دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل) (کد16795)

تومان12,000

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

تعداد اسلاید : 48 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

عنوان های پاورپوینتآشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل) عبارتند از :

آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)
مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)
مكانيك تماس چرخ و ريل
ارتباط پارامتري چرخ و ريل
طراحي بوژي
تماس چرخ و ريل
ارتباطي سه‌گانه بين پارامترهاي خزش (creep)، چسبندگي (adhesion) و سايش (wear) وجود دارد.
خزش
خزش و نيروهاي خزش
تماس غلطشي دو جسم
اهميت پديدة خزش در مطالعات ديناميك وسائط ريلي براي نحستين بار توسط كارتر (Carter) مطرح شد.
Spin Creep
  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)
خزش
دسته‌بندي تئوريهاي تماس غلطشي چرخ و ريل
مدلهاي نيروي خزش CFM
مدلهاي نيروي خزش CFM
مدلهاي نيروي خزش CFM
مدلهاي نيروي خزش CFM
مدلهاي نيروي خزش CFM
چسبندگي چرخ و ريل
چسبندگي چرخ و ريل
چسبندگي چرخ و ريل
چسبندگي چرخ و ريل
عوامل عديده‌ با سه دسته‌بندي اصلي بر چسبندگي بين چرخهاي لكوموتيو و ريل مؤثر هستند.
عوامل مؤثر بر چسبندگي
اطلاعات چسبندگي

كد اطلاعات نمودار صفحة قبل
سايش چرخ و ريل
كاهش نيروهاي تماس چرخ و ريل با استفاده از مكانيزم تنظيم شعاعي
كاهش سايش و خستگي چرخ و محور
سايش ريل
المانهاي اساسي مكانيزم تماس چرخ و ريل
دسته‌بندي مكانيزمهاي سايش
دسته‌بندي مكانيزمهاي سايش
دسته‌بندي مكانيزمهاي سايش
Optical rail and wheel measurement using high speed lasers and cameras.
Rail profile data. measuring for freight, high-speed, transit and light rail systems.


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)
مكانيك تماس چرخ و ريل
چرخ و محور (wheelset) عنصر اصلي در سيستم هدايت (steering) و نگهداري (support) وسيلة ريلي است.
رفتار ديناميكي وسيلة ريلي قوياً تحت تاثير نيروهاي متقابل بين چرخ و ريل مي‌باشد.
پارامترهاي اصلي در معرفي اثر متقابل چرخ و ريل را مي‌توان مطابق نمودار صفحه بعد ارائه نمود:
ارتباط پارامتري چرخ و ريل

طراحي بوژي

تماس چرخ و ريل

خزش Creep
چسبندگي Adhesion
سايش Wear
ارتباطي سه‌گانه بين پارامترهاي خزش (creep)، چسبندگي (adhesion) و سايش (wear) وجود دارد.
هندسة پروفيل چرخ و ريل ويژگيهاي خزش-چسبندگي-سايش را تحت تاثير قرار داده و آنها نيز به نوبة خود بر رفتار ديناميكي وسيلة ريلي اثر مي‌گذارند.
شرائط سطحي و محيطي نيز ميتوانند بر رابطة خزش-چسبندگي-سايش اثر معكوس داشته باشند. اين شرائط شامل موارد ذيل مي‌باشند:
زبري سطح – آلودگي سطح با آب، روغن، برف و يا زباله
و موارد نظير آن
خزش
خواص مواد چرخ و ريل نظير الاستيسيته، سختي، چغرمگي و هدايت حرارتي آنها نقش مهمي را در اين ارتباط ايفا مي‌نمايند.
همچنين، بار عمودي وارد بر محور وسائط ريلي، كه همواره در حال افزايش است، موجب بروز مشكلاتي براي خط و اجزاء وسايل ريلي مي‌گردد و اثر متقابل چرخ و خط و در نتيجه ديناميك وسيله را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
اندركنش چرخ و خط در واقع پديده‌اي بسيار غامض مي‌باشد.
خزش و نيروهاي خزش
پديدة خزش هنگامي رخ مي‌دهد كه دو جسم در حال غلطيدن بر روي يكديگر با نيروئي بر خلاف يكديگر نيز فشرده شوند.
در اين حال فصل مشترك اين سطوح تشكيل يك منطقة تماس را مي‌دهد كه طبق نظر هرتز (Hertz’s static theory) اين ناحية تماس به شكل بيضي است.
به طور كلي، در اين وضعيت، سرعت محيطي دو جسم غلطنده برابر نيست.
عبارت بدون خزش (creep or creepage) جهت تعيين انحراف از وضعيت غلطش خالص دو جسم به كار گرفته شده است.
تماس غلطشي دو جسم

اهميت پديدة خزش در مطالعات ديناميك وسائط ريلي براي نحستين بار توسط كارتر (Carter) مطرح شد.
خزش در دو راستاي طولي (longitudinal) و عرضي (lateral) معرفي مي‌شود:

Spin Creep
عبارت خزش چرخشي (spin creep) هنگامي كه دو جسم حول محوري عمود بر صفحة ناحية تماسشان در حال دوران باشند، نظير شكل قبل، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

لغزش كامل جسم (complete bodily slip) با عنوان سريدن (sliding) معرفي مي‌شود.
پديدة خزش را مي‌توان تركيبي از رفتارهاي الاستيكي و اصطكاكي دانست كه در آن دو جسم الاستيك در تماس غلطشي ناحية تماس تقريباٌ بيضي شكلي را تشكيل مي‌دهند.
در اين ناحيه، سريدن (slip) و چسبندگي (adhesion) به طور هم زمان رخ مي‌دهد.
در نتيجه، يك ناحية تماس تحت خزش مي‌تواند به لحاظ ديناميكي ناپايدار باشد.
در تحليل ديناميكي ماشينهاي ريلي، منشا نيروهاي غير كنسرواتيو پديدة خزش مي‌باشد.
نيروهاي تماسي (tangential forces- creep forces) كه بين چرخ و ريل اعمال مي‌شوند نقش عمده‌اي در ديناميك ماشينهاي ريلي دارند.
خزش
خزش ناشي از تفاوت در كرنش (strain) دو جسم در ناحية تماس است.
خزش وابسته به حركات خطي و زاويه‌اي چرخ و محور و نيز هندسة چرخ و ريل مي‌باشد.
براي مدلسازي رفتار ديناميكي چرخ و محور از ارتباط اساسي مابين خزشها، نيروهاي خزش و گشتاورهاي خزش استفاده مي‌شود (شكل صفحة بعد) .
خزش

دسته‌بندي تئوريهاي تماس غلطشي چرخ و ريل
Simplified Theory
Exact Theory
Dynamic Theory
Quasi-Static Theory
Three Dimensional Theory
Two Dimensional Theory
مدلهاي نيروي خزش CFM
Kalker’s Linear Model
فرضيات اين مدل عبارتند از آنكه، خزشها بسيار كوچك هستند، ناحيه لغزش آنقدر كوچك است كه از اثر آن صرفنظر مي‌شود. در نتيجه مي‌توان فرض نمود كه ناحيه چسبندگي تمامي سطح تماس را در بر مي‌گيرد.
Johnson and Vermeulen’s Model
اين تئوري بر اساس نيروي خزش غيرخطي است و در آن غلطش بدون چرخش نسبي مابين دو جسم اتفاق مي‌افتد.
  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)
كالكر سه تئوري دقيق براي حل سه بعدي كامل مسئله تماس غلطشي ارائه نمود.
اگرچه، استفاده از اين روشها مستلزم حل عددي با استفاده از كامپيوتر و با زمانهاي محاسبات طولاني مي‌باشد.

مدلهاي نيروي خزش CFM
Simplified Theory Based Programs
بر اساس تئوري ساده شده كالكر، سه برنامه براي محاسبه نيروهاي خزش و گشتاور چرخش spin moment بين دو جسم غلطنده موجود مي‌باشند.
اين برنامه‌ها براساس تئوري ساده شده كالكر براي تماس غلطشي تهيه شده‌اند.
اين برنامه‌ها عبارتند از:
SIMROL, ROLCON, FASTSIM.
مدلهاي نيروي خزش CFM
Curve Fitting Theories

تلاشهاي متعددي جهت محاسبات عددي نتايج آزمايشگاهي و نتايج تحليلي به منظور يافتن قوانين نيروي خزش به روش انطباق منحنيها صورت گرفته است.
چسبندگي چرخ و ريل
چسبندگي (ضريب چسبندگي) به عنوان اندازة نسبت حداكثر نيروي مماسي قابل دسترسي در لبة چرخ به بار چرخ، عمود بر سطح اتكاي آن دقيقا قبل از سريدن و يا لغزيدن چرخ مي‌باشد.
لغزش (slipping) هنگامي رخ مي‌دهد كه چرخ سريعتر از وسيلة ريلي حركت كند.
سريدن (sliding) هنگامي رخ مي‌دهد كه چرخها دور نمي‌زنند اما وسيلة ريلي به حركت خود ادامه مي‌دهد.
چسبندگي چرخ و ريل
ضريب چسبندگي  = (F/W)
F = نيروي مماسي افزاينده (كاهنده) روي چرخ و يا نيروي كشش FT
W = نيروي عمودي و يا نيروي وزن منتقل شده به وسيلة چرخ

ضريب چسبندگي بين چرخ و ريل يكي از مهمترين و ضروري‌ترين عوامل براي كاركرد و كنترل قطارها مي‌باشد.
اغلب خرابيهاي لبة چرخ (wheel treads) ناشي از كاهش نيروي چسبندگي است.

چسبندگي چرخ و ريل
بنابراين، ضروري است كه نيروي چسبندگي به طور موثر و بدون تخريب لبة چرخ، در سرعتهاي بالا مورد استفاده قرار گيرد.
ضريب چسبندگي به عوامل ذيل بستگي دارد:
– پديدة خزش در فصل مشترك چرخ و ريل
شرائط سطح چرخ و ريل
سرعت چرخ و وسيلة ريلي
ديناميك وسيلة ريلي و ريل
مشخصات سيستم كشش
شكل بعد نشان دهندة ارتباط بين سرعت زاويه‌اي، سرعت حركت به جلوي مركز چرخ و نيروي عملگر در سطح تماس، تحت شرائط رانش driving ، هرزگردي idling و ترمزگيري braking مي‌باشد.
V: سرعت به سمت جلوي مركز چرخ
: سرعت زاويه‌اي چرخ
W: بار عمودي
F: نيروي مماسي (adhesion force)
:f = (F/W) ضريب تراكشن كه بستگي به سرعت لغزش V-r و يا نسبت لغزش slip ratio (V-r)/V دارد.
چسبندگي چرخ و ريل

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)
– پروفيل ريل، نامنظميهاي عمودي
– انحناي خط، مسير مستقيم و يا مسير قوس
3) شرائط سطح تماس
– مواد چرخ و ريل
– تنش هرتز
– سريدن نسبي relative slip
اطلاعات چسبندگي
تغييرات چسبندگي با سرعت به دو شكل ارائه شده‌اند:
– چسبندگي متوسط (مؤثر) average adhesion
– چسبندگي حقيقي true adhesion
چسبندگي متوسط نسبت حداكثر نيروي كشش قابل تحمل ريل به وزن كل لكوموتيو است.
چسبندگي حقيقي نسبت حداكثر نيروي كشش قابل تحمل ريل روي سبكترين محور راننده به بار محور است.

كد اطلاعات نمودار صفحة قبل
Muller – dry rail 2. Muller – wet rail
3. Andrews – dry rail 4. Andrews – wet rail
5. Bager and Ottoson – locomotive with rod drive
  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

كاهش سايش و خستگي چرخ و محور
2) ارتقاء مواد چرخ و ريل، تغيير تركيب آنها با آلياژي نمودن آنها و يا با استفاده از عمليات حرارتي
3) روانكاري محل تماس با هدف جداسازي سطوح غلطان و كم نمودن اصطكاك لغزشي sliding friction
4) صيقلكاري مداوم با هدف افزايش عمر ريل
5) استفاده از اتصالات بتوني با هدف كم نمودن بارهاي ديناميكي و بهبود سازه بستر خط جهت افزايش سختي مسير.
سايش ريل

المانهاي اساسي مكانيزم تماس چرخ و ريل

دسته‌بندي مكانيزمهاي سايش
Adhesive wear
يكي از عمده‌ترين انواع سايش چرخ و ريل است و به دو نوع آرام mild و شديد severe تقسيم مي‌شود. اين تقسيم بندي بستگي به نرخ برداشت فلز و اندازة ذرات برداشته شده دارد.
نوع آرام سايش در مسيرهاي مستقيم و يا قوسهاي آرام اتفاق مي‌افتد كه در آنها از روانكاري استفاده نمي‌شود و نيز در آنها لغزش با فواصل كوتاه در لبة چرخ – ريل رخ مي‌دهد.
نوع شديد سايش در سطوح خشك و روانكاري نشده در ناحيه تماس فلنژ رخ مي‌دهد.
دسته‌بندي مكانيزمهاي سايش
Abrasive wear
اين نوع سايش هنگامي رخ مي‌دهد كه سطحي زبر و سخت بر روي سطحي نرمتر مي‌لغزد و يا هنگامي كه ذرات ساينده سخت مابين سطوح لغزنده قرار گرفته و مواد هر دو آنها را مي‌سايند.
هر دو مكانيزم سايش فوق الذكر عامل برداشت مواد از سطوح چرخ و ريل مي‌باشند.
پاشيدن شن كه جهت افزايش ضريب چسبندگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد بخشي از سايش abrasive در سطح تماس مشترك چرخ و ريل را موجب مي‌شود.
دسته‌بندي مكانيزمهاي سايش
Corrosive wear
اين نوع سايش بر روي سطوح ريل و در انشعابات كم ترافيك خطوط آهن رخ مي‌دهد.

Delaminating wear

Optical rail and wheel measurement using high speed lasers and cameras.

Optical rail profile measurement system provides immediate feedback on the profile and wear condition of the rail whilst traveling at track speeds.

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل)

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با مباني طراحي بوژي(مكانيك تماس چرخ و ريل) (کد16795)”