دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمیت ویژه مهارت های ارتباطی در محیط کتابخانه، به ویژه کتابخانه عمومی (کد12347)

قیمت فایل تومان10,000

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمیت ویژه مهارت های ارتباطی در محیط کتابخانه، به ویژه کتابخانه عمومی

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

مهارت های ارتباطی بین فردی براي كتابداران

تعداد اسلاید : 66 اسلاید

 دانلود پاورپوینت اهمیت ویژه مهارت های ارتباطی در محیط کتابخانه، به ویژه کتابخانه عمومی

مهارت های ارتباطی بین فردی برای کتابداران

عنوان های پاورپوینت  : 

 

تحلیل و بررسی اهمیت ویژه مهارت های ارتباطی در محیط کتابخانه، به ویژه کتابخانه عمومی

مهارت های ارتباطی بین فردی برای کتابداران

چرا مهارت های ارتباطی را به کار ببندیم وقتی در بخش خصوصی کار نمی کنیم؟

مراتب نیازهای انسانی بر اساس مدل مزلو

یادمان باشد!

می گوئیم آشناشدن  زیرا:

بدون حمایت جدی مدیران و تصمیم گیران، به کارانداختن مهارت های ارتباطی توسط پرسنل بسیارمحدود و مشکل می شود!

انواع مهارت ها ی ارتباطی

ماهیت ارتباط

عوامل اثر گذار بر نتیجه در هر نوع ارتباط

اهمیت زبان تن در ارتباط های انسانی: اکثر رفتارهای ما حاوی پیام است

مهارت ها در تماس های رو یا رو

اهمیت فوق العاده نخستین تاثیر: نخستین تاثیر تکرار نمی شود!

گوش دادن فعال: تفاوت عظیم میان شنیدن و گوش دادن

چگونه پاسخ دهیم؟

مهارت ها در تماس های تلفنی

پاسخ به تلفن

تماس تلفنی

مهارت های ارتباطی در موقعیت های دشوار: شکایت و خشم

 چرا شکایت فرصت است؟(تنها 5% مردم به خود زحمت شکایت کردن می دهند)

در رسیدگی به شکایت چه نباید کرد؟

در رسیدگی به شکایت چه باید کرد؟

ویژگی های موقعیت خشم

در خنثی کردن خشم چه مهم است؟

در مقابل  شخص خشمگین چه باید کرد؟

در مقابل  شخص خشمگین چه نباید کرد؟

گامهائی که باید برداشت:

مهارت های ارتباطی کتبی

مهارت های نوشتاری برای کتابداران

مباحثى که به آنها مى پردازیم:

محاسن ارتباط کتبی

معایب ارتباط کتبی

تولید بروشور: توصیه هاى محتوائى

تولید بروشور: توصیه هاى شکلی

تولید نامه: توصیه هاى محتوائى

تولید نامه: توصیه هاى شکلى

 تولید آگهى:

توصیه هاى کلى براى نوشتن 1

توصیه هاى کلى براى نوشتن 2

توصیه هاى کلى براى نوشتن 3

توصیه هاى کلى براى نوشتن 4

توصیه هاى کلى براى نوشتن 5

توصیه هاى خاص 1

توصیه هاى خاص 2

توصیه هاى خاص 3

توصیه هاى خاص 4

توصیه هاى خاص 5

توصیه هاى خاص 6

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

تولید نامه: توصیه هاى محتوائى

هر نامه خودکفا باشد•

نامه را به زبان ساده و بی تکلف بنویسید•

در نامه نوشتن رویکرد فردی را حفظ کنید.•

نامه حتماً امضای نام کامل شخص حقیقی داشته باشد.•

شروع نامه مهم است•

خطاب محترمانه اما کم تکلف باشد•

تولید نامه: توصیه هاى شکلى

طراحى فرم براى نامه ها اهمیت دارد•

قالب بندى ساده و خوانا را رعایت کنیم•

آدرس و راه هاى تماس با فرستنده نامه نوشته شود•

به نامه مفصل ساختار بدهید•

به تهیه امضاى الکترونیک براى خود فکر کنید•

نامه نیز زبان بدن دارد!

تولید آگهى:

حساسیت جمله بندى آگهى

بیان محترمانه و دوستانه اما بدون ”تعارف“

در آگهى نوشتن نیز مى توان رویکرد فردی را حفظ کرد

زبان ساده و قابل فهم مخاطبان

نامه نیز زبان بدن دارد!

توصیه هاى کلى براى نوشتن 1

الف) اصل ”کوتاه ترین راه بین زبان ما و ذهن مخاطب یک جملة کوتاه و ساده است“ را فراموش نکنیم!

– جمله هاى دراز ننویسیم: توان انسان برای توجه همزمان به چند چیز محدود است

– حتی المقدور بیش از یک جملة معترضه در وسط جمله خود نیاوریم!

– بکوشیم جمله هاى ما از 15 کلمه درازتر نباشد

یکی را زنی صاحب جمال جوان درگذشت/ و مادر زن فرتوت در خانه بماند./ مرد از محاورت او به جان رنجیدی/ و از مجاورت او چاره ندیدی./ طایفه ای از دوستان به پرسیدن آمددنش./ یکی گفتا: چگونه ای در فراق یار عزیز؟/ گفت: نادیدن زن بر من چندان دشخوار نیست که دیدن مادر زن./

گلستان سعدی باب 5

توصیه هاى کلى براى نوشتن 2

از آوردن عبارت هاى فاقد ”بار اطلاعاتى“●خوددارى کنیم. این یعنى:

– مستقیم برویم سر اصل مطلب (= مسئلة  اصلی را مطرح کنیم)

– حتى مى توان اطلاعات زمینه اى را به  دنبال آن بیان کرد. این روش مى تواند  توجه مخاطب را بیشتر جلب کند

توصیه هاى کلى براى نوشتن 3

ب) ساختار سادة زبان گفتارى را مبنا قرار دهیم و از از آفت نثر اداری و ترجمه اى بپرهیزیم.

– نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایید= ؟

– از اهمیت فوق العاده برخوردار است= ؟

– از مهمترین انواع آن می توان به برگه هاى ده ستونى اشاره   کرد=؟

– از قابلیت استفاده برخوردار باشد= ؟

توصیه هاى کلى براى نوشتن 4

چند نمونه:

– نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایید= براى دریافت مجوز اقدام کنید

– از اهمیت فوق العاده برخوردار است= اهمیت فوق العاده دارد

– از مهمترین انواع آن می توان به برگه هاى ده ستونى اشاره کرد=   از انواع مهم آن برگه هاى ده ستونى است

– از قابلیت استفاده برخوردار باشد= قابل استفاده باشد!

– هور از عمق وسیعی (!) برخوردار است= هور عمیق است

توصیه هاى کلى براى نوشتن 5

د) دانش پایه مخاطب و خوانائى را در نظر داشته باشیم. مفهوم  برای مخاطب ملموس و عینى باشد

– واژه هاى نامأنوس و اصطلاحات فنى براى مردم عادى به کار نبرید:

نمونه بد: تردد در ساعات انسداد از محور پاوه میسر است

(گفتار رادیوئی 15/8/86).

– از قلم هاى نا خوانا استفاده نکنیم

– کپى هاى رنگ و رو رفته براى مردم نفرسیتم

و) خود را به خواندن نثرهاى نویسندگان برجسته عادت دهیم.

توصیه هاى خاص 1

در مورد فعل ها:‌

– بکوشیم فعل هاى ساده (غیر مرکب) به کار بریم

– بکوشیم از زمان هاى ساده استفاده کنیم

– از به کار بردن وجه وصفى خوددارى کنیم

– حذف فعل به قرینه را درست انجام دهیم

– تا مى شود فعل مجهول به کار نبریم

توصیه هاى خاص 2

– فعل ”نمودن“ را فقط در معناى ”نمایش دادن“ به کار ببریم،  نه در معناى ”کردن“ یا ”انجام دادن“

– از ”می باشد“ به جای ”است“ و ”هست“ استفاده نکنیم. تکرار ”است“ عیب نیست!

– تا می شود ”گشتن“ و ”گردیدن“ را به جاى ”شدن“ به کار نبریم

توصیه هاى خاص 3

در مورد حروف:

– ”را“ ى مفعول بیواسطه را بلافاصله پس از مفعول بیاورید

– از استفاده نا لازم از ”را“ خودداری کنید

–  ”که“ را به جاى ”و“ و نقطه به کار نبرید:

”جبهة کم فشار از سمت خاور مى آید که این امر موجب باران خواهد شد“

– حتماً لازم نیست به جاى ”براى“ و ”به منظورِ“ از ”جهتِ“ استفاده   کنید

– حتماً لازم نیست به جاى ”براىِ اینکه“ و ”ازین رو“ از ”لذا“ استفاده کنید!

توصیه هاى خاص 4

در مورد اسم ها:

– جمع مکسر،‌ ”ـات“‌، ”یون“ و ”یین“ عربى را به ”ـان“ و ”ها“ ترجیح ندهید

– براى کلمات فارسى جمع مکسّر عربى به کار نبرید

– تنوین براى کلمات فارسى به کار نبرید

توصیه هاى خاص 5

در مورد ترکیب ها:

–  ”در رابطه با“ را به جاى ”در بارة“، ”در مورد“، و ”راجع به“ ترجیح ندهید

– ”با توجه به“ را در معنى ِ ”به سببِ“ و ”به مناسبتِ“ به کار  نبرید

– ”گاهی اوقات“ و ”تقریباًحدودِ“ به کار نبرید

– تتابع اضافات مرتکب نشوید!

توصیه هاى خاص 6

رسم الخط و نقطه گذارى

اصل 1: یکدستى

اصل 2: رعایت یکى از استانداردهاى رایج

رعایت موازین فاصله گذارى

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

فایلی به همراه ندارد

حجم فایل

14 مگابایت

تعداد اسلاید

66 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

خوب ( وضعیت ظاهری مناسبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اهمیت ویژه مهارت های ارتباطی در محیط کتابخانه، به ویژه کتابخانه عمومی (کد12347)”