دانلود پاورپوینت گياهشناسي باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4 (کد1135)

قیمت فایل تومان24,000

دانلود پاورپوینت گياهشناسي باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4

نوع فایل : پاورپوینت / ppt / pptx / powerpoint

تعداد اسلاید : 49 اسلاید

 دانلود پاورپوینت گیاهشناسی باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4

عنوان های پاورپوینت  : 

گیاهشناسی باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4

واکنش کلی فتوسنتز:

عوامل ضروری فتوسنتز:

کیفیت و شدت نور

نقش کلروفیل درگیاه :

کلروپلاست محلی است که در آن فتوسنتز صورت می‌گیرد

دلایل انجام فتوسنتز در کلروپلاست:

تعریف کلی فتو سیستم ها در فرآیند فتو سنتز :

انواع سیستمهای نوری در فرآیند فتوسنتز

فتو سیستم 1 :

فتو سیستم 2 :

سیستم انتقال الکترون :

مسیرهای فتوسنتزی

تولید انرژی در فرایند انتقال الکترون :

تثبیت دی اکسید کربن :

چرخه احیای کربن فتوسنتزی یا چرخه کالوین یا چرخه PCR  Photosynthetic carbon reduction

C3 فتوسنتز در گیاهان

چرخه PCR

C3 فتوسنتز درگیاهان

C4 فتوسنتز در گیاهان

C3و C4 تفاوت گیاهان

C3 ، C4 مقایسه فتوسنتز در گیاهان

نتایج

سوالات

منابع

 

 


قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل

 

کلروپلاست محلی است که در آن فتوسنتز صورت می‌گیرد

در یوکاریوتهای فتوسنتز کننده، فتوسنتز در یکی از اندامک‌های سلولی به نام کلروپلاست صورت می‌گیرد. برجستهترین خصوصیت ساختمانی کلروپلاست، سیستم فشردة غشاهای درونی است که به تیلاکوئید معروفند. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که محل واکنش، نوری فتوسنتز است، قرار گرفته است. واکنش‌های احیای کربن یا واکنش‌های تاریکی ( که بوسیلة آنزیمهای محلول در آب کاتالیز می‌شوند )، در استروما، ناحیهای از کلروپلاست که بیرون تیلاکوئیدها قرار دارد، صورت می‌گیرند. به نظر می رسد که تیلاکوئیدها خیلی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. این غشاهای متراکم و فشرده، به تیغههای گرانا معروفند در حالی که غشاهایی که در کلروپلاست قرار دارند و فشرده و متراکم نیستند، تیغههای استرومایی نام دارند.

دو غشای جدا از هم که هر یک از دو لایة چربی تشکیل شدهاند، کلروپلاست را احاطه می‌کنند. این سیستم غشایی مضاف دارای سیستمهای مختلف برای انتقال متابولیست‌‌هاست. کلروپلاست، حاوی RNA, DNA و ریبوزوم نیز می‌باشد. تعدادی از پروتئینهای کلروپلاست، حاصل نسخهبرداری و ترجمه در درون کلروپلاست هستند ؛ در حالی که بقیه که به وسیله DNA ی هسته کد می‌شوند، روی ریبوزوم سیتوپلاسمی ساخته می شوند و سپس به کلروپلاست انتقال می‌یابند.

این تقسیم کار بسیار قابل توجه، در برخی موارد به زیر واحدهای همان کمپلکس آنزیمی تقسیم می‌شوند که در این خصوص در بخش بعد، بحث خواهد شد.

دلایل انجام فتوسنتز در کلروپلاست:

فتوسنتز در محیط سربسته باید انجام گیرد تا مواد حد واسط تولید نگردد و مانع از ورود مواد فتوسنتزی به درون آوندها گردد.

عمل فتوسنتز باید در عضوی فعال و کارامد انجام گیرد

وجود DNA و RNA  مخصوص در کلروپلاست که باعث ساختن پروتیین به خصوص می شود.

کلروپلاست چنانچه نصف شود می تواند سریعا خود را ترمیم کند.

قدرت تحرک بالای کلروپلاست که در شدت نورهای بالا قادر است در سیتوپلاسم سلول تغییر موقعیت دهد.

بخشی از انرژی خورشیدی که بوسیله کلروفیل وسایر رنگدانه ها جذب می شود نهایتا از طریق تشکیل پیوند های شیمیایی به صورت انرزی شیمیا یی ذخیره می شود این تبدیل انرزی از صورتی به صورت دیگر، فرایند پیچیده ای است. که به وجود تعداد زیادی مولکولهای رنگدانه وگروهی از پروتیینهای  انتقال دهنده الکترون وابسته است اکثر رنگد انه ها بصورت گرفتن و جمع کردن نور و   انتقال انرزی به مر کز واکنش (جا ییکه واکنش های شیمیایی ، انر‍‍زی را بصورت بلند مدت  ذخیره می کند .)

تعریف کلی فتو سیستم ها در فرآیند فتو سنتز :

بر روی  تیلا کوئید های کلرو پلا ست ها ،مجمو عه ای از حدود  400   – 250 مو لکول از رنگیزه های مختلف ( بطور عمده کلروفیل a و b  وکا رو تنو ئید ها  )همراه با برخی پروتیئن ها گرد هم آمد ه و مجمو ای به نا م فتو سیستم  را بوجود می آورد .

دارای طول موج 700 نانو متر وحداکثر جذب نور قرمز توسط کلروفیل a ویژه فتو سیستم 1 در طول موج 700 نانو متر. در فتو سیستم 1 نور توسط گیرنده های نوری (LHC1     ( جذب می شود . سپس نور جذب شده به p700  منتقل می شود که در اثر دریافت نور،انرژی بر انگیخته می شود والکترون از دست می دهد .

اساس کشاورزی بر عملکرد یا وزن فرآورده های زراعی استوار می باشد. چون محصول برداشت شده بطورمعمول براساس میزان رطوبت محک زده می شود،عملکرد با وزن ماده خشکی که توسط گیاه تولید می شود مساوی فرض می شود ،درحقیقت وزن خشک گیاه مابه تفاوت co2  جذب شده (فتوسنتز)و co2  دفع شده(تنفس)گیاه می باشد. میزان تنفس روزانه درخلال رشد برای اکثر گونه های گیاهی تحت شرایط مزرعه ای بین25تا30% کل فتو سنتز در روز می باشد. موقعی که تنفس بیش از فتوسنتز باشد وزن خشک گیاه کاهش می یابد،چنین عملی رامی توان با قرار دادن گیاه در تاریکی که عمل فتوسنتز انجام نخواهد گرفت،نشان داد.واکنش نوری،انرژی نوری رابه انرژی شیمیایی ( NADPH وATP ) تبدیل می کند. این ترکیبات سپس به مصرف احیای co2  رسیده ودر نتیجه ترکیبات آلی پا یدار تولید می شوند که وزن ماده خشک گیاه را تشکیل می دهند.

مسیرهای فتوسنتزی

فرآیند فتوسنتز به 2 مرحله ی  :تقسیم می شوند.

مسیرهای فتوسنتزی

واکنش های تاریکی علاوه بر ATP به توان احیایی به شکل NADPH هم نیاز دارند که حالت رایج توان احیایی قابل دسترس داخل سلول است.

نکته: برای سنتز یک مولکول هگزوز به شش دور چرخه کالوین نیاز است چون در هر چرخه یک اتم کربن ساخته می شود. سه مولکول  ATP و دو مولکول    NADPH برای جایگیری یک مولکول دی اکسید کربن در قند هگزوزی مانند گلوکز یا فروکتوز مصرف می شود

چرخه احیای کربن فتوسنتزی یا چرخه کالوین یا چرخه PCR  Photosynthetic carbon reduction

مراحل چرخه کالوین واکنش های تاریکی نیز نامیده می شوند زیرا برخلاف واکنش های نوری این واکنش ها به طور مستقیم به وجود نور وابسته نیستند.

یک ملکول  CO2 با یک قند پنج کربنه ترکیب می‌شود و دو ملکول قند سه کربنه تولید می‌شود.

این مسیر که از طریق آن تمام موجودات فتوسنتزکننده یوکاریوت به نحوی دی‌اکسیدکربن را به کربوهیدرات احیا می‌کنند مسیر احیای کربن فتوسنتزی گفته می‌شود که به افتخار شناسایی‌کننده این مسیر تحت عنوان چرخه کالوین معروف است.

اولین ماده تولیدی یک ترکیب سه کربنه است ← به مسیر  C3 معروف است.

 

 

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc )

نوع فایل

پاورپوینت/powerpoint/pptx

فایل های همراه

وورد ( doc / docx )

حجم فایل

1 مگابایت

تعداد اسلاید

49 اسلاید

سال ساخت

بین سال های 1390 تا 1396

کیفیت ظاهری

عالی ( وضعیت ظاهری خیلی خوبی دارد )

زبان

فارسی

باز شدن توسط

Microsoft Office

قابلیت ویرایش

دارد توسط نرم افزار ( Office / آفیس )

مناسب با مقطع

فوق دیپلم, فوق لیسانس, کاردانی, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس

نوع کاربری

پروژه دانشجویی, پایان نامه, تحقیق

تعداد صفحات

11 صفحه

0★

Rating

  • 5★ 0
  • 4★ 0
  • 3★ 0
  • 2★ 0
  • 1★ 0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پاورپوینت گياهشناسي باموضوع فتوسنتز و بررسی چرخه فتوسنتز در گیاهان c3 و c4 (کد1135)”