دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA (کد16799)

تومان15,000

  دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

  دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

تعداد اسلاید :33 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

  دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

عنوان های پاورپوینتآشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoAعبارتند از :

آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

علامات اختصاری
فرمت نمایش علائم اختصاری روی یک فعالیت و رویدادهای شروع و پایان آن
محاسبات مسیر پیشرو
محاسبات مسیر پیشرو
نمایش یک گره جمع شونده و محاسبات مسیر پیشرو روی آن
مثال محاسبات مسیر پیشرو
محاسبات مسیر پسرو
محاسبات مسیر پسرو
نمایش یک گره باز شونده و محاسبات مسیر پسرو روی آن
مثال محاسبات مسیر پسرو

محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
مقایسه فرجه ها

الگوریتم رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن

محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
روابط بین فرجه کل در یک شبکه

روابط بین فرجه آزاد وفرجه کل در یک شبکه
بهنگام سازی پروژه


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

4-1-محاسبات مسیر پیشرو
4-2-محاسبات مسیر پسرو
4-3-محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
4-3-1- فرجه کل
4-3-2- مسیر بحرانی
4-3-3- فرجه آزاد
4-3-4- فرجه ایمنی
4-3-5- فرجه مستقل
4-3-6- مقایسه فرجه ها
4-4- رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن

4-5-محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
4-6- روابط میان فرجه های کل و آزاد
4-6-1- روابط بین فرجه کل در یک شبکه
4-6-2- روابط بین فرجه آزاد و فرجه کل در یک شبکه
4-7- بهنگام سازی برنامه زمان بندي
علامات اختصاری
: Dij (Duration) مدت زمان پیش بینی شده فعالیت i-j
: Ei (Earliest event time) زود ترین زمان مجاز وقوع رویداد i
: Li (Latest event time)دیرترین زمان مجاز وقوع رویداد i
: ESij (Earliest Start) زودترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
: EFij (Earliest Finish) زودترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
: LSij (latest Start) دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
: LFij (Latest Finish) دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
: TFij (Total Float) فرجه یا زمان شناوری کل فعالیت i-j
: FFij (Free Float) فرجه یا زمان شناوری آزاد فعالیت i-j
: SFij (Safety Float) فرجه یا زمان شناوری ایمنی فعالیت i-j
: IFij (Independent Float)فرجه یا زمان شناوری مستقل فعالیت i-j
: CP (Critical Path)مسیر یا مسیرهای بحرانی یک شبکه
فرمت نمایش علائم اختصاری روی یک فعالیت و رویدادهای شروع و پایان آن
محاسبات مسیر پیشرو
گام 1: زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه را برابر با صفر قرار می دهیم.(E1=0)

گام 2: زود ترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با زودترين زمانوقوع رويداد آغاز آن فعاليت است.
Ei = ES
زودترين زمان پايان هر فعاليت هميشه برابر با زود ترين زمان وقوع رويداد آغاز آن فعاليت بعلاوه مدت آن فعاليت مي باشد.
EFij=Ei+Dij یا EFij= ESij+Dij

محاسبات مسیر پیشرو
گام 3: زودترین زمان وقوع رویداد j ام شبکه را برابر بزرگترین زودترین زمان پایان فعالیتهايی که به آن رویداد ختم می شوند قرار می دهیم.
Ej=Max {EFi1j, EFi2j ,…., EFikj}

گام 4: گامهای 2و3 را آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت زودترین زمان وقوع گره آخر (En)یا اتمام پروژه محاسبه گردد.

نمایش یک گره جمع شونده و محاسبات مسیر پیشرو روی آن
مثال محاسبات مسیر پیشرو
محاسبات مسیر پسرو
گام 1 : دیرترین زمان وقوع رویداد نهایی شبکه را برابر با زودترین زمان وقوع این رویداد قرار می دهیم
.(Ln=En)

گام 2 : دیرترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع
رویداد آن فعالیت است.
LFij=Lj

ديرترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با ديرترين زمان وقوع رويداد   دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

مثال محاسبات مسیر پسرو

محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
فرجه کل :(Total Float)
تعریف: حداکثر زمانی که یک فعالیت می تواند تاخیر مجاز داشته
باشد ، بدون آنکه روی زمان اتمام کل پروژه تاثیر بگذارد.

TFij = LFij – EFij یا TFij= LSij – ESij

TFij = Lj – Ei – Dij
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
مسیر بحرانی :(Critical Path)

تعریف: مسیر بحرانی متشکل از فعالیتهایی است که فرجه کل آنها
برابر صفر است (TFij = 0) ، یعنی هیچ تاخیری در زمان فعالیتهای این مسیر جایز نیست.
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
فرجه آزاد (Free Float) :

تعریف: مدت زمانی که یک فعالیت می تواند تاخیر مجاز داشته باشد ، بدون آنکه روی زودترین زمان شروع فعالیتهای بعد از خود تاثیر بگذارد.
FFij = Ej – EFij

محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
فرجه ایمنی (Safety Float):

تعریف: اگر قرار باشد فعالیتهای قبلی فعالیت ij در دیرترین زمان خود یعنی Li به اتمام برسند در اینصورت حداکثر زمانی که یک فعالیت می تواند تاخیر مجاز داشته باشد بدون آنکه روی اتمام کل پروژه تاثیر بگذارد.

SFij = Lj – Dij – Li

محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
فرجه مستقل(Independent Float) :

تعریف : اگر قرار باشد فعالیتهای قبلی i-j در دیرترین زمان خود یعنی Li به اتمام برسند و فعالیتهای بعدی فعالیت i-j در زودترین زمان خود یعنی Ej شروع شوند، در اینصورت فرجه ای که برای فعالیت i-j باقی خواهد ماند فرجه مستقل نامیده می شود.

IFij = Max { 0 , Ej – Dij – Li }
مقایسه فرجه ها

الگوریتم رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن
گام 1 : فعالیتها را به ترتیبی گروه بندی می کنیم که هر گروه دارای فعالیتهایی باشد که فرجه کل آنها با همدیگر برابر باشند.
گام 2 : گروهها را به ترتیب افزایش فرجه کل فعالیتهای آن مرتب می کنیم.
گام 3 : در داخل هر گروه ، فعالیتها را به ترتیب صعودی دیرترین زمان شروع LSij و در صورت برابری LSij ها به ترتیب صعودی زمان انجام Dij مرتب می کنیم.

بعد از پیمودن مراحل فوق واضح است که اولین گروه شامل فعالیتهای بحرانی است.

محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
روابط بین فرجه کل در یک شبکه
نمایش گره بازشونده D و رابطه بین فعالیتهای اطراف این گره

نمایش گره جمع شونده C و رابطه فرجه های کل فعالیتهای اطراف آن

نمایش گره i و رابطه بین فرجه های کل فعالیتهای اطراف این گره
ر  دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با محاسبات زمانی در شبکه AoA (کد16799)”