دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد (کد16790)

تومان8,000

  دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

  دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

تعداد اسلاید : 28اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینتتجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

  دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

عنوان های پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد عبارتند از :

تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

مراحل پنجگانه آزمون عملکرد:
1-نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد:

2-نوشتن ملاک ها و شواهد آزمون عملکرد

3-نوشتن تکلیف آزمون عملکرد

4- نوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

 

باسمه تعالي
اداره کل آموزش و پرورش استان
معاونت آموزش ابتدايي

سال تحصيلي 94-93
مراحل پنجگانه آزمون عملکرد:
نوشتن هدف یادگیری به شیوه ی عملکرد
نوشتن ملاک ها و یا شواهد یادگیری عملکرد
نوشتن تکلیف سنجش
1.نوشتن مسأله یا بافت در تکلیف
2. پیش بینی لوازم و تجهیزات احتمالی برای تکلیف
3. نوشتن شیوه ی انجام تکلیف
نوشتن راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی
بازنگری کلیه ی مراحل

1-نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد:
الف-طبقه بندی هدف های یادگیری(دانش-استدلال-مهارت-تولیدات)
یادگیری تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده در اثر تجربه
حوزه ی دانش- به اطلاعات جزیی و کلی در مورد واقعیت ها و روش ها ،روابط میان عناصر یک ساخت کلی ، چگونگی انجام کارها و مهارت های مربوط به موضوعات اشاره دارد.
حوزه ی استدلال: توانایی معنا دادن به امور و استخراج منطقی نتایج از واقعیت ها و اصول کلی یا وارسی منطقی نتایج از واقعیت ها اشاره دارد . استدلال در حل مسأله نقش بسیار مهمی ایفا می کند .
حوزه ی مهارت ها: به اجرای سلسله مراتب یک عمل یا به کار بستن دانش و استدلال در یک فعالیت معین اشاره دارد.
حوزه ی تولید: به آفریدن یک محصول ، آفریدن دانش جدید به همراه تحلیل دانش و واقعیت ها ، خلق یک راه حل و مهارت و الگو اشاره دارد.

مراحل عملياتي طراحي يك آزمون عملكردي

1-نوشتن هدف يادگيري
هدف يادگيري مفاهيمي است كه شما تصميم داريد دانش آموزان در ارتباط با يك يا چند درس آن‌ها ياد بگيرند

هدف يادگيري رياضي براي آزمون عملكردي كتبي
از دانش آموز انتظار مي رود :
عمليات ضرب انواع كسرهاي متعارفي را انجام دهد.
مفهوم كسر متعارفي را درك كرده و از آن براي حل مساله استفاده كند.
  هدف يادگيري فارسي براي آزمون عملكردي كتبي
از نشانه‌هاي (چـ و چ ) براي جمله نويسي استفاده كند.
با صداي (چـ و چ) كلمه و جمله بنويسد
هدف يادگيري درس علوم براي آزمون عملكردي موقعيتي
انتظار مي رود دانش آموز:
از دماسنج براي تعيين دما استفاده كند.
مفهوم علل دما را توضيح دهد و از آن‌ها براي تشخيص استفاده كند.

2-نوشتن ملاک ها و شواهد آزمون عملکرد
ملاک ها وضعیت مطلوب بودن هدف های یادگیری یا تغییرات مورد انتظار را نشان می دهند . یعنی من از کجا بفهمم که دانش آموز به تغییرات مورد انتظار رسیده است یا نه؟ در واقع ملاک ها یا شواهد یادگیری سه نقش اساسی در سنجش ایفا می کنند.
هدف های عملکرد را به صورت عملیاتی تعریف کرده و به معلم کمک می کند تا به تهیه ی تکالیف هدفمند، با ارزش و مرتبط با هدف های یادگیری اقدام کند.
بعدها در نقش فرم های توصیف عملکرد ظاهر شده باعث عینی تر شدن قضاوت های معلم به هنگام ارزش گذاری برای عملکرد یادگیرنده می گردند.
بازخوردهای کیفی-توصیفی نمادی یا نوشتاری برای اصلاح و هدایت یادگیری فراهم می آورند.

پس از انتخاب هدف يادگيري معلم لازم است نشانه‌هايي كه رسيدن به هدف يادگيري را مشخص مي‌كنند ، بنويسيد. به شاخص ها يا نشانه‌هاي مربوط به يك هدف يادگيري شواهد يادگيري مي گويند. شواهد يادگيري «آنچه را كه يك دانش آموز بايد انجام دهد تا معلوم گردد مفهوم را ياد گرفته است». اطلاق مي‌شود. از شواهد يادگيري براي طراحي و نوشتن مقياس اندازه گيري استفاده مي‌شود.

  دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

از دماسنج براي تعيين دما استفاده كند.
مفهوم علل دما را توضيح دهد و از آن‌ها براي تشخيص استفاده كند.

3-نوشتن تکلیف آزمون عملکرد
الف- معرفی انواع تکالیف آزمون عملکرد
تکالیف به تمرین ها و فعالیت هایی اشاره دارد که دانش آموز با انجام آن ها عملکرد یا توانایی استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده را در تولید محصول ، راه حل و یا هر مهارت ویژه نشان می دهد.
ب- مراحل نوشتن تکلیف آزمون عملکرد
نوشتن بافت مسأله
ابزارها و وسایل
شیوه ی انجام تکلیف

تكليف عملكردي شامل :
1) نوشتن موقعيت مساله يا سوال كلي 2)نوشتن دستور اجرای تکلیف
3) نوشتن موقعيت يا بافت مساله (سوال كلي )
بافت مسأله يا سوال كلي به دانش آموز اين پيام را منتقل مي كند كه چرا انجام تكاليف ارزشمند است. بافت مساله يا طرح سوال كلي باعث ايجاد انگيزه در دانش آموز براي انجام تكليف مي شود تا او با علاقه و هدفمند پاسخ لازم را با اجراي دستورالعمل پيدا كند.

هدف يادگيري رياضي براي آزمون عملكردي كتبي
از دانش آموز انتظار مي رود :
عمليات ضرب انواع كسرهاي متعارفي را انجام دهد.
مفهوم كسر متعارفي را درك كرده و از آن براي حل مساله استفاده كند.

هدف يادگيري فارسي براي آزمون عملكردي كتبي
از نشانه‌هاي (چـ و چ ) براي جمله نويسي استفاده كند.
با صداي (چـ و چ) كلمه و جمله بنويسد

  دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

سوال بايد عملكردهايي چون جستجو، تحقيق و تركيب اطلاعات را در دانش آموز فعال كند.
مسائل و سوال ها بايد طوري طراحي شود كه براي دانش آموز ارزشمند و جذاب باشد (با موقعيت هاي واقعي زندگي مطابقت كند) تا او با علاقه‌مندي زياد روش ‌هاي حل مسايل را طراحي و اجرا كنند.

دستورالعمل اجراي تكليف

شيوه‌ اجراي تكاليف بايد آنچه را “كه شما انتظار داريد دانش آموز انجام دهد.”را انتقال دهد.
شيوه‌ اجراي تكليف لازم است براي دانش آموز روشن و قابل فهم باشد. از اين رو اگر قابل فهم بودن دستورالعمل ها با كمك ديگر معلمان ارزيابي كنيد، بسيار مناسب است.

هدف يادگيري رياضي براي آزمون عملكردي كتبياز دانش آموز انتظار مي رود :عمليات ضرب انواع كسرهاي متعارفي را انجام دهد. مفهوم كسر متعارفي را درك كرده و از آن براي حل مساله استفاده كند.

4- نوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی
الف-فرم راهنمای توصیف عملکرد با بازخورد توصیفی شامل دو عنصر:
شاخص های ملاکی و سطح عملکرد
ب- خودسنجی

دستورالعمل تكليف فارسي مثال شماره 2
1-براي هر تصوير يا نقاشي يك جمله بسازيد و بنويسيد.
2-در جمله‌هايي كه نوشته ايد شكل صداهايي را كه سه نقطه دارند بنويسيد.
3-يك كودك ديگر براي نقاشي‌ها جمله هاي زير را نوشته است. ولي آن ها نامرتب هستند. آن ها را مرتب كن.
  دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل مراحل پنجگانه آزمون عملکرد (کد16790)”