دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن (کد16583)

قیمت فایل تومان20,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن

دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1

تعداد اسلاید : 117 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن

  دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن

حسابداری صنعتی 1

عنوان های پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن  ، حسابداری صنعتی 1عبارتند از :

آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1رشته حسابداری
طرح درس
طرح درس
اهداف درس
جایگاه درس
فصل اولکلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
حسابداری بهای تمام شده
حسابداری مالی
حسابداری بهای تمام شده
حسابداری مدیریت
رابطه بین سیستم های حسابداری بهای تمام شده با کاربردهای اطلاعات بهای تمام شده
مقایسه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده
استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیران
حسابداری صنعتی چیست؟
محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات بازرگانی
محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات تولیدی
مقایسه موجودی کالا در موسسات تولیدی و بازرگانی
هزینه های تولید
هزینه های تولید
هزینه مواد مستقیم
هزینه مواد غیرمستقیم
هزینه دستمزد مستقیم
هزینه دستمزد غیرمستقیم
هزینه‌های سربار کارخانه
هزینه‌های اولیه و هزینه‌های تبدیل
بهای تمام شده هر واحد محصول
هزینه‌های محصول
هزینه‌های دوره
مثال
دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1
مثال
مثال
مثال
طبقه بندی هزینه ها براساس گرایش هزینه ها
هزینه ثابت کل
نمودار هزینه ثابت کل
هزینه ثابت یک واحد
نمودار هزینه ثابت یک واحد
هزینه های متغیر کل
نمودار هزینه های متغیر کل
هزینه متغیر یک واحد
نمودار هزینه های متغیر یک واحد
هزینه‌‌های نیمه‌متغیر
قیمت فروش
نمودار قیمت فروش یک واحد محصول
نمودار درآمد کل
هزینه کل
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
مثال هزینه دستمزد
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
مثال
مثال

مثال
حل مسئله
حل مسئله
حل مسئله
حل مسئله
حل مسئله
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
اضافه یا کسر جذب سربار

سیستم ثبت ادواری
سیستم ثبت دایمی
ثبت خرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی
ثبت هزینه حمل در سیستم ادواری و دایمی
ثبت تخفیفات نقدی در سیستم ادواری و دایمی
ثبت برگشت ازخرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی
ثبت فروش کالا به طور نسیه در سیستم ادواری
ثبت فروش کالا به طور نسیه در سیستم دایمی
ثبت برگشت ازفروش نسیه در سیستم ادواری
ثبت برگشت ازفروش نسیه در سیستم دایمی
ثبت تخفیفات نقدی فروش در سیستم ادواری و دایمی
ثبت اصلاحی پایان سال در سیستم ادواری
سیستم هزینه‌یایی سفارش کار
سیستم هزینه‌یایی سفارش کار

ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار

هزینه‌‌یابی مرحله‌ای

مراحل تهیه گزارش هزینه تولید
مرحله اول: تهیه جدول مقداری تولید- روش fifo
مرحله دوم: تهیه جدول معادل آحاد تکمیل- روش fifo
مرحله سوم: تهیه جدول هزینه ها-روش fifo
مرحله چهارم: محاسبه بهای تمام شده هر واحد روش fifo
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش fifo
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش fifo
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش fifo
مرحله اول: تهیه جدول مقداری تولید روش میانگین
مرحله دوم: تهیه جدول معادل آحاد تکمیل روش میانگین
مرحله سوم: تهیه جدول هزینه ها روش میانگین
مرحله چهارم: محاسبه بهای تمام شده هر واحد روش میانگین
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش میانگین
سیستم هزینه یابی استاندارد
مقایسه روشهای هزینه یابی
مدیریت هزینه
انحرافات مواد
دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1
انحرافات دستمزد
انحرافات دستمزد


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن  ، حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1رشته حسابداری
4 واحد درسی

طرح درس
حسابداری بهای تمام شده
مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
بهای تمام شده در موسسات بازرگانی
بهای تمام شده در موسسات تولیدی – ادواری
بهای تمام شده مواد اولیه

طرح درس
بهای تمام شده دستمزد
بهای تمام شده سربار
هزینه یابی سفارشات
هزینه یابی مرحله ای
هزینه یابی استاندارد
اهداف درس
جایگاه درس
فصل اولکلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
هدف کلی :
آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت

حسابداری بهای تمام شده
حسابداری مالی
حسابداری مالی بخشی از حسابداری است که وظیفه آن فراهم کردن اطلاعات مالی برای اشخاص و گروههای خارج از سازمان می‌باشد.

حسابداری بهای تمام شده
حسابداری مدیریت
بخشی از حسابداری است که با فراهم آوردن اطلاعات مالی مفید برای مدیران سازمانها آنها را در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل فعالیتهای واحد تجاری کمک می کند.

رابطه بین سیستم های حسابداری بهای تمام شده با کاربردهای اطلاعات بهای تمام شده
مقایسه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده
استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیران
تصمیم گیری
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
بودجه بندی

حسابداری صنعتی چیست؟
بخش دیگری از حسابداری، حسابداری بهای تمام شده نامیده می‌شود. حسابداری صنعتی فرایند هزینه‌یابی محصول است و اطلاعاتی را فراهم می‌کند که در برنامه‌ریزی عملیات آتی واحد تولیدی و کنترل هزینه‌ها مفید می‌باشد.

محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات بازرگانی
محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات تولیدی
مقایسه موجودی کالا در موسسات تولیدی و بازرگانی
هزینه های تولید
هزینه های مستقیم :
آن دسته از هزینه‌های تولید که می‌توان آنرا به یک محصول خاص ردیابی نمود مانند هزینه مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم
هزینه های تولید
هزینه های غیرمستقیم :
آن دسته از هزینه‌های تولید که نمی‌توان آنها را به یک محصول خاص ردیابی نمود مانند هزینه مواد غیرمستقیم ، دستمزد غیرمستقیم و سایر هزینه‌های سربار کارخانه.
هزینه مواد مستقیم
آن بخش از مواد خام که قابلیت ردیابی به یک محصول خاص را دارا باشد و از نظر مبلغ نیز با اهمیت باشد.
چوب در ساخت یک میز
شیر در تولید بستنی
دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1
چسب چوب
هزینه دستمزد مستقیم
آن بخش از هزینه حقوق و دستمزد که می‌توان آنها را به یک محصول خاص ردیابی نمود و مربوط به کارگرانی می‌شود که مستقیما بر روی محصولات کار می کنند یا در تبدیل مواد مستقیم به محصول نقش مستقیم دارند.

هزینه دستمزد غیرمستقیم
حقوق و دستمزد کارگرانی که مستقیما روی محصول کار نمی‌کنند اما خدماتی که ارائه می‌دهند از نظر فرایند ساخت ضروری محسوب می‌شود
مثلا حقوق سرپرست تولید و نگهبان کارخانه
هزینه‌های سربار کارخانه
هزینه‌هایی که نمی‌توان آنها را به آسانی به یک محصول خاص یا سفارش معین ردیابی نمود
هزینه مواد غیرمستقیم و دستمزد غیرمستقیم
هزینه بیمه ماشین آلات کارخانه
هزینه استهلاک ماشین آلات و ..
هزینه آب و برق و تلفن کارخانه
هزینه‌های اولیه و هزینه‌های تبدیل
بهای تمام شده هر واحد محصول
هزینه‌های محصول
هزینه قابل تخصیص به کالاهایی است که به منظور فروش، خریداری یا ساخته می شوند و تحت عنوان موجودی کالا در ترازنامه نشان داده می شوند.
هزینه‌های دوره
هزینه‌هایی که نمی‌توان آنها را جزء هزینه محصول منظور نمود، این هزینه ها به جای اینکه با کالای ساخته شده یا خریداری شده ارتباط داشته باشند به نوعی با زمان وقوع هزینه ارتباط دارند.

مثال
موجودی کالای ساخته شده ابتدای دوره 0
مواد اولیه مصرف شده به مبلغ 10 میلیون ریال
هزینه دستمزد مستقیم شرکت 12 میلیون ریال
هزینه‌های سربار 8 میلیون ریال
تعداد محصولات تولید شده و فروخته شده 10000 واحد
مبلغ فروش هر واحد محصول 5000 ریال
مثال
هزینه‌های عمومی و اداری مبلغ 3 میلیون ریال
هزینه‌های توزیع و فروش 4 میلیون ریال
مطلوبست:
محاسبه بهای تمام شده یک واحد
تهیه صورت سود و زیان
مثال
مثال
مثال
فرض کنید تعداد محصول فروخته شده 8000 واحد باشد بنابراین تعداد موجو.دی کالای ساخته شده پایان دوره 2000 واحد می باشد.
مثال
طبقه بندی هزینه ها براساس گرایش هزینه ها
هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
هزینه های نیمه متغیر
هزینه ثابت کل
به هزینه هایی گفته می شود که با تغییر سطح فعالیت در مجموع بدون تغییر باقی بماند. مانند هزینه استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، هزینه بیمه، هزینه عوارض
نمودار هزینه ثابت کل
هزینه ثابت یک واحد
هزینه های ثابت هر واحد محصول با افزایش یا کاهش سطح فعالیت تغییر می یابد.
نمودار هزینه ثابت یک واحد
هزینه های متغیر کل
به هزینه‌های اطلاق می‌گردد که با تغییر در سطح فعالیت تغییر می‌کند . مانند مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، بخشی از هزینه های سربار ساخت.
نمودار هزینه های متغیر کل
هزینه متغیر یک واحد
هزینه متغیر یک واحد محصول در سطوح مختلف تولید ثابت است.
نمودار هزینه های متغیر یک واحد
هزینه‌‌های نیمه‌متغیر
به هزینه‌هایی گفته می‌شود که دارای دو بخش ثابت و متغیر می‌باشد. نمونه بارز هزینه‌های نیمه‌متغیر عبارتند از هزینه تلفن و هزینه برق.
قیمت فروش
نمودار قیمت فروش یک واحد محصول
نمودار درآمد کل
هزینه کل
هزینه کل عبارتست از مجموع هزینه های متغیر و ثابت.
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
مثال هزینه دستمزد
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
مثال
هزینه سربار برآورد شده برای سال 1385 مبلغ 16 میلیون ریال
هزینه دستمزد مستقیم برآورد شده مبلغ 20 میلیون ریال
هزینه دستمزد مستقیم واقعی مبلغ 10 میلیون ریال
مطلوبست:
محاسبه نرخ جذب سربار
محاسبه سربار جذب شده
مثال

دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1
مواد خام خریداری شده مبلغ 12,000,000 ریال
هزینه‌های دستمزد مستقیم 8,000,000 ریال
سربار جذب شده کارخانه 6,000,000 ریال
مطلوبست : تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده
حل مسئله
حل مسئله
حل مسئله
حل مسئله
حل مسئله
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
سیستم حسابداری در موسسات تولیدی
اضافه یا کسر جذب سربار

سیستم ثبت ادواری
سیستم ثبت دایمی
ثبت خرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی
ثبت هزینه حمل در سیستم ادواری و دایمی
ثبت تخفیفات نقدی در سیستم ادواری و دایمی
ثبت برگشت ازخرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی
ثبت فروش کالا به طور نسیه در سیستم ادواری
ثبت فروش کالا به طور نسیه در سیستم دایمی
ثبت برگشت ازفروش نسیه در سیستم ادواری
ثبت برگشت ازفروش نسیه در سیستم دایمی
ثبت تخفیفات نقدی فروش در سیستم ادواری و دایمی
ثبت اصلاحی پایان سال در سیستم ادواری
سیستم هزینه‌یایی سفارش کار
این سیستم توسط شرکتهایی به کار گرفته می شود که هر محصول یا هر گروه محصول مشابه به صورت اساسی با هم تفاوت داشته و بر اساس مشخصات دریافتی از مشتریان تولید شود.
هواپیما سازی ،کشتی سازی و …

سیستم هزینه‌یایی سفارش کار

ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
ثبت‌‌های هزینه‌یابی سفارش کار
هزینه‌‌یابی مرحله‌ای
سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای در موسساتی قابل اجراست که محصولات آنها به شکل مداوم و مستمر و در حجم انبوه ساخته می‌شود .
مانند موسسات تولیدی محصولات شیمیایی،نفتی،خودرو ، الکترونیکی و…..

مراحل تهیه گزارش هزینه تولید
مرحله اول: تهیه جدول مقداری تولید- روش fifo
مرحله دوم: تهیه جدول معادل آحاد تکمیل- روش fifo
مرحله سوم: تهیه جدول هزینه ها-روش fifo
مرحله چهارم: محاسبه بهای تمام شده هر واحد روش fifo
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش fifo
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش fifo
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش fifo
مرحله اول: تهیه جدول مقداری تولید روش میانگین
مرحله دوم: تهیه جدول معادل آحاد تکمیل روش میانگین
مرحله سوم: تهیه جدول هزینه ها روش میانگین
مرحله چهارم: محاسبه بهای تمام شده هر واحد روش میانگین
مرحله پنجم: جدول تخصیص هزینه ها روش میانگین
سیستم هزینه یابی استاندارد
هزینه استاندارد یک واحد محصول بر اساس میانگین نتایج واقعی دوره های گذشته ، مطالعات مهندسین صنایع بر مبنای بررسیهای دقیق اجزای تشکیل دهنده محصول و نقطه نظرهای کارکنان عملیاتی تعیین می‌گردد.

مقایسه روشهای هزینه یابی
مدیریت هزینه
انحرافات مواد
انحرافات مواد
انحرافات دستمزد
انحرافات دستمزد
دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن
حسابداری صنعتی 1

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن (کد16583)”