نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش نوار کناری

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هیدرومتری Hydrometer Analysis (کد2520)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش هم ارز ماسه Sand Equivalent Test (کد1519)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایشهای حدود اتربرگ Atterberg Limits (کد1518)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش تعیین درصد رطوبت بهینه خاک (کد1517)

گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک : آزمایش دانسيته در محل (کد1516)

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک (کد1515)

آزمایش تعیین ضریب CBR (کد1514)

آزمایش برش مستقيم مکانیک خاک (کد1513)