دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت (کد14485)

تومان25,000

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

طرح کار آفرینی

تعداد اسلاید : 34 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

 دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

  طرح کار آفرینی

عنوان های پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت  ، طرح کار آفرینی عبارتند از :

طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت
طرح کار آفرینی
خود ارزیابی و کسب آمادگی
شناسایی و ارزیابی فرصت

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

نوآوری و ایده یابی
تدوین طرح کسب و کار
تدوین طرح کسب و کار….
سرمایه گذاری ثابت طرح 1-1-زمین محل اجرای طرح
1-2-محوطه سازی

طرح کار آفرینی

1-3-ساختمانها
1-4:تاسیسات و تجهیزات:
5-1-ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
5-1-ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی…
6-1-وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

7-1-تجهیزات اداری و کارگاهی
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری :
جدول هزینه های ثابت طرح
2- هزینه های جاری طرح

طرح کار آفرینی

2-1- مواد اولیه و بسته بندی:
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل:
4-2-هزینه سوخت و انرژی

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:
جدول هزینه های جاری طرح :
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری

طرح کار آفرینی
تامین منابع مالی مورد نیاز

طرح کار آفرینی

تاسیس و راه اندازی کسب و کار

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

تاسیس و راه اندازی کسب و کار
اداره کسب و کار و تثبیت آن


تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت  ، طرح کار آفرینی

6-1-وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:
7-1-تجهیزات اداری و کارگاهی
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری :

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

جدول هزینه های ثابت طرح
2- هزینه های جاری طرح 2-1- مواد اولیه و بسته بندی:
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل:

طرح کار آفرینی

تولیدی+غیر تولیدی=1081/2+4/*1805=2886/6

4-2-هزینه سوخت و انرژی
5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:
جدول هزینه های جاری طرح :
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری

طرح کار آفرینی

3-ظرفیت تولید 300تن
4- متوسط قیمت فروش واحد: 17000000 ریال
5-فروش کل: 5100 میلیون ریال
6- قیمت تمام شده هر واحد تولید: 123335000 ریال

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

7- محاسبه نقطه سر به سر
درصد نقطه سر به سر=100×{(هزینه متغیر تولید-فروش)/هزینه ثابت تولید}
49/6%=100×{(2323/5-5100)÷1377}
8- میزان فروش در نقطه سر به سر
فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل/ هزینه متغیر)-1}/هزینه ثابت تولید
9- سود ناویژه : 1399/5=3700/5-5100 هزینه تولید-فروش کل

طرح کار آفرینی
10-محاسبه سود ویژه
سود ناویژه 1399/5
کسر میشود هزینه های عملیاتی
حقوق و دستمزد پرسنل اداری (357)
هزینه اداری و فروش (51)
هزینه های عملیاتی (408)

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

سود عملیاتی 991/5
کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) (64/5)
سود ویژه قبل از کسر مالیات 927
11-نرخ برگشت سرمایه :
32% =2923/5+927=سرمایه گذاری ثابت +سود ویژه
12- دوره برگشت سرمایه : 3 سال
تامین منابع مالی مورد نیاز
-تعیین هزینه های مواد اولیه و قطعات-تعیین هزینه های حقوق و دستمزد-تعیین هزینه های متفرقه تولید-تعیین هزینه

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

ساختمانها-تعیین هزینه ماشین آلات تولیدی-تعیین هزینه سیستمهای حمل و نقل-تعیین هزینه تاسیسات-تعیین هزینه لوازم اداریحال با استفاده از جدول هزینه های بدست آمده به برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت و نیز هزینه های استهلاک پرداخته و به موازات آن هزینه های نقدی سال اول تولید، میزان سرمایه در گردش و نهایتا هزینه تسهیلات مالی مورد نیاز را براورد خواهیم نمود.در این مرحله از تجزیه و تحلیل مالی،به تدوین صورتها و نسبتهای مالی به شرح زیر خواهیم پرداخت:-پیش بینی سود و زیان-پیش بینی جریان نقدی-پیش بینی ترازنامه-پیش بینی خالص وجوه نقدی و تعیین نرخ جذاب بازگشت سرمایه-تعیین هزینه های ثابت و متغیر و نیز نقطه سر به سر تولید-پیش بینی نسبتها و شاخصهای مالی پروژه-پیش بینی شاخصهای ملی پروژه

طرح کار آفرینی

تاسیس و راه اندازی کسب و کار
با استفاده از دانش فنی و همینطور روشهای متداول برای تولید محصولات،سعی در انتخاب بهترین روش ساخت برای تک تک محصولات در داخل کارخانه کرده و همچنین به کمک نمودار مونتاژ محصول و نیز تکنولوژی ساخت تعیین شده برای تولید تک تک محصولات،نمودار فرآیند عملیات را تدوین میکنیم. این نمودار شبیه نمودار مونتاژ است با این تفاوت که به جای هر یک از محصولات نمودار مونتاژ،شرح عملیات تولیدی آن محصول را به شکلی زنجیروار،عینا جایگزین میکنیم.طرح ریزی بخشهای

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

تولیدی:
در این مرحله قدمهای زیر به ترتیب برداشته خواهند شد:-تعیین نوع عملیات تولیدی مورد نیاز برای محصولات و نهایتا تکمیل جداول مراحل ساخت محصولات-تعیین نوع و تعداد ماشین آلات تولیدی،تجهیزات و وسایل کمکی مورد نیاز برای کلیه عملیات تولیدی-تعیین زمان استاندارد برای انجام عملیات تولیدی-تعیین ایستگاه های کاری،استقرار بهینه ماشین آلات و نهایتا بالانس خط تولید-تدوین لیست ماشین آلات،تجهیزات و وسایل کمکی و همینطور نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای تولیدی-براورد مساحت اولیه مورد نیاز برای هر یک از بخشهای تولیدی-تکرار کلیه عملیات فوق برای بخش مونتاژ محصول-تعیین مشخصات ظاهری،مسیر و فرکانس حرکت مواد اولیه، محصولات در جریان ساخت و محصول نهایی-تعیین واحد بار،نوع و تعداد وسایل حمل و نقل مواد اولیه، محصولات در جریان ساخت و محصول نهایی-طرح ریزی انبار مواد اولیه،انبارهای موقت برای محصولات در جریان ساخت و انبار محصول نهایی-تعدیل مساحت بخشهای تولیدی و مونتاژ با توجه به فضای مورد نیاز برای انبار محصولات در جریان ساخت-تدوین جدول(از-به) میزان حمل و نقل مواد و محصولات بین انبارها به بخشهای تولیدی و مونتاژ
تاسیس و راه اندازی کسب و کار

طرح کار آفرینی

-تعیین نوع و تعداد وسایط حمل و نقل مورد نیاز برای بخشهای فوق-تجزیه و تحلیل جدول(از-به) و تعیین بهترین استقرار برای بخشهای تولیدی،مونتاژ و انبارهاطرح ریزی بخشهای غیر تولیدی:
اصولا بخشهای غیر تولیدی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:گروه اول بخشهای سرویس دهنده به پرسنل یا همان بخشهای اداری میباشد.گروه دوم بخشهای سرویس دهنده به تولید یا همان بخشهای پشتیبانی میباشند.الف)طرح ریزی بخشهای سرویس دهنده به پرسنل(بخشهای اداری):اصولا طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی کم اهمیت تر یا راحت تر از طرح ریزی بخشهای تولیدی نبوده و باید به هنگام برداشتن قدمهای زیر،دقت فراوانی مبذول داشت.-بررسی و مطالعه روابط سازمانی درون کارخانه و نهایتا تعیین دپارتمانهای مالی، اداری و خدماتی مورد نیاز برای کارخانه مورد نظر.-تهیه چارت سازمانی و تدوین

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

شرح وظایف و ارتباطات قسمتهای مختلف طرح ریزی شده در بالا-تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای مالی و اداری-تعیین لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای بخشهای مالی و ادری-براورد مساحت مورد نیاز برای هر یک از بخشهای مالی و اداری-تعیین استقرار بهینه برای بخشهای مالی و اداری-تکرار مراحل فوق برای بخشهایی مثل:سلف سرویس،بهداری،حمام،دستشویی ،رختکن،سالن اجتماعات،نگهبانی و…ب)طرح ریزی بخشهای سرویس دهنده به تولید(بخشهای پشتیبانی)این بخشها عبارتند از:بخش تعمیرات مکانیک،تعمیرات برقی،آزمایشگاه،کنترل کیفیت،اطاق ابزار و تاسیسات برقی اصلی و اضطراری،تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع،تاسیسات هوای فشرده و تاسیسات آب و فاضلابجهت طرح ریزی بخشهای یاد شده قدمهای زیر پیشنهاد میشود:-بررسی و مطالعه نوع سیستم مورد نیاز در هر یک از بخشهای پشتیبانی(منظور بررسی تمرکز یا عدم تمرکز سرویس دهی این بخشها میباشد)-تعیین لیست ابزار،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در هر یک از این بخشها-تعیین استقرار بهینه،ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در هر یک از این بخشها-تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای هر یک از این بخشها-براورد مساحت مورد نیاز هر یک از این بخشها-تعیین استقرار بهینه هر یک از این بخشها در کنار یکدیگر

طرح کار آفرینی

اداره کسب و کار و تثبیت آن
در این مرحله کلیه بخشهای طرح ریزی شده تولیدی و غیر تولیدی را در کنار یکدیگر به بهترین نحو مستقر میکنیم.این استقرار باید طوری باشد که فضای مورد نیاز برای خیابانها،جدول بندی و نیز فضای سبز ساختمانها و محوطه در آن در نظر گرفته شود.در

دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت

این مرحله همچنین چارت سازمانی کلی کارخانه را با توجه به بخشهای تولیدی و غیر تولیدی طرح ریزی شده تهیه و تنظیم میکنیم.پس از انجام این مراحل،میتوان نقشه کروکی کارخانه را ترسیم نمود و از روی آن نقشه های عمرانی و اجرایی کلیه قسمتهای کارخانه را جداگانه طرح ریزی کرد.

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

کمتر از 1 مگابایت

تعداد اسلاید

34 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت فایل

خوب

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار راه اندازی کارخانه تولید بیسکویت (کد14485)”