دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کد16212)

رایگان

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد اسلاید : 30 اسلاید نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

عنوان های پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران عبارتند از :

تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
مقدمه :

بازاريابي و مزيت بازاريابي دروني

نقش ارتباطات يكپارچه بازاريابي در بازاريابي نوين
برنامه‌ريزي ارتباطات يكپارچه بازاريابي

بازار محوري و عملكرد شركت‌هاي بازرگاني

تعامل ميان بازار محوري و عملكرد بازرگاني
استراتژي برنامه‌ريزي بازاريابي و عملكرد بازرگاني

استراتژيهاي بازاريابي

راهبردهاي آميخته بازاريابي

پيشنهادات
نتیجه برگرفته از مطالعه انجام شده و ارائه راهبردها


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
نویسنده:
دکتر احمــدسرداری
استادیاردانشگاه شاهد
هدف از بررسي، تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته ‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است، با شناسايي عوامل مهم عناصر آميخته بازاريابي و متغيرهاي مهم تاثيرگذار برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتها، نقاط ضعف و قوت وضع موجود شناسايي شوند. همچنين با شناخت فرصتها و تهديدات محيطي زمينه را در جهت ارائه پيشنهادات مناسب در جهت بهبود وضع موجود و در نتيجه دستيابي به ظرفيت بهينه براي ارتقاء عملكرد اين شركتها آماده نمود.
مقدمه :
ورود به هزاره جديد، تغييرات با شتاب زيادي در حال رخ دادن است امروز شباهتي به ديروز ندارد و فردا از امروز متفاوت خواهد بود.
شركت‌هاي موفق در ميادين مختلف مجبور خواهند بودبه سه امر مسلم گسترش جهاني سازي، پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز فناوري بروز بي‌نظمي در اقتصاد و تجارت به وسيله فشارهاي محيطي توجه كنند.
در دهه‌هاي اخير از برنامه‌ريزي و طراحي الگوهاي بازاريابي به منظور سازماندهي مسائل موجود در شبكه پيچيده عوامل تأثير گذار در محيط‌هاي رقابتي كه انسان را قادر مي‌سازد تا درباره آنها به شيوه‌اي ساده فكر كرده و تصميم‌هاي موثري اتخاذ كنند، استفاده شده است
افزايش رقابت در مقياس جهاني منجر به افزايش تعداد شركت‌هايي شد كه در جستجوي فرصت‌هايي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي بودند تا به اهداف مورد نظر خود دست پيدا كرده، از موقعيت و بقاي بازار خويش حفظ و حراست كند.

به موازات توسعه و تكامل تفكر بازاريابي ، ايجاد هماهنگي و تعامل سازنده ميان عوامل و متغيرهاي مختلف در بازاريابي براي كسب رضايت مشتري و سودآوري شركت‌ها، مورد توجه قرار گرفت.
در نگرش بازاريابي نوين كه توليد براي پشتيباني از بازاريابي وجود دارد تا بازاريابي براي كمك به توليد و اينكه بازاريابي فقط فروش محصول و خدمات، ترفيع و آميخته بازاريابي نيست، به مفهوم بازاريابي توجه شده است.
بازاريابي شيوه عمل و جهت‌گيري سازماني است كه مشتري در مركز جريان تصميم‌گيري آن قرار دارد. لازم به ذكر است كه تغيير بازاريابي بين‌الملل به بازاريابي جهاني يكپارچه و منسجم و همچنين ظهور يك جهان بدون مرزهاي تجاري، روابط خريدار و فروشنده، نوع بيان و گفتمان بين آنها، نياز مشتريان، ارزش مشتري با محوري بودن. مشتري گرايي و گسترش ارتباطات و تعاملات ارزش محور به جاي روشها و رويكردهاي سنتي از جمله ابعاد مهم و مورد نظر در مطالعات بازاريابي مي‌باشند.

الگوي بازاريابي ايران، هدف گذاري، برنامه‌ريزي، اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب مربوط به عناصر آميخته بازاريابي به عنوان فعاليت و كاركردهاي اصلي مطرح مي‌شوند و ديگر عوامل متغيرها و مؤلفه‌‌هاي تاثيرگذار مانند مديريت، محيط، بخشبندي و استراتژي‌هاي بازاريابي داخلي به عنوان فعاليت‌هاي پشتيبان در الگو به عنوان عوامل موثر بر يكديگر در مجموعه فعاليت‌هاي بازاريابي مورد توجه قرار مي‌گيرند.
ادبیات تحقیق:
بازاريابي و راهبردهاي بازاريابي در طول تاريخ حيات خود به شدت متأثر از فناوري‌هاي اعصار خود بوده است.
امروز ظهور فناوري اطلاعات نوع و ماهيت بازارها را متحول نموده است. در جهان امروز، تغييرات مداوم و بنيادي در همه عرصه‌ها از جمله بازار در جريان است كه رقابت را بسيار پيچيده مي‌سازد. اين تغيير و تحول خواه و ناخواه تاثيراتي بر حيات جوامع و سازمانهاي انساني باقي گذاشته و نيازمند اداره و بهره‌برداري مناسب به شيوه علمي و تجربي است.

از راهكارها و شيوه موثر مواجهه با تغييرات محيطي و حركت در جهت افزايش رشد و سهم بازارها و كمك به ايجاد مزيت رقابتي پديدار، مفهوم و. رويكرد برنامه‌ريزي بازاريابي و طراحي و اجراي آنها در بازار است.
برنامه‌ريزي بازاريابي به مثابه نقطه اتكاء سازمان براي حركت هدفمند و سازمان يافته در آينده مطرح مي باشد.
سازمانها و موسسات امروزي بايد طريق تهيه و اجراي برنامه‌هاي بازاريابي را به طور كامل فرا گيرند و از آن به عنوان ابزار كاراي مديريتي سود جويند.
در اين شرايط دشوار سازمانهايي موفق مي‌باشند كه رضايت مشتريان خود را كسب كنند و ارزش اضافي به آنها ارائه دهند. از مهمترين عوامل جهت محقق اين هدف به خصوص سازمان‌هاي خدماتي، كيفيت خدمات مي‌باشد. كيفيت خدمات به عوامل گوناگوني وابسته است.

بازاريابي و مزيت بازاريابي دروني

بازاريابي دروني متمركز بر روابط دروني مناسب بين افراد در همه‌ي سطوح در سازمان‌ مي‌باشد. بنابراين يك رويكرد خدمت محور و مشتري- محور بين كاركنان در تماس با مشتريان ايجاد مي‌كند.
فورمن و موني (1995) بيان داشتند كه زماني كه سازمان داراي زنجيره عرضه دروني شامل عرضه كنندگان و مشتريان دروني مي‌باشد. مديريت سازمان بايد سازمان را به عنوان يك بازار بنگرد. اين ايده بيان مي دارد كه با ارضاي نيازهاي مشتريان دروني سازمان در موقعيت بهترين جهت ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان خارجي قرار مي‌گيرد.

ریچ هلد و ساسر(1990) بيان كردند ارائه كيفيت خدمات مناسب يكي از استراتژي‌هاي اساسي براي بقاء سازمان مي‌باشد. كيفيت شامل دو بعد است: بعد تكنيكي و بعد عملكرد.
كيفيت تكنيكي به جنبه‌هاي محسوس خدمات و به طور كلي اينكه چه چيزي به مشتري تحويل داده مي‌شود، اشاره دارد.
كيفيت عملكردي به جنبه‌هاي غير محسوس خدمات اشاره دارد و اينكه چگونه خدمات عرضه مي‌گردد. به طور خاص، كيفيت عملكردي به رفتار كاركنان ارائه كننده آن خدمت و چگونگي تعامل ميان كاركنان و مشتريان در طول فرايند ارائه خدمات اشاره دارد.

نقش ارتباطات يكپارچه بازاريابي در بازاريابي نوين
برنامه‌ريزي ارتباطات يكپارچه بازاريابي

بدون شك موفقيت برنامه‌هاي ارتباطات يكپارچه بازاريابي، وابستگي زيادي به طرح و برنامه‌ريزي شركت دارند.
برنامه‌هاي بازاريابي است كه بازار تعريف و تقسيم شده و جذاب‌ترين بازارها به عنوان بازار هدف انتخاب مي‌شوند و در مرحله نفوذ و ايجاد جايگاه در بخش‌هاي مختلف بازار و پرورش و تدوين برنامه ويژه بازاريابي براي هر بخش است كه نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي به كمك شركت مي‌آيد و امكان تحقق اهداف برنامه‌هاي بازاريابي (كه خود به نوعي جزيي از برنامه استراتژيك شركت است) و همچنين برنامه بازاريابي شركت جهت بهره‌گيري هر چه بهتر از امكانات و منابع استقرار روش‌هاي مدون نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي مورد تاكيد مجدد قرار مي‌گيرد.

بازار محوري و عملكرد شركت‌هاي بازرگاني
مطالعات نشان داده است كه بازار محوري بر عملكرد شركت تأثير مي‌گذارد. در بازاريابي تمايل زيادي به بازار محوري به عنوان عامل غير ملموسي كه بر عملكرد سازمان اثر مي‌گذارد وجود دارد.
بازار محوري از دهه 1980 در تحقيقات و مطالعات علمي و مرتبط با اقدامات مديريتي وارد شده است. بازار محوري مفهومي ريشه‌دار در تئوري بازاريابي و كاربردي براي مفهوم بازاريابي است (كوك و ديگران، 2000، 4).گر چه تفاوت‌هايي در تعريف بازار محوري وجود دارد، اين مفهوم معمولاً بر سه قسمت تمركز دارد:
تمركز بر مشتري
تمركز بر رقبا
هماهنگي بين‌وظيفه‌اي

در «تفكر بازاريابي» اعتقاد بر اين است كه نيل به ا هداف سازماني بستگي کامل به تعيين و تعريف نيازها و خواسته‌ها و خواسته‌هاي بازار هدف و تأمين رضايت مشتري به نحوي مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا، معمولاً مفاهيم فروش و بازاريابي اشتباه مي‌شوند. اين مفهوم با يك بازار كاملاً تعريف شده شروع مي‌شود. روي نيازهاي مشتري تأكيد دارد.
كليه فعلايت‌هاي بازاريابي را هماهنگ كرده و به تأمين رضايت مشتريان سود مي‌افزايند.
براي مفهوم بازاريابي چهار بعد در نظر گرفته شده است:
تمركز بر بازار
مشتري گرايي
بازاريابي هماهنگ
سوآوري

نارور و اسلي‌تر (1990)
مشتري محوري را به عنوان فعاليت‌هايي كه جهت درك خريداران هدف و به منظور خلق ارزش بيشتر براي آنها صورت مي‌گيرد، تعريف كرده‌اند. آنها معتقدند كه مشتري محوري قلب بازار محوري است و خلق ارزش بيشتر براي مشتريان مستلزم درك مستمر كليه زنجيره ارزش خريدار مي‌شود.

تعامل ميان بازار محوري و عملكرد بازرگاني
براي سنجش عملكرد بازرگاني از مؤلفه‌هاي مختلفي استفاده كرده‌اند و هيچ رويه ثابت يا مشابهي در اين زمينه ديده نمي‌شود.

ديدگاه های متفاوت در زمينه بين بازار محوري و عملكرد بازرگاني وجود دارد. ديدگاه مثبت شامل دانشمنداني چون كيت (1960)، لويت(1975)، كاتلر(1991، 1977) پيترز واترمن (1982) رورز (1985) و دي (1990) و … مي‌باشد كه همگي معتقدند كه بازار محوري عامل موفقيت در عملكرد بازرگاني است. با توجه به آنچه گذشت تعدادي از نويسندگان رابطه بين بازار محوري و عملكرد بازرگاني را زير سوال برده‌اند. براي مثال كالدور (1971) پيشنهاد كرده است كه تفكر بازاريابي تجويز نامناسب و ناكافي براي استراتژي بازاريابي است. زيرا اين گرايش از يكي از درون‌ داده‌هاي اساسي استراتژي‌ بازاريابي – تواناييهاي خلاق شركت – چشم‌پوشي مي‌كند.
استراتژي برنامه‌ريزي بازاريابي و عملكرد بازرگاني
تغيير از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي، خلق تكنولوژي‌هاي نوين، توسعه ارتباطات و بالاخره جهاني شدن، فضاي جديدي را فرا روي مديران شركت‌ها قرار داده است. فضايي كه حتي مديران برجسته هم نمي‌توانند با تكيه بر تجربيات فردي در كار خود موفق باشند.
با استفاده از روشهاي مختلف علمي و سيستم‌‌هاي پيچيده بازاريابي و ارتباطات گسترده در سطوح ملي و جهاني، فرصت‌ها و تهديدات آن طراحي گرديده و امكان خلق مزيت رقابتي را براي آنها را فراهم سازد.
جوهره استراتژي بازاريابي و تفكر استراتژيك، جستجوي راههاي جديد براي رقابت است، استمرار رشد و حفظ مزيت رقابتي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي اثربخش بر عوامل كليدي موفقيت در صنعت، تجزيه و تحليل مزيت رقابتي رقبا و جلوتر حركت كردن از آنهاست و از آنجا كه كسب مزيت رقابتي موضوع اصلي مباحث استراتژي، است بنابراين تخصيص منابع بايد به آن دسته از كسب و كارها تعلق گيرد كه از نظر صنعت و ديدگاه رقابتي جذاب باشد.

مايكل پورتر، از جمله صاحب‌نظران برجسته مديريت استراتژيك راهبردهاي عام را براي ايجاد مزيت رقابتي مطرح نموده است. راهبردهاي عام بر اين اصل استوار هستند كه نيل به مزيت رقابتي هستة مركزي راهبرد بازاريابي برتر است.
در استراتژي‌هاي رقابتي از ديدگاه پورتر، موقعيت نسبي در صنعت مربوطة است. شركتي كه توانايي كسب و حفظ عملكردي بالاتر از متوسط صنعت را داراست. ممكن است سودآوري بالايي داشته باشد، حتي اگر سودآوري در آن صنعت در حد پايين يا متوسط باشد. وي معتقد است كه اين سودآوري و عملكرد بالا با توجه به اتخاذ استراتژي‌هاي عام «رهبري در هزينه»، «استراتژي تمركز»، «استراتژي تمايز محصول» امكان‌پذير است

استراتژيهاي بازاريابي

استراتژي‌هاي بازاريابي را مي‌توان حلقه اتصال بين استراتژ‌ي‌هاي سطح شركت و استراتژي‌هاي عملياتي بشمار آورد كه ارتباط بسيار نزديكي نيز با استراتژي‌هاي رقابتي دارد. اين استراتژي‌ها وجه تمايز و موقعيت محصول يك شركت را در بازار هدف در مقايسه با رقبا تعيين مي‌كنند.
كاتلر، عمدة توجه و تأكيد استراتژي‌هاي بازاريابي بر ايجاد مزيت رقابتي بلند مدت است.
هستة اصلي استراتژي‌هاي بازاريابي بر ايجاد مزيت رقابتي بلند مدت است. از آنجائيكه هستة اصلي استراتژي‌هاي بازاريابي را، بازاريابي هدف محصول، تشكيل مي‌دهد، لذا مديريت اميدوار است بواسطة تأثير گذاري بر آن از طريق ابزارها و تكنيك‌هاي خاص بازاريابي معرف به 4P بتواند به اهداف بلند مدت شركت و كسب مزيت رقابت در بازار هدف دست يابد.

از مهمترين اجزاء استراتژي‌ بازاريابي به سه مورد ذيل مي‌توان اشاره نمود:
استراتژي‌هاي تعيين و انتخاب بازار هدف
استراتژي‌هاي ورود بازار
استراتژي‌هاي آميخته بازاريابي
. استراتژي‌هايي كه عموماً براي انتخاب بازار هدف دنبال مي‌شود عبارتند از:
الف- استراتژي بازاريابي يكسان
ب – استراتژي‌ بازاريابي تفكيكي
ج – استراتژي‌ بازاريابي تمركزي
يكي از تصميمات مهم در ارتباط با تعيين بازار هدف، تصميم‌گيري در مورد ايجاد بازار جديد و يا تسخير بازار رقبا مي‌باشد. كه اين تصميم به نحوة تأثيرگذاري موضع رقابتي شركت در تصميمات بازاريابي آن بستگي دارد . در اين زمينه كاتلر بر اين باور است كه استراتژي رقابتي بازاريابي شركت تحت تأثير وضعيت رقابت در صنعت مي‌باشد.

راهبردهاي آميخته بازاريابي

كاربرد راهبردها و راهكارهاي شركت‌هاي موفق و شناسايي عوامل كليدي موفقيت در صنعت از اهميت خاصي نزد مديران و متفكران حوزه بازاريابي برخوردار است.
اولويت‌هاي استراتژيك ارائه شده تحت عنوان استراتژيهاي مختلف آميخته بازاريابي تنها راهنما و الگويي براي مديران در جهت تلاش براي توسعه صادرات محصولات‌اشان بوده است .
این اولويت‌ها در چهار چوب الگوي عناصر آميخته بازاريابي به شرح زیر مطرح شده اند:
1- راهبردهاي محصول: مديران در بازارهاي رقابت با سوالات مهمي در رابطه با كيفيت، تنوع مدل‌ها و عرضه محصولات جديد روبرو هستند.
2- استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري: در قيمت‌گذاري محصولات چند موضوع اساسي بايد در هر برنامه‌ بازاريابي مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گرفته و راهكارهاي مديران در رابطه با آنها مشخص گردد اين موضوعات عبارتند از:
استراتژيهاي قيمت‌گذاري
مباني و رويه‌هاي قيمت‌گذاري
سياست‌هاي تخفيف

3-استراتژي‌هاي پيش برد فروش:راهكارها و ابتكارات گوناگوني جهت پيش‌برد فروش و ترغيب و تشويق مصرف‌كنندگان براي خريد كالاهاي يك شركت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اولويت‌بندي راهكارهاي تبليغااتي موثر بر موفقيت شركت‌ها در حوزه‌هاي مورد نظر عبارتند از:
تقويت سازمان فروش با افراد مجرب
تماس مستقيم با خريداران
تبليغ در تلويزيون
شركت در نمايشگاه‌ها
تبليغ خياباني

4- استراتژي‌هاي توزيع (ورود به بازارهاي خارجي)

كارل رادريگز :استراتژي‌هاي ورود شركت‌ها در عرصة بين‌الملل را به صورت زير دسته‌بندي مي‌نمايد:
توليد كالا در داخل كشور و صدور آن به كشور خارجي براي توزيع در بازار محلي.
توليد قطعات كالا در داخل كشور و صدور آنها به كشور خارجي كه پس از مونتاژ در بازار
محلي توزيع شود و يا به ساير بازارها (از جمله به بازار كشور مبدأ) ارسال شود.
توليد كالا در كشور خارجي براي توزيع در بازار محلي و يا براي صدور به بازارهاي ديگر.(رادريگز، 1380) .

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
پيشنهادات

– مدیران سازمانها جهت دستیابی به عملکرد بالاتر نسبت به رقبا، شرایط و زیر‌ساختهای لازم را از جمله منابع مالی کافی، در اختیار گرفتن متخصصین لازم جهت شناسایی مواردی از جمله نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات محیطی و همچنین عوامل کلیدی موفقیت سازمان فراهم کرده و از این طریق امکان تدوین و اجرای فرایند برنامه ریزی بازاریابی یا برنامه ریزی راهبردی بازاریابی را در سازمان متبوع خود فراهم کرده و اهتمام ویژه ای به اجرا، کنترل و بازنگری فرایند مذکور داشته باشند.
2- بر اساس مطالعات انجام شده، نشان از بالاتر بودن سرعت سازمانهایی که پایبند به اجرای فرایند برنامه‌ریزی بازاریابی هستند به نیازهای بازار نسبت به سازمانهایی که به اجرای این فرایند پایبند نیستند بوده‌ایم. براین اساس می توان پیشنهاد کرد، مدیران سازمانها برای ارتقاء توا ن سازمان جهت عکس العمل سریع برای رفع نیازهای بازار و بهره گیری از فرصت های بوجود آمده در یک بازار با نیازهای متغیر چون بازارهای امروزی و در نهایت دستیابی به منافع حاصل از این واکنش سریعتر نسبت به رقبا، التزام به اجرای فرایند برنامه‌ریزی بازاریابی را در دستور کار خود قرار داده و ابعاد مختلف سازمان را جهت هماهنگی هرچه بیشتر با اجرای فرایند مذکور آماده سازند.

نتیجه برگرفته از مطالعه انجام شده و ارائه راهبردها

دستاوردهاي حاصل از تحقيق مي‌توان راهبردهاي مختلف زير را به عنوا ن راهبردهاي محوري جهت حضور موفق در بازارها به مديران توصيه كرد:
بهبود مستمر محصول و توليد مدل‌هاي جديد
تحويل سريع و عرضه به موقع محصول به متقاضيان و جلب اعتماد يا اعتمادسازي در بازار به ويژه در ميان توزيع كنندگان
ايجاد تنوع در مدل‌ها و طرح‌ها، توليد و توسعه محصولات جديد، استاندارد كردن محصولات و بسته‌بندي بهتر محصولات
عرضه محصول با كيفيت بالا و قيمت متوسط به شرط استمرار اين راهبرد در مدت زماني طولاني.
انتخاب روش قيمت‌گذاري بر مبناي قيمت‌گذاري رقبا.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

2 مگابایت

تعداد اسلاید

30 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی آثاربرنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کد16212)”