دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني (کد13244)

تومان10,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد (سيستم آكورد)

تعداد اسلاید : 85 اسلاید

 دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

بررسی تاثیر پاداش بر اساس عملکرد (سیستم آکورد)

عنوان های پاورپوینت  : 

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

فهرست مطالب

بهره وری

انگیزه و بهره وری :

عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی :

پاداش و بهره وری :

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

اهداف تهیه و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانها

عناصر و اجزای مدیریت عملکرد

فرآیند مدیریت عملکرد :

پاداش و سیستمهای آن

تاریخچه سیستم های پرداخت پاداش

اثرات پاداش بر رفتار کارکنان

سیستمهای پاداش

انواع پاداش

طبقه بندی سیستمهای پاداش

سیستمهای پاداش پیشرفته و مزایا و معایب آن

اهداف اجرای استراتژی مدیریت پاداش

معیارهای پاداش

سیستم تسهیم دستاوردها

علل رشد فوق العاده تسهیم دستاورها در دهه 1980

نظام جبران خدمات

اهداف نظام جبران خدمات

عوامل تعیین‏کننده جبران خدمات مالی

انواع طرح‏های انگیزشی

سیستم پرداخت بر اساس عملکرد Pay for Performance

میزان کاربرد پرداخت عملکرد

مزایای پرداخت عملکرد :

نظر تئوری های مختلف انگیزش در مورد رابطه پاداش با انگیزش

انواع روشهای پرداخت عملکرد

جایزه موردی مدیریت

پاداش صرفه جویی

کلیات تحقیق

مسأله تحقیق :

اهداف تحقیق :

فرضیه های تحقیق:

محدودیتهای تحقیق:

روش جمع آوری داده ها و اطلاعات:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

نتایج تحقیق

پیشنهادات

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده :


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

سیستم تسهیم دستاوردها

سیستم پاداشی مبتنی بر گروه , که از طریق فرمول از پیش تعیین شده ای منافعی را که بر اثر بهبود بهره وری یا متغیر عملکردی دیگری نصیب سازمان می شود با کارکنان تقسیم می کند.
پنج مرحله مهم در تبیین طرح پاداش تسهیم دستاورد :

1 ـ خط مشی: فرآیند ، سیاست و خط مشی های کلیدی بر مبنای آئین نامه ها
2 ـ مشورت : مشاوره در همه سطوح سازمانی
3 ـ تناسب :
4 ـ آموزش :
5 ـ اجرا :

علل رشد فوق العاده تسهیم دستاورها در دهه 1980

نیاز به رقابت
حمایت از امنیت شغلی
اعطای امتیازات
مزایای انگیزشی
حمایت از مشارکت کارکنان
جایگزینی برای انگیزش فردی

نظام جبران خدمات

هر نوع دریافتی و ارزشی که کارفرما یا سازمان در قبال انجام کار افراد برای سازمان، پرداخت یا ایجاد می‏کند شامل :

جبران خدمات مالی مستقیم : حقوق، دستمزد، حق‏العمل
جبران خدمات مالی غیرمستقیم: دریافتهای مالی که به‏طور غیرمستقیم برای شاغلین نقش مالی دارد طرح‏های بیمه، طرح‏های بازنشستگی، خدماتی
جبران خدمات غیرمالی که از شغل حاصل می‏شود : رضایت و لذتی که از طریق انجام وظایف شغلی معنی‏دار و پراهمیت حاصل می‏گردد.
جبران خدمات غیرمالی که از محیط شغل فراهم می‏شود : فراهم کردن شرایط و محیط و فرهنگ سازمانی خوشایند

اهداف نظام جبران خدمات

1. جذب متقاضیان شایسته
2. حفظ کارکنان شایسته
3. افزایش انگیزه کارکنان
4. ملاحظات قانونی

عوامل تعیین‏کننده جبران خدمات مالی

1. بازار نیروی کار
2. خط مشی‏های سازمان
3. شغل
4. کارکنان سازمان
الف) عملکرد فردی
ب) ارشدیت‏
ج) تجربه
د) عضویت در سازمان
ه) استعداد

انواع طرح‏های انگیزشی

طرح‏های انگیزشی فردی
طرح پرداخت دستمزد بر حسب تعداد تولید
طرح پرداخت دستمزد طبق استاندارد از قبل تعیین شده

2. طرح‏های انگیزشی گروهی

3. طرح‏های انگیزشی سازمانی‏
طرح اختصاص سهام به کارکنان
طرح اسکانلون

9-10-4-2-انواع روشهای پرداخت عملکرد

جایزه موردی مدیریت
پاداش سود دهی
پاداش صرفه جویی
پاداش هدف فردی
پاداش هدف گروهی
برنامه بلند مدت مشارکت کارکنان در سهام شرکت
پرداخت بر مبنای مهارت یا دانش

جایزه موردی مدیریت

جایزه غیر منتظره ازطرف مدیریت اعلام می شود.
مناسب محیط با تغییرات سریع است.
با اهمیت بودن ارتباطات و اعتماد شخصی.
استفاده از این روش به همراه سایر پاداشها معمول است.
نیاز به عملکرد روشن و عدالت مدیریت دارد.
سیستم ارتباطات همراه با هیاهو و نمایش کار را ترویج می کند.
برای برخی کارکنان الهام بخش نیست.
اثر غیر قابل پیش بینی دارد.
تمرکز بر پاسخ گویی شخصی دارد.

پاداش صرفه جویی

میزان تولید یا ساعات استاندارد و نظایر آن شاخص عملکرد است.
یک گروه کاری به هم وابسته برای پاداش انتخاب می شوند.
نیازمند محیط سازمانی با فرهنگ کار گروهی است.
گروه باید قدرت توانایی بهبود عملکرد خود را داشته باشد.
دستکاری استانداردها مهمترین معضل است.
تخریب سایر گروه ها را معمولا به همراه دارد.
عدم ارتباط صرفه جویی با عملکرد کل سازمان ممکن است باعث شکست شود.
استاندارد ها باید از قبل تعریف شده باشند.

کلیات تحقیق

فرضیه اصلی : بررسی تاثیر سیستم پرداخت بر اساس عملکرد در افزایش بهره وری
نتیجه : موفقیت کلی اجرای سیستم پرداخت بر اساس عملکرد (سیستم آکورد) در افزایش بهره وری کارکنان در قلمروزمانی تحقیق و افزایش 4/12 درصدی در میزان بهره وری

فرضیه های فرعی
1. بررسی تاثیر سیستم پرداخت بر اساس عملکرد در افزایش راندمان کار و افزایش تولید
نتیجه : سیستم آکورد در افزایش راندمان کاری پرسنل و افزایش تولید تاثیر مستقیم داشته و به طور متوسط رشد 29/34 درصدی تولید را در پی داشته است .
2. بررسی تاثیر پرداخت براساس عملکرد در کاهش هزینه های تولید (نفر ساعت تولید)
نتیجه : نفر ساعت تولید محصولات در اثر اجرای سیستم پرداخت براساس عملکرد, به طور متوسط1/15 درصد کاهش داشته است .

3. بررسی تاثیر پرداخت براساس عملکرد در کاهش ضایعات و خرابی دستگاهها
نتیجه : سیستم آکورد با توجه به جدول ( 4-4) و ضریب همبستگی بدست آمده از آن و نمودارهای (9-4)و (10-4)در کاهش ضایعات تاثیر داشته است.
همچنین نمودارهای (11-4)و (12-4) نشان می دهد که درصد خرابی دستگاهها روند بسیار مطلوبی را داشته و جدول ( 4-4) و ضریب همبستگی بدست آمده از آن کاهش میزان خرابی دستگاهها را تائید می نماید.
4. بررسی تاثیر یکنواخت سیستم پرداخت بر اساس عملکرد در قسمتهای مختلف تولید
پس از اجرای سیستم پرداخت براساس عملکرد و بدست آمدن نتایج , با توجه به جداول ( 1-4) و (2-4) و نیز نمودار (14-4) نتیجه ذیل حاصل گردید :
نتیجه : سیستم آکورد در قسمتهای مختلف تولید اثر یکنواخت نداشته و تاثیر آن با توجه به ماهیت کار در قسمتهای مختلف متفاوت می باشد.

مزایای طرح :
امکان محاسبه پاداش به صورت ماهانه و سریع
عدم اتلاف وقت جهت محاسبه سود و زیان
اثر انگیزشی قویتر و رضایتمندی بیشتر به دلیل سرعت محاسبه و پرداخت
سرعت در ارزیابی عملکرد به صورت ماهانه , جهت دهی مناسب به کارکنان برای اصلاح عملکرد خود , کمک به سازمان جهت سنجش عملکرد سریع و کوتاه مدت نیروی انسانی
عدم آشکار شدن میزان سود و زیان شرکت به خصوص در بین کارکنان و رغبت مدیران سازمانها به اینگونه پرداخت

معایب طرح :
عدم وجود ارتباط شفاف بین میزان پاداش پرداخت شده با میزان سود و زیان شرکت.
عدم انجام تسهیم دستاوردها به طور دقیق و کامل
عدم تأثیر یکنواخت بر روی قسمتهای مختلف تولید
عدم پوشش دهی قسمتهای پشتیبانی کننده و ایجاد تنش بین قسمتها
کاهش تدریجی اثر انگیزشی سیستم در صورت عدم پویایی و ارتقاء سالانه پاداش

پیشنهادات

ادامه اجرای سیستم پرداخت بر اساس عملکرد با استفاده از راهکارهای جدید علمی جهت پویایی سیستم وجلوگیری از روند نزولی تاثیر آن
تحت پوشش قرار دادن کلیه قسمتهای اعم از تولیدی,خدماتی, پشتیبانی, اداری و… متناسب با درجه اهمیت و ایفای نقش خود جهت جلوگیری از دلسردی و بی انگیزگی , تنشها و تعارضات
طراحی و اجرای سیستم مناسبی جهت ارزیابی عملکرد کلیه قسمتها و کارکنان سازمان جهت سنجش عملکرد, ایجاد انگیزه و افزایش عملکرد
استفاده همزمان از سیستم های مختلف پاداش جهت تقویت پارامترهای ارزشمند دیگری مانند مشارکت , کارهای تیمی, نظام پیشنهادات و ترویج ارزش های انسانی و مذهبی
ایجاد مکانیزمی جهت ارزیابی دائمی این سیستم در سازمان جهت حفظ پویایی , بهبود مستمر و رفع نواقص سیستم وجلوگیری از کاهش تدریجی اثر انگیزشی سیستم
متناسب کردن نرخ پرداختها و پاداشها با نرخ تورم سالانه هزینه و قیمتها
افزایش بهره وری سایر عوامل تولید از جمله مواد اولیه, انرژی , امکانات و تجهیزات و… علاوه بر بهره وری نیروی کار و تسهیم دستاوردهای آن بین کارکنان
بکارگیری تکنیکهای علمی و عملی موجود از جمله سیستمهای فازی و روش DEAجهت تعیین سطوح مختلف عملکردی با توجه به ماهیت کار برای قسمتهای مختلف
تعهد مدیریت در پرداخت پاداش , تسهیم دستاوردها , تخصیص منابع لازم به آن و تداوم در پرداخت هر چه سریعتر آنها
ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل بین مدیریت و کارکنان, به عنوان اساسی ترین رکن سلامتی , بقاء و رشد سیستم پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان
پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعاتی مناسب بین مدیریت و کارکنان جهت اطلاع رسانی دقیق و سریع و ایجاد شفاف سازیهای لازم
برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در خصوص ترویج فرهنگ بهره وری و توجیه کارکنان در مورد نحوه محاسبه عملکرد, راندمان و تسهیم دستاورد

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده :

چه اولویت بندی و رجحانی بین پاداشهای بیرونی (دستمزد ،‌حقوق ،‌مزایا و …) و پاداشهای درونی (احساس لذت و رضایت خاطر درونی فرد) در تأثیرگذاری بر میزان رضایت و انگیزش وجود دارد.

مشخص نمودن متغیر های مربوط به ماهیت کار مانند میزان خستگی اپراتور, میزان خطر پذیری کار, میزان تخصص لازم جهت انجام کار, که دارای حالت فازی می باشند و تعیین تابع عضویت مربوطه با بکارگیری تکنیکهای علمی و عملی موجود از جمله سیستمهای فازی و روشهای DEAوAHP .

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

3 مگابایت

تعداد اسلاید

85 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني (کد13244)”