محاسبات ریاضی
2)ادعاهای مندرج در صورتهای مالی که شواهد مجاب کننده ندارند که عبارتند از:
وجود اقلام فیزیکی که حضور ندارند ” وجود اقلام غیر فیزیکی و نامشهود ” عدم وجود
انواع شواهد ومدارک موید که در هنگام حسابرسی توسط حسابرسان جمع آوری می شوند و منابع تهیه آنها به صورت ذیل قابل ارائه و طبقه بندی است:
1) رسیدگی فیزیکی توسط حسارس در مورد موضوع ارائه شده در حساب ها
2) اظهارات اشخاص ثالث مستقل (شفاهی وکتبی)
3) اسناد ومدارک معتبر
به مدد تئوری شناخت و منطق درباره شواهد آموزه های ذیل را می توان مطرح کرد:
1 – باور منطقی باید با شواهد و مدارک مؤید ، حمایت شوند.
2 – شواهد و مدارک مؤید ، تأثیر متفاوتی بر ذهن هرفرد بررسی کننده دارند
3 – تنها چند روش اساسی برای کسب یقین و باور وجود دارد.
– تأثیر خود شواهد و مدارک مؤید
– میزان مهارت و تجربه های فردی استفاده کننده
1 – سندیت یا مرجعیت
2 – اشراق
3 – خردگرایی یا منطق گرایی
4 – تجربه گرایی
5 – عملگرایی یا پراگماتیسم
اشراق شناخت کسب شده از طریق مرجعیت یا سندیت از دیگران به ما می رسند اما شناخت و آگاهی کسب شده از طریق اشراق از درون خود ما سرچشمه می گیرد.
خردگرایی شامل استدلال از کلیات به جزئیات است. به مدد ریاضیات و کاربردهای منطقی و با طرح فرضیات تأیید شده ، به نتیجه می رسیم :
برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد
حسابرسی یک فرآیند قضاوت حرفه ای است که در آن یک سری قضایای قابل آزمون به وسیله حسابرسان ساخته شده و شواهدی که به وسیله آنها بتوان در مورد اعتبار این قضایا قضاوت کرد، از سوی حسابرس جمع آوری می شود.این قضایا در ارتباط با  مربوط بودن و قابلیت اعتماد
قضایای حسابرسی به اصلی یا مقدماتی(مربوط به رویدادها و واقعیت های اساسی) و عمومی(عمومیت های گزارشگری) قابل تفکیک است.عمومی ترین قضایای حسابرسی ارائه منصفانه هستند.اگر مدارک مؤید در دسترس باشند اصلی ترین قضایای حسابرسی قضاوت را راحت تر می کنند،بالعکس عمومی ترین قضایا جمع
1-ریسک برنامه ریزی شده در قبل از حسابرسی(زمانی که کار به حسابرس ارجاع می شود)
2-ریسک مربوط به گذشته که برای حسابرسان تا تکمیل شدن کار حسابرسی نامشخص است
3-ریسک برآورد شده که توسط حسابرسان در حین انجام حسابرسی بر اساس ارزیابی شان از شرایط
در کار حسابرسی دو عامل مرتبط با این موضوع وجود دارد:
اول ، ریسک کشف تحریف حسابداری توسط حسابرسان ( به دلیل عوامل مرتبط با کنترل های شرکت و سطح صلاحیت حسابرسان )
فرایندهای اصلی حسابرسی عبارتند از :
1- تعیین اهداف حسابرسی
2- برنامه ریزی دستورالعمل های حسابرسی برای رسیدن به اهداف حسابرسی
3- جمع آوری و ارزیابی مدارک مؤید برای اجرای برنامه حسابرسی
حسابرسان ملزم هستند به منظور ارزیابی کیفیت سیستم هایی که ارقام حسابداری را برای مقاصد گزارشگری ایجاد می کنند ، در ارتباط با ماهیت و اندازه آزمون هایشان قضاوت های حرفه ای انجام دهند. در ارتباط با هر قسمت قابل حسابرسی سیستم های اطلاعاتی ، قضاوت های
چیزی که این قواعد تشریح می کنند این است که اظهارنظرهای مختلف برای شرایط مختلف است.
یعنی شروط از یک دامنة با اهمیت ، اما غیراساسی تا یک دامنة اساسی ، برخوردار است و اظهارنظرها نیز از یک دامنه «به استثناء» تا مردود و عدم اظهارنظر برخوردار هستند. شروط به وسیلة بندهای توضیحی بیان می شوند و بنابراین انتظار می رود تا قدرت توضیحی گزارش حسابرسی را بهبود بخشند.
4 . سوابق حسابداری عموما شامل موارد زیر است :
سوابق ثبت اولیه و سوابق پشتیبان آن ازقبیل رسیدهای دریافت و پرداخت و سوابق انتقال الکترونیکی وجوه  قراردادها و فاکتورهای خرید و فروش؛ دفاتر کل و معین، ثبتهای دفتر روزنامه
روشهای کسب شواهد حسابرسی
19 .    حسابرس با اجرای روشهای حسابرسی در موارد زیر، شواهد حسابرسی لازم را برای نتیجهگیریهای معقولی که مبنای اظهارنظر حسابرسی قرار می‌گیرد،  بدست می‌آورد :
الف-    کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی   ب –    آزمون اثربخشی کارکرد کنترلها
پ –    کشف تحریفهای با اهمیت در سطح ادعاهادر استانداردهای حسابرسی،).

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت کامل شواهد حسابرسی (کد1975)”