دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع حسابهای کلان اقتصاد (کد14097)

تومان25,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع حسابهای کلان اقتصاد

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی

تعداد اسلاید : 150 اسلاید

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع حسابهای کلان اقتصاد

مقدمهای بر نظام حسابهای ملی

عنوان های پاورپوینت  : 

تحلیل و بررسی انواع حسابهای کلان اقتصاد

مقدمهای بر نظام حسابهای ملی

حسابهای کلان اقتصاد

 حسابهای کلان اقتصاد

نظریه حسابهای ملی

اهداف و کاربرد های نظام حسابهای ملی (SNA)

دارایی ها در  SNA

روانه و انباره در SNA

سیر تحول نظام حسابهای ملی (SNA)

ابعاد و ویژگیهای  SNA

بخشهای نهادی در SNA

بخشهای نهادی درSNA – شرکتها

بخشهای نهادی درSNA  – شبه شرکتها

بخشهای نهادی درSNA  – شرکتهای مالی

بخشهای نهادی درSNA  – بخش دولتی

بخشهای نهادی درSNA – دولت عمومی

بخشهای نهادی درSNA – خانوارها

بخشهای نهادی درSNA – خانوار

بخشهای نهادی در SNA  موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار

حسابهای  SNA

حساب تولید

محدوده تولید در خانوار

محاسبه و برآورد تولید

تقویم یا ارزش گذاری

حساب ایجاد درآمد

اتحادهای اساسی در حسابهای ملی

انواع مالیات و یارانه تولید درSNA

جبران خدمات

مازاد عملیاتی و درآمد مختلط

حساب تخصیص درآمد اولیه

حساب تخصیص درآمد اولیهقلم ترازکننده بخشهای نهادی

حساب تخصیص درآمد اولیهانواع درآمد داراییها

حساب توزیع ثانویه درآمد

حساب توزیع ثانویه درآمدانواع انتقالات جاری

حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی

حساب مصرف درآمد

حساب مصرف درآمد و مصرف درآمد تعدیل شده

حساب مصرف درآمد تعدیل شده

حساب سرمایه

حساب مالی

حساب سایر تغییرات در مقدار دارایی ها

حساب تجدید ارزیابی

حساب ترازنامه در اول دوره مالی (تراز افتتاحیه)

حساب تغییرات در ترازنامه

خروجی های SNA

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

سهم بخش های نهادی از تولید ناخالص داخلی

سهم ارزش افزوده ناخالص بخش های نهادیاز کل ارزش افزوده 1386-1375

سهم مازاد عملیاتی ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

سهم مازاد عملیاتی و درآمد مختلط ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

سهم درآمد اولیه ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

سهم درآمد قابل تصرف ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

سهم درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

سهم پس انداز ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش های نهادی 1386-1375

خالص وام گیری / وام دهی در سال 1375- میلیارد ریال

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

عرضه و تقاضا

کل عرضه کالاها و خدمات = کل تقاضای کالاها و خدمات

عرضه و تقاضا در یک اقتصاد باز

ستانده + واردات

=

مصرف واسطه + مصرف نهایی + تشکیل سرمایه + صادرات

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

ارزش افزوده

ارزش افزوده = ستانده – مصرف واسطه

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

تولید ناخالص داخلی  (روش تولید)

ستانده ناخالص+ مالیات ها – یارانه ها – مصرف واسطه

= GDP

ارزش افزوده ناخالص+ مالیات ها – یارانه ها = GDP

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

تولید ناخالص داخلی  (روش هزینه نهایی)

هزینه مصرف نهایی + تشکیل سرمایه ناخالص + صادرات- واردات = GDP

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

تولید ناخالص داخلی  (روش درآمد)

جبران خدمات کارکنان + مالیات ها – یارانه ها + مازاد عملیاتی    ناخالص / درآمد مختلط = GDP

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

درآمد ناخالص ملی (GNI)

تولید ناخالص داخلی

+ جبران خدمات کارکنان و درآمد دارایی دریافتی از دنیای خارج

– جبران خدمات کارکنان و درآمد دارایی پرداختی به دنیای خارج

= GNI

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

درآمد ناخالص ملی قابل تصرف (GNDI)

درآمد ناخالص ملی

+ انتقالات جاری دریافتی از دنیای خارج

– انتقالات جاری پرداختی به دنیای خارج

= GNDI

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

درآمد ناخالص ملی قابل تصرف (GNDI)

هزینه مصرف نهایی

+ پس انداز ناخالص

= GNDI

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

پس انداز ناخالص

GNDI

– هزینه مصرف نهایی

= پس انداز ناخالص

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

خالص وام دهی / وام گیری-   net lending/net borrowing

پس انداز ناخالص

+  خالص انتقالات سرمایه ای دریافتی

–  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

=  خالص وام دهی / وام گیری

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

خالص وام دهی / وام گیری از نگاه دارایی ها و

بدهی های مالی

خالص تملک دارایی های مالی

–  خالص ایجاد بدهی های مالی

=  خالص وام دهی / وام گیری

حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی

ارزش ویژه – net worth

ارزش کل دارایی های مالی و غیرمالی

–  ارزش کل بدهی ها

=  ارزش ویژه

=  ثروت ملی خالص

کاربردهای SNA

نماگرهای عملکرد اقتصادی

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 1: عملکرد عمومی اقتصاد

تولید ناخالص داخلی سرانه:

سطح توسعه اقتصادی در مقایسه با سایر کشورها

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی:

عملکرد اقتصاد

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 2: بهره وری و هزینه نیروی کار

ارزش افزوده به ازای هر نفر ساعت نیروی کار:

بهره وری نیروی کار

جبران خدمات به ازای هر نفر ساعت نیروی کار:

هزینه نیروی کار

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 3: توزیع درآمد

جبران خدمات کارکنان / ارزش افزوده ناخالص:

سهم درآمدی جبران خدمات در تولید ناخالص داخلی

مازاد عملیاتی / ارزش افزوده ناخالص:

سهم درآمدی سرمایه در تولید ناخالص داخلی

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 4: سرمایه گذاری

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص / تولید ناخالص داخلی:

سهم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای از تولید ناخالص داخلی

دارایی ثابت تولید شده ناخالص / تولید ناخالص داخلی:

برآورد نیاز به کالاهای سرمایه ای تولید شده برای حصول یک واحد نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص / تغییر در تولید ناخالص داخلی:

تقریبی برای نسبت سرمایه به تولید (در شرایطی که نرخ رشد مثبت و با ثبات باشد قابل استفاده است)

دارایی ثابت  ناخالص / ستانده (بر حسب نوع فعالیت):

نسبت سرمایه به تولید

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 5: پس انداز

پس انداز / تولید ناخالص داخلی:

نرخ پس انداز کشور

پس انداز/ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:

تامین مالی داخلی سرمایه گذاری

پس انداز بخش نهادی / کل پس انداز:

سهم بخش نهادی از کل پس انداز

پس انداز خانوارها / درآمد قابل تصرف خانوارها:

نرخ پس انداز خانوارها

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 6: عملکرد دولت

کسری بودجه دولت/ تولید ناخالص داخلی:

نرخ کسری بودجه دولت

درآمد/ هزینه (بجز پرداختی های مربوط به اصل و فرع بهره):

درصورتی که کمتر از یک باشد، سیاستهای بودجه ای دولت نیازمند بازنگری است

تشکیل سرمایه ثابت/ کل هزینه ها:

سهم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای از کل هزینه های دولت

هزینه های بهره ای/ کل هزینه ها:

فشار پرداختها بابت بدهی ها روی هزینه های دولت

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 6: عملکرد دولت – دنباله

مالیاتها/ تولید ناخالص داخلی:

بار مالیاتی

مالیات شرکتها/ تراز درآمد اولیه شرکتها:

بار مالیاتی روی شرکتها (درست، منصفانه، زیاد)

مالیات بر درآمد افراد/ درآمد ملی ناخالص خانوارها:

بار دولت روی خانوار (درست، منصفانه، زیاد)

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 7: عملکرد نظام بانکی

نرخ مطالبات معوق (عدم بازپرداخت بیش از سه ماه):

امکان نکول

بدهی بانکها/ دارایی بانکها:

وضعیت بانکها از نظر سلامت – در صورتی که این نسبت کمتر از یک باشد سالم قلمداد می شود

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 8: عملکرد تجارت خارجی

واردات / تولید ناخالص داخلی ؛ نرخ رشد واردات:

اتکای به واردات ؛ عامل رشد

صادرات / تولید ناخالص داخلی ؛ نرخ رشد صادرات:

سیاستهای معطوف به افزایش صادرات

(واردات + صادرات) / تولید ناخالص داخلی:

درجه باز بودن اقتصاد

(صادرات – واردات) / تولید ناخالص داخلی:

شکاف صادرات – واردات

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 9: تراز پرداختها

کسری تراز جاری خارجی/ تولید ناخالص داخلی:

قابلیت واردات کشور و نرخ جاری رشد اقتصادی ( بیش از 3 درصد نگران کننده است)

(بهره + اصل) / صادرات ( باز پرداخت بدهی ها):

توانایی بازپرداخت بدهی ها (انتظار می رود کمتر از 30 درصد باشد)

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 10: ذخایر ارزی

حجم ذخایر ارزی:

توانایی تامین مالی واردات و جلوگیری از بروز بحران ارزی

حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی

گروه 11: قیمت ها

شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت صادرات:

نرخ بهره:

نرخ ارز:

نرخ دستمزد:

شاخص قیمت سهام:

شاخص های مربوط به تراز داخلی و خارجی اقتصاد

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

4 مگابایت

تعداد اسلاید

150 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع حسابهای کلان اقتصاد (کد14097)”