دانلود پاورپوینت آشنایی با علل اساسی شکل گیری چرخه های اقتصادی در ایران (کد14051)

تومان25,000

دانلود پاورپوینت آشنایی با علل اساسی شکل گیری چرخه های اقتصادی در ایران

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

پاورپوینت اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

 دانلود پاورپوینت آشنایی با علل اساسی شکل گیری چرخه های اقتصادی در ایران

پاورپوینت اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی           

عنوان های پاورپوینت  : 

آشنایی با علل اساسی شکل گیری چرخه های اقتصادی در ایران 

اهمیت موضوع:

تعریف چرخه تجارت:

چرخه های تجارت براساس یک دوره چهار مرحله ای  

چرخه های اقتصادی بر اساس زمان 

تعریف رکود اقتصادی:

رکود در اثر کاهش تقاضا    

10نشانه از رکود اقتصادی 

گردش پولی نامناسب دلیل رکود اقتصادی

تعریف ایستایی اقتصادی:

علل اساسی شکل گیری چرخه های اقتصادی در ایران 

تعریف عام بحران اقتصادی

 تعریف آمریکا از رکود اقتصادی 

تعریف ایستایی اقتصادی

تعریف بحران

تعدای از شاخصها 

علت اصلی و زیربنایی چرخه های اقتصادی

ویژگی چرخه های اقتصادی در ایران

علل اساسی شکل گیری چرخه ها در اقتصاد ایران 

نماگرهای آینده نگر

شاخص های تشکیل دهنده نماگرآینده نگر

ویژگی های دوران رکود اقتصادی

ویژگی های دوران بحران اقتصادی   

ویژ گیهای دوران رونق اقتصادی

 ویژگیهای دوران ایستایی اقتصادی

ویژگیهای دوران تورم رکودی

سه اصل مهم و جدید اقتصادی

طبقه بندی اقتصاد

صنعت

طبقه بندی کالاهای تولیدی

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

تعدای از شاخصها

میانگین تعداد افراد متقاضی در خواست بیمه بیکاری

تعداد کارخانجات جدید که برای مصرف کالا و مواد درخواست

داده اند.

سرعت رسیدن کالا از عرضه کننده به دست فروش ها

تعداد سفارشات کالاها

تعداد ساختمان های جدید

تفاوت بین نرخ بهره بلند مدت وکوتاه مدت

متوسط کار کارگران

تورم

علت اصلی و زیربنایی چرخه های اقتصادی

علت چرخه رونق – طمع

علت روند رکود – ترس

ویژگی چرخه های اقتصادی در ایران

مطالعات انجام شده نشان می دهد که در ایراننیز هانند کشورهای دیگر چرخه های اقتصادی وجود دارد و این چرخه ها به طور منظم هم تکرار می شوند. این مطالعات نشان می دهند که چرخه ها در اقتصاد ایران علیرغم اینکه شدیداً تحت تاثیر در آمدهای حاصل از صادرات نفت هستند ولی دارای منطق درونی نیز می باشند و در هر 9تا 11 سال یک دور نسبتاً کلاسیک اقتصادی در کشور رخ می دهد.

علل اساسی شکل گیری چرخه ها در اقتصاد ایران

علل اساسی و تسریع کننده چرخه های اقتصادی در ایران به شرح زیر شناسایی شده اند:

حجم درآمدها ی نفت و گاز

سرمایه گذاری بخش خصوصی

حجم نقدینگی

کسری بودجه دولت

نماگرهای آینده نگر

اینها نماگرهایی  هستند که از قبل می توانند دوره های رونق و رکود و زمان بازگشت هر یک را در اقتصاد پیش بینی کنند. بیشترین استفاده از این نماگرها را مدیران اقتصادی میکنند که بوسیله آنها می توانند آینده اقتصاد را بررسی کند و بر اساس بررسی خود سیاستهای بزرگ و کوچک خود را تنظیم نمایند.

شاخص های تشکیل دهنده نماگرآینده نگر

نقدینگی

قیمت نفت

شاخص قیمت سهام

تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای واحدهای مسکونی

شاخص انتظارات مصرف کننده

تعداد بیکاران

ویژگی های دوران رکود اقتصادی

قیمتها میل به کاهش پیدا می کند.

سطح موجودی ها در انبار ها افزایش پیدا می کند زیرا خریدار کمتر پیدا می شود.

سطح در آمد مردم به دلیل درآمد پایین تر کاهش می یابد،بنابراین سطح عمومی تقاضا در اقتصاد پایین می یابد.

بدلیل کاهش تولیدات ،سطح بیکاری بالا می رود و به همین دلیل قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

چون شرکتها تولید نمی کنند بنابراین بدنبال سرمایه گذار جدید نیستندو به همین جهت در سطح عمومی  اقتصادسطح سرمایه گذاری پایین می آید.

از آنجا که رکود اقتصادی منجر به مشکلات اقتصادی و فقر عمومی می شود بانکهای مرکزی تلاش می کنند که با پایین آوردن نرخ بهره جان تازه ای به اقتصاد بدهند.به همین جهت نرخ هره نیز در شرایط رکود اقتصادی کاهش می یابد.

ویژگی های دوران بحران اقتصادی

قیمتها میل به کاهش شدید پیدا می کنند .

سطح موجودی ها در انبار ها افزایش بی رویه پیدا می کند  زیرا خریدار کمتر پیدا می شود.

سطح درآمد مردم به دلیل بحران به شدت کاهش می یابد و بنابراین سطح عمومی تقاضا در اقتصاد افت شدید پیدا می کند.

به دلیل کاهش تولیدات سطح بیکاری بالا میرود و به همین دلیل قدرت خرید مردم کاهش می یابد این وضعیت به طوری شدید می شود که بخشی از مردم پول حتی پول غذا را هم ندارند.

چون شرکتها تولید نمی کنند بنابراین به دنبال سرمایه گذاری جدید نیستند و به همین جهت در سطح سرمایه گذاری جدید نیستند و به همین جهت در سطح عمومی  سرمایه گذاری پایین می آید.به عبارتی سرمایه گذاری متوقف می شود.

دولتها برای مقابله با بحران مجبورند مخارج بیشتر کنند و از طرف دیکر به دلیل کاهش تولید نمی توانند در آمدهای خود را بیشتر کننداز این رو کسری بودجه در شرایط رکود اقتصادی بشدت بوجودمی آیدو توسعه می یابد.

از آنجاکه رکود اقتصادی منجر به مشکلات اقتصادی و فقر عمومی می شود بانکهای

مرکزی تلاش می کنند که با پایین آوردن نرخ بهره جان تازه به اقتصاد بدهند.

به همین جهت نرخ بهره نیز در شرایط رکود اقتصادی کاهش می یابد

و عمدتا ٌ به صفر می رسد.

ویژ گیهای دوران رونق اقتصادی

قیمتها میل به افزایش پیدا می کنند .زیرا تقاضا در سطح عمومی اقتصاد افزایش پیدا می کند.

سطح موجودی ها در انبار ها کاهش می یابد زیرا خریدار بیشتری پیدا می کند.

سطح در آمد مردم به دلیل در آمدهای بیشتری که به دست می آورند افزایش می یابد بنابر این سطح عمومی تقاضا  در اقتصادبالا می رود.

به دلیل افزایش تولیدات سطح بیکاری کاهش می یابد به همین دلیل قدرت خرید مردم افزایش می یابد.

چون تولید شرکتها بیشتر می شود آنها به دنبال سرمایه کذاری جدید می روند و به همین جهت در سطح عمومی اقتصاد سطح سرمایه کذاری بالا می رود.

از آنجا که رونقاقتصادی منجر به افزایش تولید و تقاضا و رفاه عمومی می شود و در عین حال نرخ بهره نیز افزایش می یابد,بانکهای مرکزی تلاش  می کنند که با بالا بردن نرخ بهره نرخ تورم را کنترل نمایند.به همین جهت نرخ بهره نیز در شرایط رونق اقتصادی افزایش میابد.

ویژگیهای دوران ایستایی اقتصادی

شرایط ممکن است در اقتصاد به وجود می آیدکه نه نرخ رشد اقتصادی بالا می رود نه پایین می آید در این شرایط نرخ رشد اقتصادی نه  بالا رود نه پایین بیاید.در این شرایط نرخ رشد اقتصاد بسیار کند و در سطح پایینی قرار می کیرد این شرایط به رکود وبه تعبیر بهتر به کسادی اقتصاد تعبیر شده است نام بهتر برای آن ایستایی اقتصادی است در این شرایط تحرک در اقتصا دیده نمی شود و دلمردکی بین فعالان اقتصادی رایج است .تولید ملی نرخ رشد قابل توجهی ندارد و سطح بیکاری و سرمایه گذاری تغییر چندانی نمی کند این وضعیت اگربرای مدتی قابل توجه ادامه یابداقتصاد به شرایطی می رسد که ایستایی اقتصادی نامیده شده است.مفهوم ایستهیی اقتصادی در جامعه سرمایه داری کاربرد محدودی دارد زیرا اقتصاد این جامعه ها یا در حال رشد است ویا در حال نزول .ایستایی اقتصادی در اقتصاد این کشورها دیده  می شود .یکی دیگر از کاربردهای بسیار گسترده آن هم در اقتصاد های قبل از سرمایه داری است که رکود و ایستایی قابل توجهی در این دوره دیده می شود

مثلاًبر اساس برآوردهای بسیاری از مورخین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی در دوران قاجاریه در شرایط ایستایی و کسادی بوده است .طبیعی است که ویژکی بسیار مهم این شرایط اقتصادی فقدان سرمایه گذاری است.همراه با کمبود رشد سرمایه اشتغال نیز رشد نمی کند و اقتصاد در جای خود در جا می زند .طبیعی است که وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نیز به همین گونه است.یعنی در شرایط ایستایی اقتصادی تغییرچندانی نمیکنند.

ویژگیهای دوران تورم رکودی

اقتصادی که گرفتار شرایط رکود تورمی شده است تمامی شرایط اقتصاد رکودی را دارد با این تفاوت که به جای کاهش قیمتها تورم نیز در اقتصاد به وجود می آید یعنی رکود تورمی مجموعه ای از شرایط تورمی و رکودی در اقتصاد است .این شرایط اقتصادی هم در کشورهای در حال رشد وهم در کشورهای پیشرفته به وجودمی آید.

مهمترین دلیل بروز شرایط اقتصادی و رکود تورمی در اقتصادهای پیشرفته بالا رفتن بهای تمام شده کالای تولید شده در اثر افزایش ناکهانی عوامل تولید مثل سطح دستمزدها ویا مواد اولیه است .تا بحال مهمترین تورم رکودی ایجاد شده در کشورهای غربی پس از بالا رفتن بهای نفت بوده است که تا کنون چندین بار در اقتصاد این کشورها پدید آمده است.

در کشورهای در حال رشد همانند ایران بروزپدیده بیماری رکود تورمی اساساً به دلیل عدم تعادلهای ساختاری و وابستگی یک جانبه به کشورهای دیگر است.این کشورها معمولاًبه صادرات یک یا چند مواد اولیه یا محصول ساخته شده وابسته اند و با افزایش قیمت آن محصول در آمد و رونق اقتصادی در کشور پدید میآید.ولی به محض کاهش قیمت آن محصول در بازار جهانی (بطور معمول اتفاق می افتد) تقاضا و به تبع آن فعالیت های اقتصادی به شدت کاهش می یابد در حالیکه متغیرهای پولی نه تنها کاهش نمی یابند بلکه افزایش نیزمی یابد.اینجاست که زمینه های رشد قیمتها در کنار رکود اقتصادی به وجود می آید.

 

سه اصل مهم و جدید اقتصادی

بخش بندی و منطقه بندی

Contextualization

واقعیت چیزی خارج ازآن چیزی است که به نظرمی آید.

Reframing   راه حل : تغییر چارچوب ها

عدم قطعیت

زندگی خطی نیست

طبقه بندی اقتصاد

صنعت

خدمات

کشاورزی

صنعت

مجموعه فعالیت های همگن که در راستای یک تولید مشخص انجام می شود.

طبقه بندی کالاهای تولیدی

کالاهای مصرفی

کالاهای واسطه ای

کالاهای سرمایه ای

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

37 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت آشنایی با علل اساسی شکل گیری چرخه های اقتصادی در ایران (کد14051)”